Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Om avlingsskade og produksjonstilskudd

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 13.07.2018 08:19:24
Tørt jorde

​Alle som skal søke om produksjonstilskudd og avlingsskadeerstatning etter denne tørkesommeren, bør lese den nye informasjonen fra Fylkesmannen.

Hvordan skal foretak forholde seg til produksjonstilskudd og søknad om avlingssvikt etter tørkesommeren?

​Fylkesmannen skriver:

Det vises til rundskriv 2018-24 fra Landbruksdirektoratet og diverse nyheter på Landbruksdirektoratets nettside. Fylkesmannen vil her avklare noen problemstillinger nærmere mht. hvordan foretakene skal forholde seg til produksjonstilskudd og søknad om erstatning ved avlingssvikt.

Generelt

 • NB! Godkjent areal i søknad om produksjonstilskudd blir lagt til grunn ved behandling av søknad om erstatning for avlingssvikt.
 • NB! Hvis flere foretak har disponert arealet i løpet av vekstsesongen, er det foretaket som disponerte (brukte) arealet 1. august som kan søke produksjonstilskudd og ev. erstatning for avlingssvikt.
 • Dersom den som søker erstatning, ikke kan dokumentere med fôrprøve og rundballevekt, blir det lagt til grunn ei vekt på 750 kilo per rundballe og 4,7 kg/FEm, dvs. 160 FEm per rundballe.
 • Foretak med tørkeskadet kornareal kan få produksjonstilskudd til korn sjøl om avlinga er totalskadet, eller arealet blir høstet som grønnfôr. Hvis det blir etablert en ny vekst på arealet, kan foretaket velge hvilken vekst det søkes tilskudd til.
 • Hvis tørkeskadet kornareal høstes som grønnfôr, blir grovfôravlinga regnet om til kilo korn i forbindelse med søknad om erstatning for avlingssvikt (det som står på side 2 under Vekstgruppe i rundskriv 2018-24 om at erstatning beregnes i vekstgruppe grovfôr, er endret). Dersom søker ikke kan dokumentere annet, vil en rundballe på 750 kilo tilsvare 160 FE.m som igjen tilsvarer 160 kilo korn (se ovenfor).
 • Hvis et foretak med korn sår ny vekst på kornarealet, tas grovfôravlinga ikke med i beregning av avlinga i skadeåret.

Viktig å merke seg for den som søker erstatning for avlingssvikt i grovfôr

Det er helt avgjørende for beregning av erstatningen å få kartlagt hvor mye grovfôr som er produsert og brukt til dyra i løpet av vekstsesongen.

 • Grovfôr tatt opp av årets avling fra fulldyrket eng (kode 210 i søknad om produksjonstilskudd), overflatedyrket eng (kode 211) og andre grønnfôrvekster (kode 213) legges til grunn.
 • Innmarksbeite og utmarkbeite inngår ikke i erstatningsordningen.
 • Foretak med husdyr må føre notater over antall dyr, dyreslag og beitedager på fulldyrket og overflatedyrket jord i perioden fra beiteslipp og fram til måling av fôrbeholdning, ev. antall dager det er fôret av årets avling på areal nevnt i punktet over.
 • Foretaket må dokumentere mengde innkjøpt fôr og bruk av overliggende fôr fra tidligere år.
 • Kommunen skal registrere fôrbeholdningen om høsten, så tett opp mot innsett av dyra som mulig.
 • Søknader fra foretak med salg av grovfôr handteres som salgsproduksjon.

Aktuelle problemstillinger korn

For at et foretak med korn skal kunne søke produksjonstilskudd hvis arealet høstes som grønnfôr, er det viktig at kornforetaket står ansvarlig for drifta av arealet 1. august.

 • Et foretak med korn høster modent korn, høster korn til krossing, høster korn som grønnfôr, og ev. sår grønnfôr på nytt eller beiter med egne dyr.
  Mulige løsninger:
  • Søker produksjonstilskudd til korn og erstatning for avlingssvikt i korn
  • Søker produksjonstilskudd til korn til krossing (kode 239) og erstatning for avlingssvikt i korn
  • Søker produksjonstilskudd til Andre grovfôrvekster til fôr (kode 213) og erstatning ved avlingssvikt i grovfôr
 • Kornforetaket høster kornet som grønnfôr med eget utstyr og selger grovfôr.
  (Husk kravet til salg av grovfôr: Salg av en spesifisert mengde fôr som er lagringsdyktig og selges til markedspris. Alt annet salg av grovfôr regnes som bortleie av det aktuelle arealet.)
  Mulige løsninger:
  • Søker produksjonstilskudd til korn og erstatning for avlingssvikt i korn
  • Søker produksjonstilskudd til Andre grovfôrvekster til fôr (kode 213) og erstatning for avlingssvikt i grovfôr
 • Kornforetaket leier et annet foretak til å gjøre høstearbeidet, den som høster fakturerer kornbonden for tjenesten, kornbonden selger grovfôret (OBS! Tjenester og grovfôrsalg må faktureres til vanlig markedspris.)
  • Foretaket med korn søker produksjonstilskudd til korn og erstatning for avlingssvikt i korn.
 • Kornforetaket sår korn, et annet foretak høster arealet som grønnfôr.
  (anses som salg av avling på rot, som skal handteres som bortleie av arealet.)
  • Foretaket som høster arealet, søker produksjonstilskudd til Andre grovfôrvekster til fôr (kode 213) + ev. erstatning for avlingssvikt i grovfôr.
 • Kornforetaket høster kornet som grønnfôr (jf. pkt. 1, 2 og 3 ovenfor), et annet foretak sår grønnfôrvekst og disponerer arealet 1. august.
  • Det foretaket som disponerer arealet 1. august søker produksjonstilskudd (+ ev. erstatning for avlingssvikt i grovfôr).

    
Sist oppdatert: 01.10.2018 00:54:20