Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møtet i kommunestyret 19.6.2018

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 21.06.2018 13:25:00
Deler av Ap og SVs representant

Sommermøtet i Trysil kommunestyre varte i over åtte timer. Debatten var til tider ganske heftig. Men humør har de, politikerne i Trysil, her deler av Ap/SV-gruppa: Gry Vanja Eriksen, Einar Hyllvang, Elisabeth Sakrisson, Bjarne Skarpmo, Oddmund Myhr, Randi Sætre, Even Eriksen, Malin Skålholt Åkesson, Turid Backe-Viken og Marit Nyhuus.

Foto: Ramona Nordnes, Trysil kommune

Godt og vel åtte timer brukte kommunestyret på sommermøtets 17 saker, spørsmål om flyktninger og opprop om ulv.

​Du kan se og høre hele på kommune-TV. Vil du bare høre debatten i enkeltsaker, klikker du på dem til venstre i skjermbildet du får opp - eller på lenken under hver sak under.

Kommuneskogen

Trysil kommuneskoger KF leverte et årsregnskap som viser ei omsetning på nesten 25,6 millioner og et årsresultat på drøyt 7,6 millioner kroner. Egenkapitalen er nå på 142,6 millioner etter at eieren Trysil kommune tok ut 13,6 millioner fra skogkassa i fjor. Kommunestyret godkjente enstemmig årsregnskap og årsberetning for 2017. Men først passet de på å både rose og stille spørsmål til skogsjef Even Ifarness.

Stein Bogsveen, Ap, Marit Nyhuus, SV, Ole André Storsnes, Sp og Frank W. Lie Bråten, Ap tok ordet i saken. Hva de og skogsjefen sa, hører du her.

Valg

Kommunestyret gikk enstemmig inn for gjenvalg av alle som var på valg i skogstyret:

 • Børre Rogstadkjærnet – styremedlem for to år og styreleder for ett
 • Irene Runningen – styremedlem for to år
 • Runa E. Skyrud – første vara for to år
 • Øivind Løken – andre vara for to år
 • Kirsten Winge - nestleder for ett år.

Ordfører Erik Sletten, Jesper Nohr, Sp og Knut Løken, H hadde ordet. Hva de sa, hører du her

Kontrollutvalget

Fire av sakene i kommunestyrets møte kom fra kontrollutvalget. Tre ble enstemmig godkjent uten at noen tok ordet:

 • Kontrollutvalgets årsmelding og regnskap
 • Sekretariatets årsmelding og regnskap
 • Skatteoppkreverens årsrapport for 2017, skatteetatens kontrollrapport datert 15. februar 2018 og skatteoppkreverens årsregnskap for inntektsårene 2017 og 2016

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen

Kommunestyret fattet et enstemmig vedtak etter forvaltningsrevisjonen i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS:

  1. Kommunestyret ser alvorlig på den situasjonen som er i selskapet.
  2. Kommunestyret ber representantskapet følge opp de anbefalinger som er gitt i rapporten. Spesielt vil en henlede oppmerksomheten på følgende punkter:
   • De anbefalinger som blir gitt vedrørende varslingsrutiner
   • Arbeidet med å gjenreise tillit
  • Videre de klare anbefalinger som blir gitt vedrørende styret:
   • Ansvar, aktivitetsplikt, opplysningsplikt og forvaltningsplikt
   • Antall styremedlemmer, styresammensetning og rekruttering av medlemmer med relevant kompetanse for selskapet.

Stein Bogsveen, Ap, Knut Løken, H og ordfører Erik Sletten, Sp hadde ordet. Hva de sa, hører du her.

Årsregnskap

Ap hadde et tilleggsforslag til årsregnskapet som alle stemte for; evaluering av læreplassgarantien og vurdering av kravene i den.

Kommunestyrets vedtak lyder:

 • Regnskap 2017 for Trysil kommune godkjennes.
 • Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet, kr 6 926 077 avsettes til disposisjonsfond.
 • Trysil kommune utgiftsfører/inntektsfører premieavvik 2017 over sju år.
 • Årsberetning og årsmelding 2017 godkjennes.

Kommunestyret viser til vedtak i formannskapet 10.5.2016 angående læreplassgarantien, punkt 7: Ordningen evalueres etter sommeren 2017. Kommunestyret ber om å få fremlagt en evaluering samt en vurdering av om kravkriteriene bør justeres slik at alle tryslinger som trenger det, kan oppnå læreplass.  

