Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møtet i kommunestyret 6.11.2018

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 05.11.2018 18:24:43
Marit Nyhuus, Per Gunnar Stensvaag og Per Johnny Talaasen

Marit Nyhuus, SV og Per Gunnar Stensvaag, Sp var del av flertallet i sentrumsbarnehagesaken i kommunestyret. Per Johnny Talaasen, FrP utgjorde mindretallet sammen med Høyre.

Foto: Ramona Nordnes, Trysil kommune

Rådmannen får bruke ​store deler av 2019 til å utrede trafikkløsninger rundt Kvea og alternativer til storbarnehage i sentrum.

​Det ba han om i et notat til kommunestyret etter formannskapets behandling av saken - du finner det til høyre.

Lang debatt

Det lå derfor i kortene at kommunestyret ikke kom til å si et endelig ja til Kvetunet barnehage i tirsdagens møte, men få den tilbake til endelig behandling til høsten. Likevel varte debatten om framtidig sentrumsbarnehage i over halvannen time.

Linn Rundfloen, H, Turid Backe-Viken, Ap, Marit Nyhuus, SV, Per Johnny Talaasen, FrP, Kristofer Dybeck, Sp, Erik Sletten, Sp, Anders Nyhuus, H, Per Gunnar Stensvaag, Sp, Knut Løken, H, Erik Lund, Sp, Liz Bjørseth, H og Lars Lillebo Tøraasen, H hadde ordet. Se og hør dem her.

Vedtaket

Slik lyder vedtaket i kommunestyret, fattet med Ap, Sp og SVs 18 stemmer mot H og FrPs 7:

 1. Trysil kommune bygger en ny, offentlig barnehage i sentrum. Barnehagene Nysted og Østmojordet slås sammen, og det bygges én barnehage med 100 plasser. Kvetunet-prosjektet og de nødvendige forarbeider og initiativer for å få dette realisert, fortsetter som planlagt.
 2. Forutsetning for lokalisering til Kvea er at:
  • Trafikksituasjonen i Trysil sentrum forbedres ut fra dagens situasjon gjennom prosessen med sentrumsplan og ny barnehage.
  • Arealbruk og trafikkløsninger skal være klare til planlagt førstegangsbehandling før sommeren 2019. Dersom trafikksituasjonen ikke forbedres, lokaliseres barnehagen i et annet sentrumsnært område.
 3. Trysil kommune driver barnehagetjenesten 5 millioner kroner dyrere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 11 i 2017 ifølge Kostra. Rådmannen legger på denne bakgrunn fram hvilken økonomisk effekt sammenslåing og effektivisering av den kommunale barnehagedriften får.
 4. Det avsettes midler i budsjettet til forprosjektering i 2019, og en ny sentrumsbarnehage innarbeides i budsjett og økonomiplan 2020-2024. Rådmannen lager en plan for informasjon og dialog med innbyggere og brukergrupper underveis i prosessen.
 5. Kommunestyret vil ikke konkurranseutsette eller privatisere kommunale barnehageplasser, men vil ha synliggjort hvilken prosess dette kreves, samt hvilke økonomiske, pedagogiske og arbeidsgiverpolitiske konsekvenser dette vil få. Utredningen bes foreligge til kommunestyrets første møte i 2019.

Nedstemt

Høyres forslag, som ble nedstemt, lød slik:

 1. Det skal tilrettelegges for én samlet kommunal barnehage for Innbygda.
 2. En fullstendig utredning som omhandler alle alternative løsninger, også de som ligger i formannskapets innstilling punkt 3, legges fram for kommunestyret før sommeren 2019 og kan innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2020-2024. Utredningen omfatter også arealbruk og trafikkløsninger for barnehagealternativene.
 3. Rådmannen innarbeider midler til utredningen i budsjett 2019.
 4. De berørte brukergruppene skal være involvert i utredningsarbeidet.

Orienteringer

Kommunestyremøtet 6. november begynte med en orientering fra regionleder Trond Lesjø i KS Hedmark/Oppland om utfordringer for KS og kommunene om fem år. Se og hør ham her.

Deretter orienterte enhetsleder Aud Marit Gjøstøl og økonomisk rådgiver Mariann Kristiansen i enhet for sosialtjenester om erfaringene med og praksisen rundt startlån siden kommunestyret økte potten fra to til åtte millioner kroner i 2017. Se og hør dem her.

Siste innslag før behandlingen av saker startet, var en orientering om Trysil kirkelig fellesråd fra kirkeverge Marion Olsen. Se og hør henne her.

Ungdomsrådet

Ungdomsrådets avtroppende leder Hedda Elise Sande fikk ordet først for å gi ungdomsrådets innspill i fem saker; kunstgrastilskudd, barnehage i Jordet, barnehage i sentrum, økning av antall enslige mindreårige og læreplassgarantien. Se og hør henne her.

Kunstgras

Første sak til behandling var søknaden fra Nybergsund IL Trysil om tilskudd på 750 000 kroner til det nye kunstgrasdekket deres. Søknaden ble avslått.

