Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møtet i kommunestyret 17.4.2018

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 12.04.2018 10:32:38
Collage med laks, fly, SØIR-bil og penger

​Hør siste nytt om lakseprosjektet og flyplass, SØIR og Trysil kommune Holding AS i TV-opptaket fra kommunestyremøtet 17. april 2018.

​Det handlet om laks, fly, søppel, penger, bredbånd og enda mer i kommunestyret 17. april. Her er TV-opptaket.

​Dagen i kommunestyresalen begynte med Soltrall.

Trysil kommune Holding

Kommunestyret er generalforsamling i Trysil kommune Holding AS der vi plasserte mesteparten av pengene vi fikk da SkiStar AB kjøpte Trysilfjellet AS. Styreleder Erik Engan er fornøyd med fjorårsresultatet på 1,6 millioner kroner etter at selskapet hadde betalt nesten en million i renter til Trysil kommune.

Hør generalforsamlingen her.

Lakseprosjektet

- Jeg skal hilse fra laksen i Vænern! Det går rykter der om at det nærmer seg slutten på eksiltilværelsen fra de lukrative gyteområder her, prosjektleder for Två länder - en elv, Atle Rustadbakken som sammen med prosjektmedarbeider Henriette Kildahl orienterte om siste nytt fra lakseprosjektet. De er optimister med tanke på å få laksen tilbake til Trysilvassdraget. Håpet er at det skal være 5 000-6 000 gytende laks i vassdraget om 5-10 år.

Hør orienteringa her.

Scandinavian Mountain Airport

De var tydelig stolte og fulle av forventninger Anna Lindstrøm og Bo Halvardsson som kom for å informere kommunepolitikerne om Scandinavian Mountain Airport. Flyplassen ved Rørbæcksnæs 44 kilometer fra Trysilfjellet åpner i desember 2019. 10 år etter er håpet at 350 000 passasjerer skal innom flyplassen.

Hør orienteringa her.

SØIR

Daglig leder Bjørn Erik Jønsberg kom for å gi informasjon til eier om Sør-Østerdal interkommunale renovasjonsselskap (SØIR) som Trysil kommune eier sammen med Elverum og Åmot. Han kunne fortelle at avfallsmengden har økt fra drøyt 8 000 tonn i 1999 til 19 000 tonn i 2017. 8 000 tonn gjenvinnes årlig. Det er 8 millioner kilo CO2, noe som tilsvarer utslippet fra 650 biler. SØIRs kunder  er flinke til å sortere og veldig miljøbevisste, sa Jønsberg.

Hør hele orienteringa her.

Trysil Industrihus

Rådmannen tok ordet før kommunestyret enstemmig og uten ordveksling vedtok:

 1. Kommunestyret tar Selskapskontroll Trysil Industrihus AS, utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS,
  til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen å følge opp revisors anbefalinger i rapporten.

Revisor anbefaler at kommunen følger opp vedtaket av 29. april 2014 om å framlegge sak med vurdering av selskapets formål, hvor utredningen skulle være bredest mulig og omfatte:

 • Videreføring og styrking av dagens formål
 • Utvidelse av formål til å omfatte hele eller deler av kommunens bygningsmasse, utvikling av tomteområder, blant annet å drifte selskapet i kommunal regi

Bredbånd

Politikerne er storfornøyde med bredbåndsatsinga i Trysil, som de selv har lagt et solid grunnlag for.

Anders Nyhuus, H, Linn Rundfloen, H (på vegne av ungdomsrådet), rådmannen, Jesper Nohr, Sp og Randi Sætre, Ap tok ordet i saken.

Hør debatten her.

Kommunestyret vedtok enstemmig:

Med utgangspunkt i interessen for utbygging, dugnadsvilje, beregnet utbyggingskostnader og antatte stordriftsfordeler søker Trysil kommune Nkom om tilskudd (eventuelt tilskudd fra Hedmark
fylkeskommune) til bredbåndutbygging av «restområdene» i kommunen.

Utbygging av bredbånd i de aktuelle områder lyses ut på anbud med en forutsetning at en utbygging skal skje innenfor en utbyggingsperiode på maksimalt 5 år.

I et spleiselag, der det er antydet at det i må «reises» opp mot 30 millioner kroner i tillegg til det utbygger påtar seg, vil Trysil kommune bidra med midler i tillegg til den dugnad grendene forventes å stille opp med, de tilskudd vi får fra Nkom og Hedmark fylkeskommune, samt egenandeler ved tilkopling.

Det etableres et øremerket disposisjonsfond til bredbåndutbygging i løpet av første halvår 2019 hvor det overføres 10 millioner kroner. Midlene tas fra Trysil kommuneskoger KF og de midler selskapet har opptjent gjennom tradisjonell drift av skogseiendommen.

Når Trysil kommune har oversikt over tilskudd fra Nkom og fylkeskommune, verdi av dugnad og
stipulering av egenandel vil Trysil kommune vurdere en ytterligere overføring fra Trysil kommuneskoger KF slik at spleiselaget blir fullfinansiert.