Anders Nyhuus, H, Erik Lund, Sp, Randi Sætre Ap og rådmannen hadde ordet. Hva de sa, hører du her.

Tertialrapport

Debatten ble lang i denne saken og handlet i første rekke om Jordet barnehage og friluftsområdet i Grimsåsen.

Forslagene fra Ap/SV v/Turid Backe-Viken ble nedstemt med 13 mot 12 stemmer (H, Sp og FrP stemte mot). De lød:

 1. Trysil kommune ønsker primært nybygg av barnehage i Jordet. 
 2. Administrasjonen bes utrede prosjektbeskrivelse med tegninger, kostnader og finansiering til kommunestyrets møte i september.

Og:
Trysil kommune innarbeider et beløp begrenset oppad til kr 1 000 000 i budsjettet for 2018 for utvikling av friluftsområdet Grimsåsen. Midlene tas fra disposisjonsfondet. Beløpet er ment å dekke punkt 1, 2, 3, 6 og 12 i forvaltningsplanen; utvidelse av parkeringsplassen, utbedring av stipartiet mellom turveg og skogsbilveg, skilting, opparbeidelse av rasteplass og utforming av sikringspunkt for forskjellige brukerinteresser. I tillegg skal det jobbes sammen med Strandvoldbruas venner for å realisere en tursti/sykkelsti på begge sider av elva med Strandvoldbrua som knutepunkt.
Trysil kommune søker ytterligere medfinansiering og samarbeid med andre parter som Miljødirektoratet, Hedmark fylkeskommune, Destinasjon Trysil osv. for utvikling av området.

Nedstemt ble også FrPs forslag som bare fikk to stemmer; partiets egen og Hs Anders Nyhuus sin. Det lød:

Ansettelsesstopp i helse og omsorg vil bli vurdert hvis ikke kostnadene kommer under kontroll i løpet av 2. tertial.

Derimot fikk H, Sp og FrP v/Anders Nyhuus flertall (13-12) for sitt forslag som lød:

 1. Trysil kommune stopper prosessen med renovering av Jordet barnehage. Det bevilges ikke 2 millioner kroner ekstra til dette formålet.
 2. Det skal utredes en helhetlig barnehageplan som omfatter fordeling og kapasitet innenfor kretsene Nybergsund, Innbygda og Nordre Trysil. Barnehageplanen skal omfatte det allerede vedtatte utredningsarbeidet for ny sentrumsbarnehage og et eventuelt nybygg i Jordet som ett av alternativene.
  Barnehageplanen inkludert nødvendige finansieringsbehov legges fram for sluttbehandling i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2019.

Med formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt, lyder vedtaket fra kommunestyret slik:

 1. Tertialrapport 1 2018 tas til etterretning. 
 2. Rådmannen gis myndighet til å foreta budsjettendringer iht. tabeller på s. 13 og 14 i tertialrapporten med følgende endringer: 
  • Trysil kommune stopper prosessen med renovering av Jordet barnehage. Det bevilges ikke 2 millioner kroner ekstra til dette formålet. 
  • Det skal utredes en helhetlig barnehageplan som omfatter fordeling og kapasitet innenfor kretsene Nybergsund, Innbygda og Nordre Trysil. Barnehageplanen skal omfatte det allerede vedtatte utredningsarbeidet for ny sentrumsbarnehage og et ev. nybygg i Jordet som ett av alternativene.
   Barnehageplanen inkludert nødvendige finansieringsbehov legges fram for sluttbehandling i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2019.
 3. Hovedutvalgenes tekstlige anbefalinger innarbeides i sin helhet.

Anders Nyhuus, H, Turid Backe-Viken, Ap, Erik Lund, Sp, Per Hagebakken, Sp, Marit Nyhuus, SV, Even Eriksen, Ap, Ole André Storsnes, Sp, Knut Løken, H, Liz Bjørseth, H, Per Johnny Talaasen, FrP, rådmannen, Randi Sætre, Ap, Per Gunnar Stensvaag, Sp og Malin Skålholt Åkesson, Ap hadde ordet. Hør hva de sa her.

