Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møte i kommunestyret 14.12.2017

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 06.12.2017 19:03:12
Politikere deler ut endringsforslag

Mange var aktive på kommunestyrets julemøte. 26 endringsforslag ble fremmet, 18 av dem gjaldt budsjettet. På bildet Even Eriksen, Liz Bjørseth, Per Hagebakken, Kristofer Dybeck, Gry Vanja Eriksen, Ole André Storsnes og Marit Nyhuus.

Foto: Ramona Nordnes, Trysil kommune

​Her er direktelenker til de TV-sendte debattene i kommunestyrets julemøte. Grimsåsen og budsjettet fikk flest på talerstolen.

​Det begynte med kulturprisutdeling i kommunestyresalen torsdag 14. desember kl. 9. Deretter fulgte premieren på filmene Bo i Trysil, Næringsliv i Trysil og Etablere seg i Trysil som vi dessverre ikke fikk overført. Og kl. 14 åpnet ordføreren ungdomsskolens elevbedriftsmesse i kulturhuset Hagelund. Der var det ikke TV-opptak.

Store saker

Men det ble alvor på møtet også. De behandlet flere tunge saker, budsjett 2018 og omorganisering av helse-, omsorgs- og sosialsektoren ikke minst. Her er sakslista og vedtakene:

Kantinedrift

Saksordfører Oddmund Myhr, Ap, Knut Løken, H og Ole André Storsnes, Sp hadde ordet. Hør hva de sa her. Hovedutvalg for helse og omsorg innstilling ble enstemmig vedtatt slik:

 1. Foreslåtte endringer i kantinedrifta vedtas og foretas innen eksisterende bemanningsramme.
  Dette innebærer at kantinedrifta avvikles på lørdag og søndag fra 1.1.2018.
 2. Administrasjonen vurderer videre hvordan kantinedrifta ved institusjonskjøkkenet skal inkluderes i sektorens og kommunens mulige arbeid med en ernæringsplattform. Dette vil også dreie seg om vurderinger av kantinetilbudets tilgjengelighet.
 3. Administrasjonen bes utrede muligheter for at hjemmeboende som mottar tjenester fra
  kommunen, skal kunne få kjøpe middag fra institusjonskjøkkenet. Utredningen skal inneholde
  oversikt over kostnader/inntekter ved det aktuelle tiltaket. Utredningen skal foreligge til
  kommunestyremøtet 14.12.2017.

Omorganisering

Randi Sætre, Ap, Knut Løken, H og Per Johnny Talaasen, FrP hadde ordet. Hør hva de sa her.

Høyre hadde et tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt (siste kulepunkt under). Det gjorde også formannskapets innstilling, så vedtaket ble:

Modell C (scenario C) som beskrevet i vedlegget til saksfremlegget blir den nye strukturen for helse-, omsorgs- og sosialsektoren fra 1.1.2018.

 • Stillingene som omsorgssjef og helsesjef utgår.
 • Det opprettes fire stillinger som enhetsledere for hjemmetjenesten, sykehjemmet, boligtjenesten og enhet for familie.
 • Avdelingslederstilling ved fysio-/ergoterapi omgjøres til enhetsleder med samme portefølje.
 • Avdelingslederstilling ved legesentret omgjøres til enhetsleder for legesenter og beredskap med samme portefølje.
 • Økonomikonsulentstilling økes fra 70 % til 100 % stilling.
 • Sykehjemkonsulentstilling økes fra 80 % til 100 % stilling.
 • Finansieringen skjer innenfor rammen som beskrevet og innarbeides i budsjett 2018.
 • Salderingsvirkning for 2019 blir kr 507 000 som innarbeides i økonomiplan 2018-2021.
 • Eventuell overtallighet i forbindelse med innføring av ny struktur blir håndtert i henhold til Trysil
  kommunes reglement for omstilling og nedbemanning.
 • Ny struktur evalueres innen 1.7.2020. 
 • Det forventes at ny struktur skal gi økt effektivisering og en optimalisert økonomistyring uten at dette skal gå på bekostning av et allerede godt tilbud til den enkelte bruker. Med en ny struktur skal det i 2018 fokuseres ytterligere på områder med innsparingspotensial definert i rasjonaliseringsprosjektet.

