Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Det er varig driveplikt på jordbruksareal

Slåttonn

Jordlova slår fast at alt jordbruksareal skal drives. Driveplikta er varig.

​Som jordbruksareal regnes fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. For at driveplikta skal være oppfylt, må jorda i utgangspunktet høstes og kultiveres årlig. Eiere kan velge å oppfylle driveplikta selv eller leie bort jorda. 

Vilkår ved bortleie

Ved bortleie av jordbruksareal må følgende vilkår oppfylles:
  • Det må inngås skriftlig leiekontrakt.
  • Leietiden kan ikke være kortere enn 10 år, og leiekontrakten kan ikke sies opp av eier i leietiden.
  • Jorda må leies bort som tilleggsjord til annen landbrukseiendom i drift.
  • Leieavtalen må føre til en driftsmessig god løsning.
  • Leieavtalen skal fylles ut i tre eksemplarer, hvorav eier beholder det ene og leier det andre. Det tredje skal sendes kommunen som skal påse at avtalen er i henhold til lovverket 

Uoppfylt driveplikt

Dersom driveplikten ikke blir oppfylt ved egen drift eller bortleie, kan kommunen inngå avtale om bortleie av hele eller deler av eiendommen for inntil 10 år. Fylkesmannen kan ilegge tvangsgebyr dersom driveplikten blir vesentlig misligholdt.
 

 Mer informasjon

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 19.05.2016 15:51:56