Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Siste møte for kommunestyret 2015-2019

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 04.10.2019 10:16:11
Marit Nyhuus og Per Johnny Talaasen

​Marit Nyhuus, SV forlater Trysil kommunestyre etter sju perioder. Per Johnny Talaasen, FrP tar fatt på sin andre.

Foto: Ramona Nordnes, Trysil kommune

​1. oktober 2019 hadde sittende kommunestyre sitt siste møte. Bredbånd til alle husstander og tomtepriser i Bygdeberget var to av sakene.

​Vi loser deg gjennom møtet sak for sak. Ved å klikke på lenkene, kan du høre politikernes innlegg og debattene i de sakene du er interessert i, på kommune-TV. Saksutredningene og vedtakene finner du under Mer informasjon på denne siden.

Prøysen

Som alltid startet kommunestyremøtet med en sang. Deres siste som kollegium var Alf Prøysens Du ska få en dag i mårå. Og det låt fint som vanlig. Hør her.

Sykkel

Deretter presenterte seniorforsker Solveig Svardal i Telemarksforsking evalueringsrapporten de på bestilling fra Hedmark fylkeskommune har laget om effektene sykkelsatsinga i Trysil har hatt på reiseliv og lokalsamfunn.

Ungdomsrådet

Så slapp ungdomsrådets leder Hedda Sande til med ungdomsrådets henstilling i tre saker; bredbåndutbygginga, høringsuttalelse om rovviltforvaltninga og ny stilling for å følge opp dem som har praksis- og læreplasser i kommunen.

Eiendomsskatt

Sakkyndig nemnds endring av sonefaktorer i flere hytteområder var referatsak i kommunestyret. Anders Nyhuus, H ba om at kommunestyret ble orientert litt mer i detalj om hva saken handler om. I tillegg til ham hadde rådmannen, Knut Løken, H, Randi Sætre, Ap og Karen Margrethe Tangnæs, Ap ordet. Hør dem her.

Bredbånd

Både Anders Nyhuus, H og Bjarne Skarpmo, Ap ba om å få sin habilitet vurdert i bredbåndsaken. Begge ble kjent inhabile. Bare Even Eriksen, Ap følte for å si noe om sjølve saken før kommunestyret enstemmig vedtok:

 1. Det kreves inn en egenandel fra abonnentene på kr 5 000. Dette omfatter både husstander og fritidsboliger. Egenandelen kreves inn når abonnenten er påkoblet og innbetalingen kan om ønskelig deles i to omganger. Samme egenandel gjelder for de som kobler seg på i løpet av de første fem årene etter ferdigstillelse av utbyggingen.
 2. Det kreves ikke egenandel for de abonnentene som tilbys kvotefritt, mobilt bredbånd.
 3. Den resterende summen dekkes ved at Trysil kommune som eier tar ut et ekstraordinært utbytte på 18-19 millioner kroner fra Trysil Kommuneskoger KF.
  Barnehagen i Jordet lånefinansieres i sin helhet.

Hør innleggene her. 

Tertialrapport 

Kommunestyret vedtok enstemmig (de to siste punktene etter forslag fra Høyre):

 1. Tertialrapport 2-2019 tas til etterretning. 
 2. Listen med foreslåtte budsjettjusteringer vedtas. 
 3. Kommunestyret ber rådmannen igangsette ekstraordinære tiltak på de avdelinger som har for høyt sykefravær over tid. 
 4. Alle økonomirapporter som viser negative avvik fra budsjett, skal inneholde forslag til tiltak for å korrigere avviket. 
 5. Det innføres månedlig økonomirapportering til formannskapet (økonomiutvalget) for 2020. Det skal rapporteres på den enkelte budsjettenhet og ikke bare på sektor. Rapportene skal være enhetlige, oversiktlige og på samme mal for hver sektor og budsjettenhet. Negative avvik skal følges av forslag til korrektive tiltak.
 6. Det innføres månedlige formannskapsmøter fra 2020 for å følge opp rapporteringen i punkt 5. 

