Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Trysil kommunes selskap

Publisert: 29.07.2014 13:24:00

Trysil kommune har eierinteresser i flere selskap, både kommunale foretak, aksjeselskap,  interkommunale selskap og samvirkeforetak. Trysil industrihus sin forsideillustrasjon

Trysil kommune eier hele eller deler av disse selskapene:

Les mer om selskapenes formål og kommunens eierinteresser i dem i eierskapsmeldinga til høyre. Klikk på firmanavnet for å komme til opplysninger om selskapet på proff.no. Til høyre finner du hjemmesida til de av dem som har ei. 

Via kommuneskogen

Trysil kommuneskoger, som kommunen eier 100 %, har eierandeler i disse selskapene:

 • Trysil Fjernvarme AS - 35 %
 • Trysilfjell Utmarkslag SA - 21,36 %
 • Østby Utmarkslag SA - 47,39 %
 • Flermoen Utmarkslag SA - 27,35 %
 • Søre Trysil Utmarkslag SA - 18 %
 • Glommen Skog - 1,01 %
 • Destinasjon Trysil SA - 0,57 %
 • SkiStar AB - 0,005 %
 • Orkla ASA - 0,002 % 

Eierskapsmelding

Trysil kommune har forskjellig formål, hensikt og organisering med eierskapet sitt. Formål og hensikt er beskrevet i kommunens eierskapsmelding til høyre. Den gir selskapene oversikt over eiers formål og legger grunnlag for et aktivt eierskap fra kommunens side. Den gir kommunestyret og administrasjonen kunnskap og oversikt slik at de kan utøve aktiv styring og kontroll slik at selskapene når de vedtatte målene.​

Former for eierskap

Det er tre former for eierskap:

 • Kommunalt foretak (KF) er betegnelse for en selskapsform som brukes for virksomheter som er del av en norsk kommune. KF-selskaper gir ikke eieren noe begrensning i økonomisk ansvar slik som et aksjeselskap gjør.
  Foretaket har et styre og en daglig leder. Mens kommunelovens vanlige system er at den øverste myndighet ligger i kommunestyret, med mindre den blir eksplisitt delegert nedover i organisasjonen, gjelder det motsatte for kommunale foretak. Det vil si at myndigheten i utgangspunktet er delegert til foretakets styre, med mindre den er trukket tilbake av kommunestyret.
 • Interkommunalt foretak (IKS) er i all hovedsak det samme som et kommunalt foretak men eies av flere kommuner.
 • Aksjeselskaper er et selskap hvor eierne har betalt inn en aksjekapital fordelt på antall aksjer i selskapet. Eierne har ikke noe personlig ansvar for selskapets gjeld ut over den aksjekapital som eierne har skutt inn. Selskapets øverste organ er generalforsamlingen, hvor aksjonærene har stemmerett vektet etter andelen av aksjene de eier.
  Et aksjeselskap ledes av et styre som velges av generalforsamlingen. Styret tilsetter daglig leder, og ansvarlig for daglig drift og skal ha oversikt over selskapets økonomi.

Aktivt eierskap

Trysil kommune utøver sitt eierskap på fire ulike måter:

 • Styrerepresentasjon
 • Deltakelse i generalforsamling/representantskap
 • Eiermøter
 • Virksomhetsgjennomgang

Prinsipper

Trysil kommunes prinsipper for eierstyring er:

 1. Trysil kommune skal være en ansvarlig og forutsigbar eier.
 2. Det skal være åpenhet knyttet til Trysil kommunes eierskap og selskapenes virksomhet, basert på prinsippet om mer offentlighet.
 3. Trysil kommune forutsetter at selskapene drives samfunnsøkonomisk forsvarlig og at det produseres aktivitet og utvikling innenfor de rammer som er satt.
 4. Trysil kommune vil sikre at selskapsform, vedtekter og selskapsavtale er tilpasset virksomhetens formål, eierstyringsbehov, markedsmessige forhold og konkurranseregelverket. Dersom forutsetningene for drift endres vesentlig skal styreleder umiddelbart varsle eier ved ordfører.
 5. Som en del av folkevalgtopplæringa skal Trysil kommune gjennomføre obligatoriske kurs/eierskapsseminar for kommunestyrets medlemmer.
 6. Det innføres en årlig eierskapsdag, der selskaper som Trysil kommuneskoger KF, Trysil Industrihus AS, Trysilfjell Utmarkslag SA og Destinasjon Trysil SA gis muligheter til å orientere nærmere om drift, utfordringer og der det åpnes for dialog mellom selskapenes ledelse og politisk ledelse.
 7. Status for selskapene rapporteres årlig til formannskapet i forkant av årsmøte eller generalforsamling.
 8. I løpet av valgperioden legges det fram en oppdatert eierskapsmelding.
 9. Forhandlingsutvalget som ledes av ordfører fungerer som valgkomite for samtlige selskaper der Trysil kommune skal oppnevne representanter; det være seg i styre/representantskap eller bedriftsforsamling.
 10. I selskap der Trysil kommune har eierskap, skal det tilstrebes å sikre kompetente og handlekraftige styrer, som ivaretar en kjønnsrepresentasjon på 40 %.
 11. I løpet av valgperioden skal det gjennomføres seminar for kommunens oppnevnte styrerepresentanter.
 12. For å unngå habilitetsproblematikk bør ikke medlemmer av kommunestyret, rådmann eller administrative ledere velges inn i selskapsstyrer.
 13. Godtgjørelse til styrene bør ligge på et moderat nivå..
 14. Trysil kommune forventer at selskapsstyrene utarbeider og jevnlig reviderer de etiske retningslinjene for selskapsdriften.

 (Bildet er hentet fra Trysil Industrihus sin hjemmeside)

 Mer informasjon

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 03.07.2020 11:39:28