Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møtet i kommunestyret 13.12.2018

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 21.12.2018 11:20:02
Per Johnny Talaasen

​I 2019 skal Trysil kommune ta inn 42 millioner i eiendomsskatt. FrPs Per Johnny Talaasen er imot eiendomsskatt, men sa at et slikt beløp ikke kan kuttes over natta. Derimot må kommunen redusere utgiftene slik at eiendomsskatten blir ei sovepute.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Bortsett fra budsjettet var eiendomsskatten 2019 den saken som fikk flest på talerstolen på kommunestyrets julemøte. 

​Møtet startet med utdeling av kulturprisen til Sigmund Løvåsen. Se og hør den saken her.

Færre politikere

Første politiske sak handlet om størrelsen på og organiseringa av de politiske utvalgene etter høstens valg.

Marit Nyhuus, SV, Anders Nyhuus, H Per Gunnar Stensvaag, Sp, Randi Sætre, Ap og Per Johnny Talaasen hadde ordet. Se og hør dem her.

Slik ble vedtaket:

  1. Kommunestyret i Trysil kommune reduseres fra 25 til 23 medlemmer etter kommunevalget 2019. Vedtatt med 18 (Ap, H, FrP) mot 7 stemmer (Sp og SV) som ble avgitt for Sp/SVs forslag om fortsatt 25 medlemmer.
  2. Formannskapet i Trysil kommune reduseres fra 9 til 7 medlemmer etter kommunevalget 2019. Vedtatt med 18 (Ap, H, FrP) mot 7 stemmer (Sp og SV) som ble avgitt for Sp/SVs forslag om fortsatt 9 medlemmer.
  3. Trysil kommune beholder de samme hovedutvalgene som nå etter kommunevalget 2019, men antall medlemmer i utvalgene reduseres fra 7 til 5 medlemmer. Enstemmig vedtatt.
  4. Trysil kommune gjennomfører, som i dag, møter for de politiske organer på dagtid. Enstemmig vedtatt.
  5. Det er videre en intensjon at gjennomgående representasjon blir gjennomført slik at hovedutvalgene så langt som råd blir fylt opp med kommunestyremedlemmer. Enstemmig vedtatt.
  6. Det må tas en prinsippdiskusjon foran neste høsts fordeling av politiske posisjoner om hovedutvalgslederne og hovedutvalgsmedlemmer skal sitte i formannskapet eller ikke, slik at det legges opp til en mest mulig lik praksis for dette. Enstemmig vedtatt.
  7. Det settes ned et utvalg som skal se på politikergodtgjørelser. Utvalget må ha klar sin innstilling før ny valgperiode starter opp høsten 2019. Enstemmig vedtatt.
  8. Det foretas en grenseoppgang mellom formannskap og hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift i forhold til ansvar for plansaker og økonomisaker. Administrasjonen forbereder en sak som legges fram til politisk behandling før ny valgperiode starter opp høsten 2019. Enstemmig vedtatt.

Fritak

Kommunestyret vedtok enstemmig å gi Berit Eggen Kjeverud og Aina Ingun Tokerud fritak fra vervet som meddommer i Sør-Østerdal tingrett og Kirsten Winge fritak fra vervet som meddommer i Eidsivating lagmannsrett. Ingen tok ordet i de to første sakene. I den tredje ble Jesper Nohr kjent inhabil fordi han er Winges sønn. Han, rådmannen, Anders Nyhuus, H og Randi Sætre, Ap tok ordet i habilitetsdebatten. Se og hør den her.

Lokale VA-forskrifter

Kommunestyret vedtok enstemmig lokal forskrift om tømming og tilsyn av mindre avløpsanlegg og lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg gjeldende fra 1.1.2019. Malin Skåholt Åkesson, Ap tok ordet i utslippssaken. Se og hør henne her.

Skjenkebevilling

Kommunestyret vedtok enstemmig og uten at noen tok ordet å gi Trysilelva Restaurant AS som skal drive Kveik Restaurant & Brewpub på Trysil hotell fikk alminnelig skjenkebevilling til 30. september 2020 i restauranten i den gamle bygningen på Trysil hotell, publokalet mellom restauranten og lobbyen og selskapslokalet i 2. etasje over restauranten – totalt 345 kvadratmeter og 250 sitteplasser samt på inngjerdet uteplass på baksida av hotellet mot Løkjasvingen – totalt 50 kvadratmeter og 50 sitteplasser.

Finansreglement

Ingen tok ordet da kommunestyret enstemmig vedtok det reviderte reglementet for finansforvaltning heller.

Møteplan

Også møteplanen for kommunestyre, formannskap og hovedutvalg ble enstemmig vedtatt uten debatt.

Politikergodtgjørelser

Regulativ for godtgjørelse til folkevalgte beholdes uendret ut valgperioden med følgende presisering: Det utbetales møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste når utvalgsmedlemmer deltar på andre møter/kurs/konferanser i regi av sitt verv, vedtok kommunestyret enstemmig uten at noen tok ordet.

Til utvalget som skal gå gjennom regulativet med tanke på endringer fra og med konstituerende kommunestyremøte 2019, valgte de Erik Sletten, Sp, Randi Sætre, Ap og Knut Løken, H.

Eiendomsskatt

Derimot hadde flere behov for å si noe da eiendomsskatten for 2019 kom opp til votering. Randi Sætre, Ap, Per Johnny Talaasen, FrP, rådmannen, Even Eriksen, Ap, Anders Nyhuus, H, Per Gunnar Stensvaag, Sp, og Marit Nyhuus, SV entret talerstolen før kommunestyret enstemmig vedtok:

  1. Iht. eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen for skatteåret 2019.
  2. Skattesatsen settes til 4 ‰.
  3. Eiendomsskatten innkreves i to terminer, april og oktober.
  4. Eiendommer med fritak etter § 5 og § 7 a og b godkjennes.

Debatten kan du se og høre her.

Budsjett og økonomiplan

Nest siste sak på julemøtet var kommunens budsjett for 2019 og økonomiplan 2019-2022. Den kan du lese mer om og se tv-innslag fra her.

Kommuneskogen

Det er kommunestyret som vedtar årsbudsjettet til Trysil kommuneskoger KF. Stein Bogsveen, Ap, ordføreren, skogsjefen, Einar Hyllvang, Ap og Even Eriksen, Ap hadde ordet. Se og hør dem her.

Det enstemmige vedtaket lyder:

Trysil kommuneskoger KFs budsjett for 2019 vedtas i samsvar med framlagt budsjett datert 30.10.2018 med følgende tillegg:

  1. Ekstra overføring av kr 10 000 000 til disposisjonsfond for bredbåndutbygging, jf. vedtak datert 14.11.2018.
  2. Ekstra overføring av kr 18 100 000 til dekning av finansieringsbehovet for Jordet barnehage, jf. vedtak datert 13.12.2018.

Øverbygda skole

Per Gunnar Stensvaag, Sp spurte om planene for gamle Øverbygda skole som kommunen eier. Rådmannen svarte at den skal selges når det ikke bor noen der lenger. Se og hør spørsmål og svar her.

Interpellasjon

Trysil Ap v/Malin Skålholt Åkesson etterlyste mulighetene til å ta ut statistikk over saksbehandlingstid i byggesaker og spurte om ordføreren har oversikt over om kommunen overholder fristene for saksbehandlingstid. Hun, rådmannen og ordfører hadde ordet i saken. Se og hør dem her.

 

 Mer informasjon

Sist oppdatert: 21.12.2018 12:45:58