Rådmannen, Anders Nyhuus, H og Even Eriksen, Ap hadde ordet.

Delegering

Formannskapet innstilte på at de og ikke hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift skal behandle kommuneplanens arealdel samt at formannskapets rolle som økonomiutvalg skal styrkes. Det vedtaket bør nytt kommunestyre få fatte, mente Høyre og fikk med resten på å utsette saken.

Ander Nyhuus, H og Ole André Storsnes, Sp hadde ordet.

Rovviltforvaltning

Ingen tok ordet, men alle stemte for at Trysil kommunes høringsuttalese til forslag om endringer i rovviltforvaltningen skulle lyde slik:

Trysil kommune mener forslaget til endringer i rovviltforvaltningen inneholder flere fornuftige og oppklarende grep. Særlig gjelder dette presiseringen av nødvergebestemmelsen, forskriftsfesting av klagerett for kommuner og åpning for flere virkemidler under lisensfelling av jerv. Det burde imidlertid være tilstrekkelig å kreve bruk av viltkamera med toveis kommunikasjon ved overvåking av jervebåser. Krav og bestemmelser bør ikke utformes strengere enn nødvendig for å oppnå målsetningen om human og sikker jaktutøvelse. Viltkamera, kombinert med fysisk tilsyn ved tekniske feil dekker dette behovet.

Trysil kommune støtter forslaget om å gi Landbruksdirektoratet rett til å uttale seg til de regionale forvaltningsplanene før de blir vedtatt og mener det vil kunne bidra til å styrke den todelte målsettingen i rovviltforvaltningen.

Trysil kommune støtter ikke forslaget om opprettelse av en uavhengig rovviltklagenemd. Kommunen mener det er av avgjørende betydning for rovviltforvaltningens og rovviltpolitikkens legitimitet at statsråden er ansvarlig og kan gjøres ansvarlig på parlamentarisk grunnlag for å iverksette og gjennomføre vedtatt politikk. Å fjerne ordningen med en politisk ansvarlig ledelse vil ha uheldige konsekvenser for tilliten til rovviltforvaltningen hos folk og lokalsamfunn.

Trysil kommune er skeptisk til forslaget om færre og større rovviltregioner og tror dette vil kunne føre til større avmaktsfølelse fordi avgjørelsene tas langt unna dem som påvirkes mest. Trysil kommune har vært opptatt av at det legges til rette for så lokal forvaltning i rovviltpolitikken som mulig, da dette gir legitimitet til de vedtak som treffes.

Trysil kommune mener forslaget om færre og større forvaltningsregioner bryter med rovviltforliket fra 2011. Forliket bygger på det prinsipp at rovviltforvaltningen skal foregå så nær de berørte lokalsamfunn som mulig. Kommunen mener ut fra dette at de sittende rovviltnemndenes funksjonstid bør forlenges inntil de nye fylkestingene selv får uttalt seg om hvordan forvaltningsregioninndelingen bør være.

Trysil kommune ønsker ikke felles bestandsmål og arealdifferensiering på tvers av rovviltregioner, slik det fremgår av de foreslåtte endringene i rovviltforskriften §§ 4 og 6. Konsekvensene av forslaget er for dårlig utredet og kommunen er særlig bekymret for at felles bestandsmål og arealdifferensiering for flere rovviltregioner kan gi økt rovdyrtrykk i våre områder og således bidra til å øke konfliktnivået.