Randi Sætre, Ap, Marit Nyhuus, SV, Erik Sletten, Sp, Anders Nyhuus, H, Frank W. Lie Bråten, Ap, Even Eriksen, Ap, Per Gunnar Stensvaag, Sp, Erik Lund, Sp, Per Hagebakken, Sp, rådmannen og Per Johnny Talaasen, FrP hadde ordet. Se og hør dem her.

Vedtaket 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med Sp, H og FrPs 13 stemmer. Vedtaket lyder slik:

 1. Søknaden fra Nybergsund IL Trysil om tilskudd til nytt kunstgress på Nybergsund stadion avslås.
 2. Trysil kommunes idrettsfond vurderes økt med det mål å gi en forutsigbar og økt ressursbruk på
  idretts- og aktivitetsanlegg i vår kommune. Rådmannen utreder saken og innarbeider et forslag i
  Trysil kommunes budsjett for 2019.

Nedstemt

Aps forslag fikk støtte av SV, men 12 stemmer holdt ikke, så det ble nedstemt. Det lød slik:

Under forutsetning av at prosjektet blir fullfinansiert gir Trysil kommune et tilskudd til nytt kunstgress på Nybergsund stadion tilsvarende kr 750 000.
Trysil kommune skal være delaktig når treningstider blir tildelt. Dette for å sikre at flere lag får tilgang til anlegget til en rimelig pris.
Midlene tas fra frie disposisjonsfond.

Tilstandsrapport

Andre sak var tilstandsrapporten for grunnskolen 2017. Den ble enstemmig tatt til etterretning.

Turid Backe-Viken, Ap, Linn Rundfloen, H og Øyvind Bæk, H hadde ordet om blant annet skoleresultater, lærerrekruttering og mobbing. Se og hør dem her.

Jordet barnehage

Kommunestyret vedtok enstemmig å bygge ny barnehage med 30 plasser på den tomta Jordet barnehage står i dag. Framdrifts- og investeringsplan legges fram i budsjett- og økonomiplansaken 2019. 

Erik Lund, Sp, Frank W. Lie Bråten, Ap og Anders Nyhuus, H hadde ordet. Se og hør dem her.

Kjøp av Kvea

Mot Hs og FrPs 7 stemmer vedtok kommunestyret å gi rådmannen fullmakt til å forhandle om pris med sikte på kjøp av eiendommen Kvea. H og FrP stemte for Hs forslag om at eiendommen Kvea foreløpig ikke skulle kjøpes, altså at forhandlingene om kjøp skulle stanses.

Erik Sletten, Sp, Knut Løken, H, Anders Nyhuus, H, Even Eriksen, Ap, Marit Nyhuus, SV, Linn Rundfloen, H, Per Hagebakken, Sp, Per Johnny Talaasen, FrP og Malin Skålholt Åkesson, Ap hadde ordet. Se og hør dem her.

Deretter ble saken om ny sentrumsbarnehage behandlet - se lenger opp på siden.

Enslige mindreårige

Trysil kommune har plass i Lundevegen 10 og kapasitet til å ta imot flere enslige mindreårige asylsøkere. Kommunestyret vedtok mot FrPs stemme å øke antall plasser for enslige mindreårige flyktninger i Trysil fra 10 til 12 inneværende år.

Liz Bjørseth, H, Per Johnny Talaasen, FrP, Knut Løken, H og Oddmund Myhr, Ap hadde ordet. Se og hør dem her.

Trysil Industrihus

Hva skal det kommunale selskapet Trysil Industrihus AS drive med? Kommunestyret vedtok enstemmig:

 1. Trysil Industrihus AS fortsetter inntil videre med de oppgavene som ligger til selskapets gjøremål
  i dag.
 2. Trysil kommune overfører foreløpig ikke eller overtar oppgaver fra Trysil Industrihus AS.
 3. Det startes en strategiprosess hos eier ved det samme ad hoc-utvalget som for sist revidering av eierskapsmeldingen. Mandatet er å revidere eierskapsmeldingens kapittel om selskapet og styringssignalene som gis fra eier og til selskapet. Selskapets styre deltar i ad hoc-utvalgets arbeid i den utstrekning utvalget finner det nødvendig. Utvalget leverer sin innstilling til behandling i formannskap og kommunestyre før sommeren 2019. 

Raskiftet-fondet

Med knappest mulig flertall får Søre Osen grendeutvalg råderett over inntil 350 000 kroner av Raskiftet-fondet i året, og de kan bruke av midlene til drift.

Stein Bogsveen, Ap, Erik Sletten, Sp, Per Hagebakken, Sp, Anders Nyhuus, H, Ole André Storsnes, Sp, Knut Løken, H, Per Johnny Talaasen, FrP, Marit Nyhuus, SV, Per Gunnar Stensvaag, Sp og Randi Sætre, Ap hadde ordet. Se og hør dem her.