Handlingsdel

Politikerne hadde flere endringsforslag til handlingsdel av kommuneplanen 2019-2022, et dokument som er styrende for budsjett og økonomiplan i perioden:

 • Ap v/Even Eriksen: Under kapittelet om forvaltning og teknisk drift punkt 13.3 Målsetninger i kommende periode, side 328 i saksdokumentet, foreslås følgende tilføyelse av avsnitt:
  Det skal fortsatt være fokus på universelt utformete løsninger i relasjon til kommunens egne tiltak for å ivareta alle menneskers mulighet til fri utfoldelse i samfunnet. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
  Og:
  Vurdere oppføring av mindre og rimeligere leiligheter med tanke på førstegangsetablerere. Forslaget ble vedtatt med 19 (Ap, Sp, SV og Hs Knut Løken) mot 6 stemmer (FrP og resten av Høyre).
 • SV v/Marit Nyhuus: Under punkt 11 i planen omtales også privatskolene og antall elever, jf. beskrivelse av de private barnehagene. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
 • H v/Linn Rundfloen: I handlingsdelen side 14 under punkt 11.2 Spesielle utfordringer 5. avsnitt endres siste setning til En ny sentrumsbarnehage kan være en løsning på disse utfordringene. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Kommunestyrets vedtak ble da:

Trysil kommunes handlingsdel av kommuneplan for 2019-2022 vedtas i samsvar med det fremlagte dokumentet med kommunestyrets endringer:

 • I handlingsdelen side 14 under punkt 11.2 Spesielle utfordringer 5. avsnitt endres siste setning til En ny sentrumsbarnehage kan være en løsning på disse utfordringene.
 • Under kapittelet om forvaltning og teknisk drift punkt 13.3 Målsetninger i kommende periode, side 328 i saksdokumentet, tilføyes nytt avsnitt:
  Vurdere oppføring av mindre og rimeligere leiligheter med tanke på førstegangsetablerere.
 • Under kapittelet om forvaltning og teknisk drift punkt 13.3 Målsetninger i kommende periode, side 328 i saksdokumentet, tilføyes nytt avsnitt:
  Det skal fortsatt være fokus på universelt utformete løsninger i relasjon til kommunens egne tiltak for å ivareta alle menneskers mulighet til fri utfoldelse i samfunnet.
 • Under punkt 11 i planen omtales også privatskolene og antall elever, jf. beskrivelse av de private barnehagene.

Hovedutvalgenes anbefalinger skal innarbeides i sin helhet.

Linn Rundfloen, H, Even Eriksen, Ap, Marit Nyhuus, SV, Knut Løken, H, Liz Bjørseth, H, Erik Lund, Sp, rådmannen, Ole André Storsnes, Sp, Per Johnny Talaasen, FrP, ordfører Erik Sletten, Sp og Anders Nyhuus, H hadde ordet. Hør hva de sa her.

Brukerstyrt assistanse

Politikerne hadde bestilt en utredning om kjøp av personlig assistanse i hjemmetjenesten fra private leverandører, og om utvidet bruk av ordningen kan utsette behovet for plass i institusjon.

Høyre var ikke fornøyd med rådmannens svar på bestillingen, men foreslo v/Anders Nyhuus:

 1. I kommunestyret 14.12.2017 ble det vedtatt tre utredninger innen helse- og omsorgssektoren. Disse skulle omhandle konkurranseutsetting, fritt brukervalg og utvidelse av BPA-ordningen. Fremlagte sak samsvarer ikke med de aktuelle vedtakene. Administrasjonen bes derfor om å utrede dette på nytt som tre isolerte saker og særlig vise til hvilket økonomisk potensial som ligger i utredet alternativ. Utredningen skal foreligge til hovedutvalgsmøte 16.10.2018.
 2. For å sikre en bred representasjon og forankring skal det også oppnevnes en politisk representant i arbeidsgruppen(e).

Forslaget fikk bare støtte fra partiets seks representanter og FrPs ene. Dermed falt det med 18 mot 7 stemmer.

Kommunestyrets vedtak ble da likelydende med formannskapets innstilling:

 1. Med bakgrunn i timeprisberegninger er det ingen innsparingseffekt ved å kjøpe inn hele eller deler av kapasiteten til personlig assistanse fra aktuelle private leverandører.
 2. En utvidet BPA-ordning vil ikke være bidragsyter for utsetting av institusjonsopphold da det dreier seg om helsetjenester. Helsetjenester kan ikke organiseres som BPA, jf. Lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 3 – 8.
 3. Det innføres ikke fritt brukervalg i Trysil kommune.