Turveg

Ole André Storsnes, Sp var saksordfører og presenterte saken før kommunestyret enstemmig vedtok:

Trysil kommune godkjenner, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, forslag til detaljreguleringsplan for turveg langs Vestbyvegen fra Mosetra 2 til Knettsetervegen med følgende dokumenter:

 • Planbestemmelser datert 22.8.2019
 • Planbeskrivelse datert 22.8.2019
 • Plankart revidert 22.8.2019

Det stilles krav om ytterligere analyser og utredninger av overvannshåndtering med bakgrunn i uttalelsen gitt av NVE. Dersom ny vurdering av overvannshåndtering viser at det er nødvendig med ytterligere tiltak, må gjennomføringen av disse tiltakene sikres gjennom byggesaksbehandlingen.

Vedtaket opphever rettsvirkningen av de opprinnelige planene i områdene som berøres av denne reguleringsplanen.

Bygdeberget-plan

Rådmannen orienterte og Malin Skålholt Åkesson var saksordfører og presenterte saken før kommunestyret enstemmig vedtok:

Trysil kommune godkjenner iht. plan- og bygningsloven §12-12 forslag til detaljregulering for Bygdeberget nord – B1101, B1102 og B1113.

Vedtaket opphever rettsvirkningen av den opprinnelige planen – Reguleringsplan for boligområde Bygdeberget nord – B1101, B1102 og B1113 datert 9.3.2010.

Bygdeberget-priser

Even Eriksen, Ap - som er interessert i bolig i Bygdeberget - ble enstemmig kjent habil til å behandle saken. Han, Erik Lund, Sp, Anders Nyhuus, H, Ole André Storsnes, Sp, Malin Skålholt Åkesson, Ap, rådmannen og Per Gunnar Stensvaag, Sp hadde ordet i saken. Hør dem før gruppemøtet her og etter gruppemøtet her.

Det enstemmige vedtaket lyder:

 1. Tomteprisene for leilighetstomter og boligtomter i Bygdeberget fastsettes slik som beskrevet i saksutredningen. Det tas forbehold om at eventuelle endringer kan innarbeides i grunnlaget for prisene. 
 2. Rådmannen gis i oppdrag å engasjere meglere, eventuelt vurdere om salget av tomtene i Bygdeberget skal forestås av Trysil kommune. 
 3. Salg av tomt defineres som gjennomført når kjøpsbekreftelse er underskrevet av kjøper. 
 4. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette utbyggingen av trinn 2, så snart kravet om 30 % salg av trinn 2 er nådd.

Høyre fikk bare FrP støtte til sitt tilleggsforslag, så det ble nedstemt. Det lød:

Det legges til en sikkerhetsmargin på 10 % av utbyggingskostnad (grunnlaget for prisene) på pris. Påslaget på 1 million kroner i kostnadskalkylen strykes.  

Søre Osen-tomter

Kommunestyret vedtok enstemmig:

 1. Trysil kommune gir Søre Osen grendelag anledning i ytterligere tre år å markedsføre salg av fire tomter i kommunens boligfelt i Søre Osen til kr 1 per stykk. 
 2. Ordningen begrenses til tre år og løper fra den dato kommunestyret i Trysil fatter endelig vedtak. Salgssummen på kr 1 er knyttet til selve tomta og forutsetter byggestart innen samme treårsfrist. 
 3. Vann, avløp, tinglysningsgebyrer og eventuelt andre kostnader er kjøpers ansvar. 
 4. Det settes fortsatt vilkår om at ordningen knyttes opp mot det pågående grendeutviklingsprosjektet for Søre Osen der formålet er å stimulere til tilflytting.

Elisabeth Sakrisson, Ap hadde ordet.

Politikergodtgjørelse

Flertallet overlater til det nye kommunestyret å fastsette nivået på godtgjørelsene til politikerne. H, Sp og SVs 13 representanter stemte for Hs utsettelsesforslag:

Saken utsettes til behandling i det nye kommunestyret og da i forbindelse med behandling av budsjett 2020.  

Ap og FrPs 12 representanter stemte imot å utsette saken.

Ole André Storsnes, Sp, Randi Sætre, Ap, Anders Nyhuus, H hadde ordet. Hør dem her.