Tobakksavgift

Den pålagte innføringa av tilsynsavgift for salgssteder for tobakksvarer og - surrogater førte til flere forslag - fra Ap og H, gruppemøter, trekking av forslag og til slutt et enstemmig vedtak.

Liz Bjørseth, H, rådmannen, Knut Løken, H, Even Eriksen, Ap, Malin Skålholt Åkesson, Ap og Anders Nyhuus, H tok ordet.

Hør debatten her.

Slik lyder det enstemmige vedtaket:

Tilsynsavgiften fra salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater i Trysil kommune settes til:

 • Kr 3 200 for salgssteder med omsetning av tobakk over kr 50 000.
 • Kr 1 600 for salgssteder med omsetning av tobakk til og med kr 50 000.
 • Kr 0 for midlertidige salgssteder.
 • Ordningen evalueres etter 1 år.

Tomtesalg

Malin Skålholt Åkesson, Ap og rådmannen hadde ordet.

Hør hva de sa her.

Kommunestyret vedtok enstemmig:

Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Tepas Personal om salg av en parsell på cirka 1,4 dekar av gnr. 58 bnr. 38 til en kvadratmeterpris på kr 100.

Boligtomter

Alle er skjønt enige om at det er behov for flere boligtomter i sentrum. Ordføreren, rådmannen, Malin Skålholt Åkesson, Ap og Liz Bjørseth, H tok ordet.

Hør debatten her.

Vedtaket var enstemmig og lyder slik:

 1. Trysil kommune erverver et areal på 67,4 daa av Ida Busks eiendom til utbygging av boligområde i Bygdeberget.
 2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Ida Busk innenfor en ramme på kr 3 500 000. I
  tillegg kommer kostnader til gebyrer og saksomkostninger estimert til kr 100 000.
 3. Investeringsbudsjettet for 2018 økes med kr 600 000 til kr 3 600 000 til erverv av ovennevnte
  areal.
 4. Administrasjonen framlegger en egen sak med utviklingskostnadene for tomteområdet i
  Bygdeberget. Kalkylen skal inneholde alle kostnader knyttet til klargjøring av tomter fram til
  salgsklart produkt. I framstillingen beregnes da salgspris.

Idrettsfondet

Hovedutvalg for oppvekst og kultur får tilbake saken om vedtektsendringer for idrettsfondet etter at Erik Lund, Sp mente det var urimelig å trekke merverdiavgifta ut av totalkostnaden før maksimalt tilskudd beregnes, siden de fleste søknadene til idrettsfondet ikke kvalifiserer for momskompensasjon.

Rådmannen, Malin Skålholt Åkesson, Ap og Øyvind Bæk, H hadde også ordet.

Hør debatten her.

Det enstemmige vedtaket lyder:

Saken utsettes og sendes tilbake til hovedutvalg for oppvekst og kultur. Det bes om at utvalget vurderer kriterier for tildeling av støtte og da spesielt rundt mva-grunnlag.

Landbruksfondet

Derimot gikk endringene i vedtektene til landbruksfondet gjennom uten ordveksling. Det enstemmige vedtaket lyder:

§§ 1, 2, 5, 6 og 8 i Vedtekter for Trysil kommunes Landbruksfond endres som følger:

§ 1 Hjemmel, kapital og avkastning. 2. setning endres til: Ved opprettinga av fondet var kapitalen kr 3 000 000.

§ 2 Formål. Tilskudd til grøfting endres til Tilskudd til grøfting av jordbruksareal

§ 5 Tilskudd til husdyrrom og § 6 Tilskudd til driftsbygninger for oppbevaring av fôr og viderefordeling av gårdens produkter. Tilskuddssatsen endres som følger: Det gis tilskudd inntil 15 % av godkjent kostnadsoverslag. For bygg i all hovedsak utført i tre gis 5 % ekstra tilskudd. Følgende ledd tilføyes: Øvre grense for tilskudd til en søknad er kr 1 000 000.

§ 8 Tilskudd til grøfting og nydyrking, første ledd endres til Det gis tilskudd på inntil kr 2 000 per dekar til systematisk grøfting og inntil kr 30 per løpemeter grøft til usystematisk grøfting.

Energi og klima

Even Eriksen, Ap tok ordet.

Hør hva han sa her.

Kommunestyret vedtok enstemmig:

Trysil kommune takker nei til å bli med i en videreføring av prosjektet Energi og klima i Sør-Østerdal.

Trysil kommune ber om å få bli med i det konkrete arbeidet med å utarbeide felles grunnlagsmateriale til en energi- og klimaplan for kommunene i Sør-Østerdal innenfor den anslåtte kostnadsramme.

Videregående skole

Trysil Ap ved Even Eriksen spurte hva kommunen vil gjøre for å redde de utsatte linjene på Trysil videregående skole. Ordfører Erik Sletten svarte med å fortelle både hva vi har gjort og hva vi skal gjøre.

Hør spørsmål og svar her.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 18.04.2018 13:27:29