Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Skjemaer

 Søk etter skjemaer

 
Arealoverføring
Arrangement - melding om slik i bygg og områder som normalt ikke brukes til det
Arrangementstilskudd / underskuddsgaranti - søknadsskjema
Barnehage - søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskrav for pedagogisk leder/styrer
Barnehage - søknad om plass
Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid
Bilder og film - samtykke til bruk
Boligtilskudd - søknadsskjema
Bostøtte - søknadsskjema
Brann- og rømningssikkerhet - bekymringsmelding
Byggesaksskjemaer
Byggesaksskjemaer for mindre bygg
Bålbrenning - søknad om tillatelse
Driftstilskudd til frivillige organisasjoner
Eiendomsskatt - klage på
Eiendomsskatt - søknad om fritak
Eiendomsskatt - søknad om nedsettelse, utsettelse, ettergivelse
Erklæring om rettighet i fast eiendom
Feie- og tilsynsgebyr - søknad om fritak
Festekontrakt
Filmframvisning - konsesjon - søknadsskjema
Fordeling av sameieandeler ved seksjonering
Foreningsregister - registrering/endring
Forhåndskonferanse - bestillingsskjema
Fritidskontakt/støttekontakt - registrering
Frivilligsentral - registrering som frivillig
Fullmakt ved oppmåling
Fyringsanlegg - egenerklæring for fritidsbolig
Fyringsanlegg - registrering
Fyrverkeri - (pyroteknisk vare) - tillatelse til handel - søknadsskjema
Fyrverkeri - søknad om tillatelse til avfyring av markfyrverkeri
Fyrverkeri - søknad om tillatelse til avfyring for sertifiserte pyroteknikere
Fyrverkeri - søknad om tillatelse til oppbevaring og handel
Godkjenning av lokaler (frisør, hudpleie, tatovering, hulltaking) - meldingsskjema / søknadsskjema
Gravetillatelse i kommunal veg eller grunn - søknadsskjema
Grunnboksutskrift - borettslag
Grunnboksutskrift - fast eiendom
Grunnskole - Eksamen/heldagsprøve - søknad om særskilt tilrettelegging
Grunnskole - Fremmedspråk/fordypning/arbeidslivsfag - påmelding eller søknad om å bytte
Grunnskole - fritak fra religionsundervisning - meldingsskjema
Grunnskole - fritak fra vurdering i enkeltfag
Grunnskole - innskriving 1. trinn - skjema
Grunnskole - klage på karakterer
Grunnskole - krav om sletting av gyldig fravær
Grunnskole - leksehjelp påmelding/endring/avmelding
Grunnskole - melding om bytte av skole ved flytting
Grunnskole - permisjon fra undervisning - søknadsskjema
Grunnskole - søknad om bytte av skole
Grunnskolen - valgfag - påmelding/søknad om bytte
Grunnskoleopplæring (ordinær) for voksne - søknad
Helse- og omsorgstjenester - elektronisk søknad
Helse- og omsorgstjenester - papirsøknad
Helsepersonell - registrering
Henvendelse til kommunen - generelt - skjema
Hjemmelserklæring ved arv og skifte - borettslag
Hjemmelserklæring ved arv og skifte - fast eiendom
Høringssvar ved offentlig ettersyn - skjema
Idrettsfondet - søknad om tilskudd
Ildsted - sjekkliste for og melding om installasjon
Individuell plan og/eller koordinator - melding om behov
Innspill til plan
Introduksjonsprogram - påmelding
Klage på eiendomsskatt
Klage på enkeltvedtak
Kommunal vielse - ettersending av prøvingsattest
Kommunal vielse - registrering
Kommunale eiendomsavgifter - fritak
Kommunale eiendomsavgifter - klage
Konsesjon på erverv av fast eiendom - søknadsskjema
Konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - egenerklæringsskjema
Kopi av tinglyst dokument - borettslag
Kopi av tinglyst dokument - fast eiendom
Kraftfondet - søknad om tilskudd
Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning – for søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 jf. matrikkelloven § 10 - Bokmål
Krav om sammenslåing
Kulturformål - tilskudd - søknadsskjema
Kulturskole - søknad om plass
Lag og foreninger - registreringsskjema
Landbruksfondet - søknadsskjema bygninger (pdf)
Landbruksfondet - søknadsskjema bygninger (word)
Landbruksfondet - søknadsskjema grøfting (pdf)
Landbruksfondet - søknadsskjema grøfting (word)
Landbruksfondet - søknadsskjema nydyrking (pdf)
Landbruksfondet - søknadsskjema nydyrking (word)
Ledsagerbevis - søknadsskjema
Leie av lokaler og anlegg - sesong - søknadsskjema
Leie av lokaler og anlegg til arrangement - søknadsskjema
Logoped - henvisningsskjema
Læreplass - påmelding
Meddommer/lagrettemedlem - kandidat til verv
Melding om antatt ulovlig tiltak etter plan- og bygningsloven
Melding om arrangement i bygg eller på områder som normalt ikke brukes til slikt
Melding til 110-sentralen om overnatting i samfunnshus, skoler, barnehager m.m.
Motorferdsel i utmark - søknadsskjema
Omsetningsoppgave for alkohol (salgsbevilling)
Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling)
Omsorgsbolig/trygdebolig - søknad
Omsorgsstønad - søknad
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere - påmelding
Overføring av hjemmel til andel i borettslag
12
Sist oppdatert: 11.03.2015 08:01:22