Onga i Trysil

Saksordførerne Turid Backe-Viken, Ap og Einar Hyllvang Ap, Marit Nyhuus, SV, Øyvind Bæk, H og Per Hagebakken, Sp hadde ordet. Hør hva de sa her.

Hovedutvalgene for henholdsvis oppvekst og kultur og helse og omsorgs innstilling (1. avsnitt) og tilleggsforslaget fra SV (2. og 3. avsnitt) ble enstemmig vedtatt slik:

Oppvekstmodellen Onga i Trysil vedtas. Den skal være styrende for alt arbeid med barn og unge i Trysil.
Spørreskjemaet som brukes i samtaler med barn/elever, suppleres med setningen: Jeg har det bra hjemme.
Byggeboka skal inneholde kunnskapsbaserte retningslinjer for hvordan vold og overgrep kan oppdages, varslingsrutiner og hvilke tiltak som skal settes i verk.

Barnehagetilskudd

Randi Sætre, Ap som eier en privat barnehage, ble kjent inhabil i saken. Lars Lillebo Tøraasen, H og Even Eriksen, Ap hadde ordet. Hør hva de sa her.

Formannskapets innstilling (1. avsnitt) og Høyres tilleggsforslag (2. og 3. avsnitt) ble enstemmig vedtatt slik:

Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Trysil vedtas i henhold til vedlagte dokument, men slik at punkt 6 lyder:
Det utbetales ikke tilskudd til barn utover barnehagens godkjenning eller barn som ikke kommer inn under barnehagegarantien. Barnehagegarantien gjelder de som er folkeregistrert i Trysil, eller de som skal bosette seg i Trysil innen rimelig tid. Eventuelt tilskudd til barn i midlertidige plasser avklares med kommunen.
Administrasjonen bes om å komme med en evaluering av ordningen til hovedutvalg for oppvekst og kultur til våren. Utredningen skal minimum inneholde konsekvensen for de barna som eventuelt ønsker plass, men som faller utenfor ordningen.

Grimsåsen

Turid Backe-Viken, Ap, Ole André Storsnes, Sp, Liz Bjørseth, H, Knut Løken, H, Per Gunnar Stensvaag, Sp, Randi Sætre, Ap, Marit Nyhuus, SV, ordfører Erik Sletten, Sp, Even Eriksen, Ap, Per Hagebakken, Sp, Anders Nyhuus, H og Erik Lund, Sp hadde ordet. Hør hva de sa her, og debatten forsatte her.

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 13 (H, Sp, FrP) mot 12 stemmer (Ap, SV) slik:

Trysil kommune garanterer for et tilsvarende beløp som Miljødirektoratet tilbyr som støtte for
tilretteleggingstiltak i statlig friluftsområde Grimsåsen, begrenset oppad til kr 100 000. Eventuelle midler tas fra frie disposisjonsfond.

Ap og SV stemte for sitt eget forslag, men det ble altså ikke vedtatt:

 1. Trysil kommune garanterer for et beløp begrenset oppad til kr 1 000 000 for utvikling av friluftsområdet Grimsåsen. Midler tas fra disposisjonsfondet. Trysil kommune søker ytterligere medfinansiering og samarbeid med andre parter for utvikling av området som Miljødirektoratet, Hedmark fylkeskommune, Destinasjon Trysil osv. 
 2. Trysil kommune iverksetter en snarlig oppstart av en forvaltningsplan for området som ivaretar de ulike brukergrupper. Parallelt anmodes rådmannen om å gå i drøftinger med Miljødirektoratet for å finne en omforent løsning angående dette vilkåret slik at utbyggingen på Håvi-Kubekkteigen kan komme i gang som planlagt på nyåret 2018.

Skjønnsmidler

Ingen tok ordet. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt slik:

Tildelte skjønnsmidler kr 400 000 som ble tildelt i 2012 til analyse av tjenesteproduksjon og elektronisk dokumentutveksling og avsatt på konto 25199136, omdisponeres til formålet omstillingsprosjekt Trysil kommune.

