Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Sentrumsplanen

Oppdatering om sentrumsplanen - juli 2019

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 23.07.2019 08:27:30
Illustrasjon av hovedprinsippene for sentrumssonen

​Illustrasjon av hovedprinsippene i sentrumssonen.

​Det er ei stund siden forrige oppdatering om arbeidet med sentrumsplanen. Her er siste nytt.

​Arealplanlegger Ariane Bekk Norstad skriver:

Orientering om arbeidet med områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen)


Status

Hva skjer nå?

 • Det kjøres nå en intern prosess med innspill og dialog knyttet til:
  • Vurdering av innkomne innspill og momenter fra medvirkningsprosessen
  • Vurdering av materiale utarbeidet av Norconsult (sårbarhetsstudie bekker, trafikkvurderinger, mulighetsstudie osv.)
  • Avklaring av overordnete planformål og eventuelle nye formål
  • Prinsipper i planbestemmelser
  • Avdekking av feil og uklarheter i gjeldende planer
 • Norconsult (engasjert konsulent) arbeider med:
  • Framstilling av plankartet
  • Utarbeiding av planbestemmelser
  • Utarbeiding av planbeskrivelse
  • Ferdigstilling av trafikkutredning fylkesveg 26/Vestbyvegen
  • Ferdigstilling av mulighetsstudiet, 3D-modeller m.m.

Viktigste hovedprinsipper for sentrumssonen

Følgende hovedprinsipper blir viktige i det videre arbeidet med utarbeiding av plandokumentene:

 • Avgrense handels-/forretningssentrum
 • Avgrense en indre sentrumssone
 • Vende seg mot og åpne opp mot Trysilelva
 • Bevaringsverdige miljøer og bygninger - identitetsbærere
 • Arealer for kommersielle senger
 • Arealer for konsentrert boligbebyggelse – atskilt fra kommersielle senger
 • Sonering av byggehøyder og utnyttelsesgrad – avdempes mot elva
 • Parkering under bygg i sentrumssonen
 • Krav til videre detaljregulering av eiendommer/kvartaler i sentrumssonen
 • Grøntarealer, møteplasser
 • Tilrettelegging for myke trafikanter

Et annet viktig tema vi jobber med er:

 • Hvordan skal man kunne sikre at boliger i sentrumssonen i realiteten blir boliger for fastboende når det ikke er boplikt?

Trafikk

Når det kommer til temaet trafikk og trafikkutredninger jobbes det med følgende viktige prinsipper/momenter:

 • Rundkjøringsløsning Vestbyvegen/Vestsidevegen
 • Alternativt areal for ny bensinstasjon/vegserviceanlegg
 • Fått utredninger for krysset Liavegen/Korsbergsvegen
 • Avlastningsveg sørover Liavegen fram til Gamlevegen
 • Gangbru over elva ved Sørhusholmen
 • Areal til fortau langs Vestsidevegen – må detaljreguleres senere
 • Innkjøring til Trysilsenteret
 • Gode løsninger for kollektivtransport - busstopp i sentrum for shuttlebusser fjellet/sentrum
 • Utrede adkomstveg til ny sentrumsbarnehage på Østmojordet

Medvirkning

Medvirkning og muligheten til å komme med innspill har vært en viktig del av prosessen fram til nå, og det var blant annet stort engasjement og mange innspill fra de frammøtte på folkemøtet 26. mars 2019. I tillegg kom det inn mange forslag fra egne prosesser med barn og unge. Det har imidlertid kommet inn få konkrete innspill fra grunneiere og utbyggere.

Mottatte innspill 

Av innspillene vi fikk inn på folkemøtet og etterpå, er det mange forslag/merknader som i hovedsak handler om:

 • Grønnere sentrum/forskjønne
 • Flere møteplasser for alle aldersgrupper
 • Flere aktivitetsarealer også vinterstid (flerbrukshall)
 • Bevare de gamle bygningene og bygningsmiljøene
 • Gangbru over elva i sør – over til idrettsplassen

Framdriftsplan

Det opprinnelige målet har lenge vært å legge fram planen for 1. gangs behandling i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 4. september 2019 og deretter få sendt den ut på høring. Dette målet ser imidlertid ut til å måtte forskyves noe.

Årsaken til det er blant annet at det ikke ble gitt noen endelig avklaring av lokalisering av ny sentrumsbarnehage før i kommunestyremøtet 20. juni. Flere  utredninger må på plass i forbindelse med det videre arbeidet knyttet til videreutvikling av dette arealet, og det arbeidet vil ta tid. I tillegg er ikke kommunedelplan for kulturminner og miljøer endelig vedtatt, administrasjonen må ferdigstille en del interne prosesser, og Norconsult må ferdigstille plandokumentene.

Følg med

Administrasjonen i Trysil kommune anbefaler å følge med videre og vil sørge for at ferdigstilte dokumenter blir lagt ut på hjemmesidene fortløpende. Vi kommer også til å varsle tydelig på både hjemmesidene våre og i avis når planforslaget legges ut på høring og det blir mulig å komme med skriftlige innspill til dette.
 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 23.07.2019 15:05:50