Vedtak

Aps forslag fikk støtte av FrP og Sps Per Hagebakken, følgelig 13 stemmer, og lyder:

Trysil kommune vedtar vedtekter for Raskiftet-fondet i henhold til vedlagte forslag med følgende endringer:

 • Tillegg til punkt 1 Hjemmel og avkastning: 2 millioner kroner i 2012-kroner.
 • Siste setning i Punkt 2 Formål endres til: Midlene kan ikke brukes til sanering av gjeld.

Nedstemt

H, SV og resten av Sp, 12 stemmer, stemte for formannskapets innstilling, men ble altså nedstemt på:

Trysil kommune vedtar vedtekter for Raskiftet-fondet i henhold til vedlagte forslag med følgende
endringer:

 • Tillegg til punkt 1 Hjemmel og avkastning: 2 millioner kroner i 2012-kroner.
 • Punkt 6 2. avsnitt endres til: Søre Osen Grendeutvalg innstiller for prosjekter innenfor en årlig
  ramme på 350 000 kroner. 

Læreplassgarantien

Kommunestyret er skjønt enige om at Trysil kommunes unike læreplassgaranti er en suksess, og de var enige om alle kriteriene da de evaluerte ordningen - med unntak av ett: Eventuelt krav om karakter 3 i programfag for elever som følger ordinært utdanningsløp. Nei, sa flertallet - 2 er nok, bestått er bestått.

Even Eriksen, Ap, Ole André Storsnes, Sp, Anders Nyhuus, H og Per Gunnar Stensvaag, Sp hadde ordet. Se og hør dem her.

Vedtaket

Flertallet på 17 (Ap, Sp og SV) fattet dette vedtaket:

 • Læreplassgarantien i Trysil skal gjelde for alle tryslinger som velger fagopplæring, både via det
  ordinære løpet og de som velger et grunnkompetanseopplæringsløp.
 • Læreplassgarantien begrenses til lærebedrifter og det utvalg av læresteder som finnes i Trysil
  kommune til enhver tid. Den utvides til å gjelde yrker hvor det finnes bedrifter med fagpersoner
  innenfor kommunen, men at det her gis åpning for midlertidige løsninger utenfor kommunen frem til det finnes en læreplass for det aktuelle lærefaget
 • Det stilles følgende krav til eleven som følger det ordinære utdanningsløpet:
  • Maksimalt 10 dagers fravær inklusivt timefravær for hvert skoleår (Vg1 og Vg2).
  • Alle fagene skal være bestått.
  • Gjennomført deler av Prosjekt til fordypning i godkjent lærebedrift (minimum 2 uker på
   Vg2).
  • Vise motivasjon og interesse for faget ved sjøl å søke stillingen, samt å stille til et intervju
   mot slutten av Vg2.
 • Til elever som følger grunnkompetanseopplæringsløpet stilles det følgende krav:
  • Maksimalt 10 dagers fravær inklusivt timefravær for hvert skoleår (Vg1 og Vg2).
  • Alle fagene skal være bestått.
  • Vise motivasjon og interesse for faget ved sjøl å søke stillingen, samt å stille til et intervju
   mot slutten av Vg2.
 • Ungdomsrett og voksenrett legges til grunn for hvor lenge garantien skal anses gyldig.
 • Det ytes et tilskudd på kr 30 000 til nye lærebedrifter og til nye lærefag i eksisterende
  lærebedrifter. Kravet for å kunne motta tilskudd er at bedriften er godkjent som lærebedrift, at
  lærefaget er godkjent samt at det foreligger godkjent lærekontrakt og arbeidsavtale mellom
  bedriften og lærlingen. 

Nedstemt

Mindretallet på 7 (H og FrP) ønsket - som rådmannen - et tredje strekpunkt under kulepunkt 3: I programfagene skal eleven ha oppnådd karakteren 3 eller høyere. Men det ble altså nedstemt.

Tertialrapport

Kommunestyret tok 2. tertialrapport 2018 til etterretning og ga rådmannen myndighet å foreta budsjettjusteringer som foreslått og å justere alle sektorrammer ved årets slutt, slik at budsjettkontoer med fastlønn, ferievikarer og sosiale utgifter blir i samsvar med regnskap per 31.12.2018.

Anders Nyhuus, H, Per Johnny Talaasen, FrP og rådmannen hadde ordet. Se og hør dem her.

Fritak

Kommunestyret vedtok enstemmig å gi Runa Skyrud fritak fra ledervervet i sakkyndig nemnd ut valgperioden. Det er den nemnda som behandler eiendomsskattesaker. Siv Rønningen ble valgt til nytt medlem og Geir Håvard Sandbakk til leder.

Erik Sletten, Sp hadde ordet. Se og hør ham her.

Barnetrygd

Trekker Trysil også fra barnetrygden når sosialhjelp skal beregnes, slik at de som trenger den mest, får minst? var ett av spørsmålene Marit Nyhuus, SV stilte om barnetrygd og sosialhjelp. Ja, svarte rådmannen på det.

Se og hør alle spørsmålene og alle svarene her.

Budsjett 2019

Til slutt i det ni timer lange møtet orienterte rådmann og økonomisjef om budsjett 2019 så langt.

Se og hør dem her.

Sist oppdatert: 07.11.2018 14:08:31