Trysil Industrihus

Ingen tok ordet i saken om vurdering av Trysil Industrihus AS' formål, organisasjonsform og dialog med eier. Et enstemmig kommunestyre vedtok:

Trysil kommune ber styret om å utarbeide forslag til styringsinstruks/kompetansedokument etter modell fra Delegerings/presisering av kompetanse til Trysil kommuneskoger KF. Dokumentet skal beskrive:

 • Avgrensninger/avgjørelsesmyndighet som følge av aksjeloven
 • Dialogen med eier - når og i hvilke saker eier bør informeres

Motivet for og konsekvensene av å inngå samarbeid med andre aktører skal tydeliggjøres for eier. Selskapets rolle i samarbeidsprosjekter skal beskrives.

Før selskapet påtar seg nye oppgaver som tilrettelegging av infrastruktur i sentrum, skal spørsmålet utredes.

Dagens organisasjonsform opprettholdes.

Spørsmålet om utbytte stilles i bero fram til det er utarbeidet og vedtatt en utbyttestrategi for selskap der kommunen har en betydelig eierandel.

Når forslag til styringsinstruks er vedtatt, revideres punktet i eierskapsmeldinga som omhandler selskapet.

Rekruttering

Saken har sitt utgangspunkt i helse- og omsorgssektoren. Et enstemmig kommunestyre vedtok:

 1. Rådmannen bes vurdere å styrke lønns- og personalavdelingen for å koordinere praksisplasser, opplæring og rekruttering i budsjettet for 2020. 
 2. Det utarbeides en kompetanseplan og rekrutteringsplan for sektoren innen 15. mars 2020. 
 3. Det må utarbeides en kompetanseplan for hele Trysil kommune innen 1. juni 2020.

Oddmund Myhr, Ap, Erik Lund, Sp, Anders Nyhuus, H og Randi Sætre, Ap hadde ordet. Hør dem før gruppemøtet her og etter gruppemøtet her.

Enslige mindreårige

Ingen tok ordet, men alle var med på vedtaket:

Trysil kommune avvikler avdeling for enslige mindreårige i sin nåværende administrative form fra 1.1.2020. Den gjenværende tjenesten legges under avdeling for barnevern.
De øvrige tiltak rapporten foreslår for enslige mindreårige-avdelingen, godkjennes.
Ordningen skal fortløpende vurderes, og avvikling skal skje i takt med en eventuell tidligere utflytting av brukerne og med dertil endrede kostnadsbesparelser som dette medfører.

Trepartssamarbeid

Ap foreslo at saken skulle overlates til det nye kommunestyret. Utsettelsesforslaget fikk bare støtte fra SV. Dermed ble det 13-12 for å behandle saken. Samme stemmetall ble det for vedtaket:

Trepartsutvalget i Trysil kommune legges ned ved utgangen av inneværende valgperiode. Dette begrunnes med at forhold mellom ansatte og kommune som arbeidsgiver behandles i de ordinære organer som er lovfestet i kommuneloven.

Even Eriksen, Ap, Marit Nyhuus, SV, Anders Nyhuus, H, Knut Løken, H, Erik Lund, Sp, ordfører Erik Sletten og Karen Margrethe Tangnæs, Ap hadde ordet. Hør dem her.

Fritak

I møtets siste sak fikk Magni Blikstad fritak fra vervet som varamedlem i eldrerådet.

Takketaler 

Til slutt i møtet takket ordfører, varaordfører, Malin Skålholt Åkesson, Ap og rådmannen kommunestyret for innsatsen denne perioden. Hør dem her.

 Bildeglimt fra kommunestyremøtet

Solveig Svardal og Gro SvarstadHedda Elise SandeGruppemøte SpGruppemøte Sp (2)Even Eriksen og Anders NyhuusMarit Nyhuus og Per Johnny TalaasenRepresentanter fra HErik SlettenKnut Løken
Sist oppdatert: 04.10.2019 11:54:06