Anders Nyhuus, H, Oddmund Myhr, Ap, Erik Lund, Sp, Randi Sætre, Ap, rådmannen, økonomisjefen og Malin Skålholt Åkesson, Ap hadde ordet. Hør hva de sa her

Sykehjemslege

Kommunestyret vedtok enstemmig innstillingen fra hovedutvalg for helse og omsorg:

Det opprettes fast 80 % stilling som sykehjemslege ved Trysil sykehjem fra 1.8.2018. Stillingen finansieres ved eksisterende deltidshjemler som tilsynslege. 

Oddmund Myhr, Ap hadde ordet. Hør hva han sa her.

Barnevernvakt

Ingen tok ordet. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt:

Trysil kommunestyre vedtar samarbeidsavtale om drift av interkommunal barnevernvakt med Ringsaker kommune, jf. vedlegg 1.

Samarbeidet etableres som et administrativt vertskommunesamarbeid i medhold av kommuneloven § 28.1b med Ringsaker kommune som vertskommune.

Rådmannen gis fullmakt til å underskrive samarbeidsavtalen.

Avtalens økonomiske forhold for 2018 dekkes i eksisterende ramme og grunnlagsendringen innarbeides i budsjett 2019.

Friluftbarnehage

Ingen tok ordet. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt: 

 1. Det gis kommunalt tilskudd til Trysil friluftbarnehage under forbehold om at virksomheten godkjennes som barnehage.
 2. Det gis kommunalt tilskudd etter lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Trysil.
 3. Tilskuddet gis med barnehageoppstart i løpet av høsten 2018.
 4. Med oppstart i august 2018 får ramme 240 Barnehagene behov for en tilleggsbevilgning på inntil kr 190 000. Dette meldes inn i 2. tertialrapport når endelig beløp er kjent.

Idrettsfondet

Ingen tok ordet. Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling ble enstemmig vedtatt:

Følgende tillegg tas inn i vedtektene for idrettsfondet:
Maksimalt tilskudd begrenses oppad til 50 % av totalkostnaden på prosjektet/utstyret det søkes om, etter at momskompensasjon og verdien av dugnadsinnsats og annen støtte er fratrukket.

Interreg

Ingen tok ordet. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt:

 1. Trysil kommune takker ja til deltakelse i Interreg-prosjektet – BID, da prosjektet vil gi input og
  ekstra ressurser til det pågående arbeidet med sentrumsplanen og oppfølgingen av denne, i tillegg til å gi faglig støtte til det omorganiseringsarbeidet som pågår i Sentrumsforeningen og i
  Mosanden Næringsforening.
 2. Kostnadene til deltakelse innarbeides i årsbudsjettene for 2019, 2020 og 2021 med kr 117 000
  per år.

Delegering

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt: 

 1. Trysil kommunes delegeringsreglement vedtas slik det fremkommer i vedlegg 1 Bestemmelser
  for delegering og vedlegg 2 Lovgjennomgang. Vedlegg 2 viser både delegering fra kommunestyre til folkevalgte organer og fra kommunestyre til rådmannen.
 2. Rådmannen innarbeider dokumentene fra pkt. 1 i KF Delegering.
 3. KF Delegering tas i bruk som Trysil kommunes samlede delegeringsreglement.
 4. Delegeringsreglement fra kommunestyre til utvalg og rådmann, vedtatt i kommunestyresak 08/30 oppheves.
 5. Rådmannen gis fullmakt til å oppdatere KF Delegering i samsvar med nye vedtak om
  delegering/fullmakter fra delegerende organer.
 6. Opprettelse eller inndragning av faste stillinger fremlegges som referatsak i første møte i aktuelle hovedutvalg/formannskap.

Malin Skålholt Åkesson, Ap tok ordet. Hør hva hun sa her.

Konsesjonskraft

Formannskapet innstiller slik:

 1. Trysil kommune prolongerer ikke nåværende avtale med Ishavskraft.
 2. Trysil kjøper 1 – en - aksje à kr 1 000 i Kommunekraft AS og vil på den måten bli aksjonær og
  kan da bruke Kommunekraft AS sin kompetanse i forvaltningsavtaler på konsesjonskraft.
 3. Forvaltningsavtalen for konsesjonskraft blir videre håndtert av Kommunekraft AS med utlysning
  på Doffin, jf. regelverk for offentlige anskaffelser.

Knut Løken, H og Erik Lund, Sp hadde ordet. Hør hva de sa her.

