Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Selvbetjening

Selvbetjening

 Skjemautlisting

 
Aktivitetsskolen – søknad om plass
Arealoverføring
Arrangementstilskudd / underskuddsgaranti - søknadsskjema
Barnehage - søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskrav for pedagogisk leder/styrer
Barnehage - søknad om plass
Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid
Boligtilskudd - søknadsskjema
Bostøtte - søknadsskjema
Byggesaksskjemaer
Byggesaksskjemaer for mindre bygg
Erklæring om rettighet i fast eiendom
Festekontrakt
Filmframvisning - konsesjon - søknadsskjema
Fordeling av sameieandeler ved seksjonering
Foreningsregister - registrering/endring
Forhåndskonferanse - bestillingsskjema
Fritidskontakt/støttekontakt - registrering
Fullmakt ved oppmåling
Fyringsanlegg - egenerklæring for fritidsbolig
Fyringsanlegg - registrering
Fyrverkeri - (pyroteknisk vare) - tillatelse til handel - søknadsskjema
Godkjenning av lokaler (frisør, hudpleie, tatovering, hulltaking) - meldingsskjema / søknadsskjema
Gravetillatelse i kommunal veg eller grunn - søknadsskjema
Grunnboksutskrift - borettslag
Grunnboksutskrift - fast eiendom
Grunnskole - Eksamen/heldagsprøve - søknad om særskilt tilrettelegging
Grunnskole - Fremmedspråk/fordypning/arbeidslivsfag - påmelding eller søknad om å bytte
Grunnskole - fritak fra religionsundervisning - meldingsskjema
Grunnskole - fritak fra vurdering i enkeltfag
Grunnskole - innskriving 1. trinn - skjema
Grunnskole - klage på karakterer
Grunnskole - krav om sletting av gyldig fravær
Grunnskole - leksehjelp påmelding/endring/avmelding
Grunnskole - melding om bytte av skole ved flytting
Grunnskole - permisjon fra undervisning - søknadsskjema
Grunnskole - søknad om bytte av skole
Grunnskolen - valgfag - påmelding/søknad om bytte
Grunnskoleopplæring (ordinær) for voksne - søknad
Helse- og omsorgstjenester - elektronisk søknad
Helse- og omsorgstjenester - papirsøknad
Henvendelse til kommunen - generelt - skjema
Hjelpeverge - søknadsskjema
Hjemmelserklæring ved arv og skifte - borettslag
Hjemmelserklæring ved arv og skifte - fast eiendom
Høringssvar ved offentlig ettersyn - skjema
Idrettsfondet - søknad om tilskudd
Individuell plan og/eller koordinator - melding om behov
Klage på enkeltvedtak
Konsesjon på erverv av fast eiendom - søknadsskjema
Konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - egenerklæringsskjema
Kopi av tinglyst dokument - borettslag
Kopi av tinglyst dokument - fast eiendom
Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning – for søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 jf. matrikkelloven § 10 - Bokmål
Krav om sammenslåing
Kulturformål - tilskudd - søknadsskjema
Kulturskole - søknad om plass
Lag og foreninger - registreringsskjema
Landbruksfondet - søknadsskjema bygninger (pdf)
Landbruksfondet - søknadsskjema bygninger (word)
Landbruksfondet - søknadsskjema grøfting (pdf)
Landbruksfondet - søknadsskjema grøfting (word)
Landbruksfondet - søknadsskjema nydyrking (pdf)
Landbruksfondet - søknadsskjema nydyrking (word)
Ledig stilling - søknadsskjema
Ledsagerbevis - søknadsskjema
Leie av lokaler og anlegg - sesong - søknadsskjema
Leie av lokaler og anlegg til arrangement - søknadsskjema
Logoped - henvisningsskjema
Læreplass - påmelding
Meddommer/lagrettemedlem - kandidat til verv
Melding om antatt ulovlig tiltak etter plan- og bygningsloven
Melding til 110-sentralen om overnatting i samfunnshus, skoler, barnehager mm (pdf)
Melding til 110-sentralen om overnatting i samfunnshus, skoler, barnehager mm (word)
Motorferdsel i utmark - søknadsskjema
Omsorgsbolig/trygdebolig - søknad
Omsorgsstønad - søknad
Overføring av hjemmel til andel i borettslag
Pantedokument borettslagsandel
Pantedokument fast eiendom
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknadsskjema
PP-tjenesten - henvisningsskjema
Påmelding læreplass
Påmeldingsskjema
Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring – for saker etter matrikkelloven som ikke krever tillatelse etter plan- og bygningsloven - Bokmål
Salgsbevilling - alkoholholdig drikk gruppe 1 - søknadsskjema
Sanitærabonnement - søknadsskjema / melding om endring
Serveringsbevilling - søknadsskjema
SFO - innmelding av barn som skal flytte til Trysil
SFO - søknad om redusert foreldrebetaling
SFO-plass - skolefritidsordning - søknadsskjema
Skatt og avgift - nedsettelse eller ettergivelse av rimelighetshensyn - søknadsskjema
Skjenkebevilling - lukket selskap (ambulerende)
Skjenkebevilling - søknadsskjema
Skjenkebevilling - utvidelse av skjenketid eller -sted - søknadsskjema
Skjenkebevilling - åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)
Skjøte
Skorstein som ikke er i bruk - melding
Sommerjobb - søknadsskjema
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Spillemidler - søknad om forhåndsgodkjenning (idrettsfunksjonell)
12
Sist oppdatert: 30.03.2016 20:43:47