Investeringsbudsjett

Erik Lund, Sp tok ordet. Hør hva han sa her.

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt slik:

Vedlagte revidering av investeringsbudsjettet med en ramme på kr 79 727 000 vedtas og låneopptak for 2017 settes til kr 53 740 000 hvorav kr 8 000 000 allerede er tatt opp som startlån fra Husbanken.
Rådmannen gis fullmakt til å forhandle om resterende lånebehov på kr 45 740 000.
Reviderte regnskapsskjemaer viser videre at det totale finansieringsbehovet er på kr 79 727 000, og
foruten nevnte låneopptak dekkes dette behovet inn med salg av anleggsmidler (kr 2 232 000),
kompensasjon for merverdiavgift (kr 11 150 000), mottatte avdrag/refusjoner (kr 5 000 000) og andre inntekter (kr 3 630 000).

I tillegg fikk Erik Lund, Sp med denne protokolltilførselen:

På årets første kommunestyremøte avgir rådmannen rapport over budsjetterte og faktisk utførte investeringer foregående år.

Godtgjørelse

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt inkludert ordførerens henstilling om å fjerne heimevernsnemnd fra regulativet da den er nedlagt. Regulativ for godtgjørelse til folkevalgte beholdes dermed uendret i 2018.

Møteplan

Formannskapet hadde bedt om noen endringer og at store saker og informasjonsmøter mellom kommunen og selskaper vi eier, skrives inn i møteplanen. Ordføreren fremmet derfor endringsforslag i kommunestyret. Det gjorde også SVs Marit Nyhuus. Øyvind Bæk, H hadde også ordet. Hør hva de sa her. Og møteplanen finner du til høyre.

Eiendomsskatt

Anders Nyhuus, H, Per Johnny Talaasen, FrP og Randi Sætre, Ap hadde ordet. Hør hva de sa her. Formannskapets innstilling ble vedtatt mot FrPs stemme slik:

 1. I henhold til eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen for skatteåret 2018.
 2. Skattesats på 7 ‰ videreføres i 2018.
 3. Skattegrunnlaget økes med 10 % i henhold til budsjettframlegget for 2018 som viser til
  økonomiplan 2018 -2020.
 4. Eiendomsskatten kreves inn i to terminer.
 5. Eiendommer med fritak etter eiendomsskattelovens § 5 og § 7 punkt a) og b) godkjennes.
 6. Trysil kommune legger opp til en kontortaksering 2018. Det legges videre opp til en full taksering med gjennomføring i løpet av 2018. Ny taksering skal finne en fullverdig og rettferdig taksering for eiendomsskatt og vil være gjeldende fra 2019.

Handlingsdel

Trysil kommunestyre vedtok enstemmig handlingsdelen av kommuneplan for 2018-2021 som den forelå og uten at noen tok ordet.

Budsjett og økonomiplan

Kommunestyrets budsjettbehandling er omtalt i egen sak til høyre. Ungdomsrådets Hedda Elise Sande, Anders Nyhuus, H, Randi Sætre, Ap, Per Hagebakken, Sp, Marit Nyhuus, SV, Per Johnny Talaasen, FrP, Knut Løken, H, Even Eriksen, Ap, Erik Lund, Sp, Per Gunnar Stensvaag, Sp, Gry Vanja Eriksen, Ap, Malin Skålholt Åkesson, Ap, og Oddmund Myhr, Ap hadde ordet. Hør hva de sa her.

Kommuneskogens budsjett

Siste sak var Trysil kommuneskoger KFs budsjett 2018. Per Hagebakken, Sp og Stein Bogsveen, Ap samt skogsjef Even Ifarness hadde ordet. Hør hva de sa her.

Skogstyrets innstilling med kommunestyrets endringsforslag om å overføre to millioner kroner ekstra til kommunekassa, ble enstemmig vedtatt slik:

Trysil kommuneskoger KFs budsjett for 2018 vedtas i samsvar med framlagt budsjett datert 14.11.2017 med unntak av overføring til eier i 2018 som endres til 10 658 000 kroner som følge av kommunestyrets vedtak i PS 17/72 Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021.

Sist oppdatert: 04.02.2019 16:18:34