Eidsiva-lån

Ingen tok ordet. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt:

 1. Trysil kommune slutter seg til den foreslåtte innfrielse av Eidsiva Energi AS’ ansvarlige lån, herunder tilknyttede endringer i Eidsiva Energi AS' vedtekter, når innfrielsen blir behandlet i generalforsamlingen til Eidsiva Energi AS. Innfrielsen planlegges gjennomført ved at det ansvarlige lånets hovedstol konverteres til egenkapital i Eidsiva Energi AS ved kapitalforhøyelse og at lånets verdi utover hovedstolen betales kontant til långiverne.
  Trysil kommune beslutter å tegne seg for sin andel av kapitalforhøyelsen nevnt i punkt 1 ved innfrielsen av hele Trysil kommunes ansvarlige lån til Eidsiva Energi AS med hovedstol på kr 18 023 109.
 2. Ordfører har fullmakt til å representere Trysil kommune i generalforsamlingen som skal behandle innfrielsen av det ansvarlige lånet, herunder til å tegne seg for kapitalforhøyelsen på vegne av Trysil kommune.
 3. Trysil kommune godkjenner og signerer ny aksjonæravtale for Eidsiva Energi AS som har virkning fra ikrafttredelsen av ovennevnte kapitalforhøyelse.
 4. Ovennevnte beslutninger er betinget av at den bindende forhåndsuttalelsen som skal innhentes fra skattemyndighetene ikke har vesentlige andre skattemessige konsekvenser for Trysil kommune enn det som er skissert i saksframlegget med vedlegg.

Kommunale samarbeid

Rådmennene ønsker utvidet samarbeid mellom kommunene Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal og Åmot. De ber om klarsignal for å jobbe mot å legge skatteoppkreverrollen og innfordring for alle fire kommunene til Stor-Elvdal, regnskap og kommunal fakturering til Åmot, lønn til Engerdal og sak/post/arkiv samt byggesak til Trysil. Videre legges personvernombud til SÅTE IKT med base i Trysil.

Ap var de eneste som ikke syntes dette er en god idé. De foreslo v/Even Eriksen:

Trysil kommune har velfungerende tjenester på alle de administrative områdene som foreslås endret. Samarbeidet/prosjektet som foreslås, anses som svært arbeidskrevende og med usikre prognoser for gevinst i form av bedre økonomi, bedre kvalitet og mindre sårbarhet.
Trysil kommune ser det mer formålstjenlig å vurdere samarbeid fortløpende i forbindelse med nye oppgaver som blir lagt til kommunene. Trysil kommune avstår derfor fra deltakelse i det videre prosjektet.

Forslaget ble nedstemt med 14 mot 11 stemmer.

Derimot ble ordførers tilleggsforslag enstemmig vedtatt:
Nytt pkt. 3 g): Samarbeidsavtaler etter kommuneloven § 28-1 e er vedtatt av kommunestyret.
Nytt pkt. 5: Dersom rådmennenes innstilling ikke blir vedtatt uten endringer i alle de fire kommunene, ønsker Trysil kommune å gjennomføre samarbeidet med de kommunene som vedtar innstillingen. Samarbeidet reduseres i så fall til de tjenesteområdene som er tenkt lokalisert i disse kommunene. For øvrig gjøres vedtakets pkt. 1, 2, 3 og 4 gjeldende.

Kommunestyrets vedtak ble da:

