Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

1.11.2020: Søknadsfrist for miljøtilskudd i skog

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 15.09.2020 13:13:03
Gran- og furuskog

​Illustrasjonsfoto

​Skogeiere kan få tilskudd til å ivareta og videreutvikle miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog.

​8 millioner kroner er satt av i en nasjonal ramme i år, opplyser Landbruksdirektoratet.

Satser

Ifølge direktoratet kan det gis inntil 70 % tilskudd til dekning av merkostnad eller tap knyttet til skjøtsels- og tilretteleggingstiltak og inntil 30 % tilskudd til dekning av tap, fratrukket en arealavhengig egenandel, til skogeiere som tar vare på nøkkelbiotoper i et større omfang enn det som forventes av næringa. Maks tilskudd til den enkelte skogeier er 75 000 kroner.

Tiltak

Ifølge forskrift kan tilskudd gis til følgende tiltak:

  • Dekning av merkostnader eller tap ved å gjennomføre skjøtselstiltak for å ivareta og utvikle miljøverdier
  • Delvis dekning av økonomiske tap knyttet til langsiktig bevaring av spesielle miljøverdier, der hensyn til disse krever at skogeieren avstår fra hogst eller legger om skogsdriften.
  • Dekning av merkostnader ved skogsdrift for å unngå veibygging som vil redusere «villmarkspregede områder».

Vilkår

Det er et vilkår for utbetaling av tilskudd at miljøverdiene kan påvises og dokumenteres og at merkostnader eller tap er tilstrekkelig dokumentert.

Det skal inngås en avtale mellom skogeier og kommunen om hvilke plikter og restriksjoner tilskuddet forutsetter. Slike avtaler bør normalt ha en varighet på omkring 10 år. Kommunen kan etter samråd med skogeieren bestemme at avtalen oppheves dersom spesielle forhold tilsier det.

Søknad

Skogeiere bør søke på ordningen digitalt og kan gjøre dette fra egen skogfondskonto i Skogfond på nett med innlogging via Altinn. Alternativet er å benytte skjemaet Søknad om tilskudd til miljøtiltak i skog, LDIR-911 B. Og søknadsfristen er altså 1. november.

Les mer hos Landbruksdirektoratet og Fylkesmannen i Innlandet.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 15.09.2020 13:28:53