 1. Trysil kommune slutter seg til prosjektet og prosjektplanen for interkommunalt samarbeid i SÅTE-kommunene slik det framgår av saksutredningen.
 2. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre videre utredning av prosjektet iht. prosjektplan.
 3. Rådmannen gis videre fullmakt til å iverksette det interkommunale samarbeidet under følgende
  forutsetninger:
  a) Prosjektutredningen viser at en vil kunne oppnå målsettingen om mindre sårbarhet, bedre
  kvalitet og effektivisering innen de enkelte fagområder.
  b) Prosjektutredningen viser at målsettingen kan oppnås på alle de aktuelle fagområdene, slik at
  fordeling/lokalisering kan gjennomføres som foreslått.
  c) Det kan ikke iverksettes samlokalisering på noen fagområder før prosjekteringen viser at det
  er grunnlag for at det kan gjøres på alle de aktuelle fagområdene. Iverksetting kan for øvrig
  skje på forskjellige tidspunkt.
  d) Dersom det i løpet av de første fem årene etter at de interkommunale samarbeidene er
  iverksatt viser seg at vesentlige forutsetninger for prosjektet er endret slik at noen av
  samarbeidskommunene mister vertskapsrollen for et fagområde, skal kommunene i
  fellesskap finne fram til andre fagområder som samlokaliseres til den/disse kommunene.
  Før en samlokalisering av nytt fagområde etter 3 d) iverksettes, skal det foreligge en
  tilsvarende utredning for det aktuelle fagområdet, som viser til måloppnåelse innen sårbarhet,
  kvalitet og effektivisering i tråd med kravene i denne innstillingens pkt. 3 og 4.
  e) Det sikres god involvering av fagorganisasjoner og ansatte under utredning og gjennomføring
  av prosjektet.
  f) Ansattes rettigheter i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk ivaretas ved gjennomføring av
  prosjektet.
  g) Samarbeidsavtaler etter kommuneloven § 28-1 e er vedtatt av kommunestyret.
 4. Dersom noen av forutsetningene nevnt under pkt. 3 ikke er oppfylt skal saken legges fram til ny
  politisk behandling før interkommunalt samarbeid kan iverksettes.
 5. Dersom rådmennenes innstilling ikke blir vedtatt uten endringer i alle de fire kommunene, ønsker Trysil kommune å gjennomføre samarbeidet med de kommunene som vedtar innstillingen. Samarbeidet reduseres i så fall til de tjenesteområdene som er tenkt lokalisert i disse kommunene. For øvrig gjøres vedtakets pkt. 1, 2, 3 og 4 gjeldende.

Rådmannen, Anders Nyhuus, H, Even Eriksen, Ap, Erik Sletten, Sp, Marit Nyhuus, SV, Per Gunnar Stensvaag, Sp, Bjarne Skarpmo, Ap og Ole André Storsnes, Sp hadde ordet. Hør hva de sa her.

Anleggsbidragsavtaler

Flere anleggsbidragsavtaler er ferdig forhandlet. De er med og finansierer rekkefølgekravene i kommuneplanens arealdel og gjør at utbyggingsområdene som omfattes, kan bygges ut i tråd med reguleringsplanen uten byggestopp.

Kommunestyret vedtok formannskapets innstilling i alle tre:

 • Det gis tillatelse til inngåelse av vedlagte anleggsbidragsavtaler mellom Trysil kommune og Trysilfjellet Golf AS, gjeldende området HB 1519.
 • Det gis tillatelse til inngåelse av vedlagte anleggsbidragsavtaler mellom Trysil kommune og Trysilfjell Utmarkslag, gjeldende områdene HC 1515 Skansen og HB 1518 Mosetra 2.
 • Det gis tillatelse til inngåelse av vedlagte anleggsbidragsavtale mellom Trysil kommune og Fageråsen Fritid AS gjeldende området HB 1614.

Begrunnelsen er lik for alle:

Inngåelse av anleggsbidragsavtaler er nødvendig for å finansiere rekkefølgekravene i kommuneplanens arealdel 2014-2025 punkt 2.2 m. Videre bidrar oppfyllelse av avtalen til at utbyggingsområdene nevnt over kan bygges ut i tråd med vedtatt reguleringsplan, og at man dermed unngår byggestopp i områdene.

Randi Sætre, Ap hadde ordet. Hør hva hun sa her.

Fritak

Kommunestyret innvilget enstemmig Bente Langhols søknad om fritak fra vervet som meddommer ved Sør-Østerdal tingrett. Ingen tok ordet.

Valgdag

Kommunestyret vedtok enstemmig at det i tillegg til fastsatt valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget mandag 9. september 2019 skal avholdes valg søndag 8. september 2019 i Innbygda krets. Ingen tok ordet.

Spørsmål

FrP v/Per Johnny Talaasen stilte ni spørsmål om "regnskap" og utfordringer ved integrering av flyktninger. Rådmannen svarte. Hør dem her.

Landskappleik

Einar Hyllvang tok på seg styrelederhatten i Landskappleiken og utfordret kommunestyret til å ta på seg dugnadsvakter. Hør ham her. Han avsluttet med et stev - dessverre uten mikron.

Rovdyropprop

Til slutt ba Ap v/Gry Vanja Eriksen om og fikk kommunestyrets fulle tilslutning til et opprop om ulv som ble sendt regjeringa v/statsministeren. Oppropet ble forfattet samme dag som rovviltnemnda vedtok å ta ut Slettåsflokken. Hør det her.

 

 Mer informasjon

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 21.06.2018 13:29:21