Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Vedtak i kommunestyret 3.10.2017

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 04.10.2017 15:35:00
Turid Backe-Viken på talerstolen i kommunestyret

Turid Backe-Viken, Ap ville ha sykefravær som tema i et snarlig kommunestyremøte. Det var alle enige om. Politikerne ønsker å vite hvordan det jobbes i alle sektorer for å få ned sykefraværet.

Fra direktesendinga på kommune-tv

Nå er tv-opptaket ferdig redigert, og du kan høre debatten i akkurat de sakene du er interessert i.

Møtet i kommunestyret, som ble overført direkte på kommune-TV, begynte som vanlig med allsang.

Orienteringer

Første post på programmet var to orienteringer:

 1. Hvordan kommunen jobber med å avdekke overgrep mot barn. Bolken ble innledet med et svært interessant og oppdatert foredrag fra Smiso Elverum. Hør daglig leder Heidi Dalby Moe og kommunalsjefene Roar Vingelsgaard og Trygve Øverby her.
 2. Rasjonaliseringsprosjektet i helse, omsorg og sosial. Hør rådmannens oppsummering her.

Reguleringsplan for Vestsiden

Første sak er reguleringsplan for Vestsiden. Etter en liten debatt, litt avklaring og endringsforslag fra Ap, fattet kommunestyret slikt enstemmig vedtak:

Trysil kommune godkjenner, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, forslag til
detaljreguleringsplan for Vestsiden, Trysil sentrum, jf. reguleringsplankart datert 4.7.2017,
reguleringsplanbestemmelser datert 15.8.2017 og planbeskrivelse datert 4.7.2017.

I tillegg vedtok de med 13 (Sp, H og FrP) mot 12 stemmer (Ap og SV):

Kommunestyret anmoder administrasjonen om å gå i dialog med utbygger med tanke på å få til en tinglyst
avtale om ansvar om å bekoste fortau innenfor det regulerte området langs Vestsidevegen.

Hør debatten her. (Marit Nyhuus, SV, Gry Vanja Eriksen, Ap, kommunalsjef BJørn Myhre, Liz Bjørseth, H og Randi Sætre, Ap hadde ordet).

Hjelpemiddelsentral

Andre sak er ny avtale mellom kommunen og Navs hjelpemiddelsentral. Kommunestyret vedtok enstemmig:

Trysil kommune godkjenner utkastet til avtale mellom NAV-hjelpemiddelsentralen og Trysil kommune.

Se saken her (ingen debatt).

Tertialrapport

Ap v/Turid Backe-Viken fikk alle med på at det må settes større fokus på sykefraværet. Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapets innstilling i tre punkter og Aps tilleggspunkt 4:

 • Formannskapet tilrår kommunestyret å ta tertialrapport nr. 2 2017 til etterretning.
 • Rådmannen gis myndighet til å foreta budsjettjusteringer som foreslått i rapporten, inkludert å
  utvide logopedstillingen, jf. anbefalingen fra hovedutvalg for oppvekst og kultur.
 • Rådmannen gis myndighet til å justere alle sektorrammer ved årets slutt, slik at budsjettkontoer med fastlønn, ferievikar og sosiale utgifter blir i samsvar med regnskap per 31.12.2017.
 • Kommunestyret ønsker å sette reduksjon av sykefravær på agendaen på et snarlig kommunestyremøte. Kommunestyret ber om en orientering av dagens situasjon og en redegjørelse for hvordan kommunen jobber med å redusere sykefraværet innenfor alle sektorer.

Hør ordskiftet her.(I tillegg til Backe-Viken hadde Marit Nyhuus, SV, Erik Lund, Sp, Ole André Storsnes, Sp, rådmannen og Liz Bjørseth, H ordet).

Ulvemillion

Formannskapet hadde allerede vedtatt, med fem (H og Sp) mot fire stemmer (Ap), at Trysil kommune skulle søke om midler fra den nye støtteordningen for kommuner med ulverevir. Men det siste punktet i forslaget fra Høyre måtte behandles av kommunestyret siden det handler om å bevilge 1 million kroner. Etter en lang og engasjert debatt vedtok kommunestyret med 13 (H, Sp og FrP) mot 12 (Ap og SV) stemmer:

Som det første, men viktigste steget i en undersøkelse om ulvens genetiske og geografiske opphav,
setter Trysil kommune av inntil 1 million kroner til innsamling av nytt genetisk materiale og
bildedokumentasjon fra populasjoner av opprinnelige stedegne ulvebestand. Et tilstrekkelig antall
individer av opprinnelig stedegen stamme prøvetas og dokumenteres utseendemessig for hver av de
aktuelle regionene, f.eks. Nordlige Finland, Russisk Karelen, Kolahalvøya, Baltikum, Tver/Smolensk,
Altai/Kaukasus.
Det innsamlede materialet stilles til rådighet for både en ev. videreføring av et prosjekt i regi av de
berørte kommunene jf. pkt. 3, og KLD sin utredning, jf. Stortingets vedtak 773 fra juni 2016. Midlene skal i utgangspunktet finansieres av Trysils andel av tilskudd til kommuner med ulverevir (jf. pkt. 1), men garanteres likevel av Trysil kommune. Midlene hentes fra disposisjonsfond. Det utlyses et anbud til forskningsmiljøer med kompetanse på helgenom analyse for prosjektet i tråd med lov om offentlig anskaffelse.

Hør debatten her. (Anders Nyhuus, H, Marit Nyhuus, SV, Even Eriksen, Ap, ordfører Erik Sletten, Sp, Ole André Storsnes, Sp, varaordfører Knut Løken, H, Randi Sætre, Ap og Erik Lund, Sp hadde ordet).

Skogstyre

Trysil kommunestyre vedtok enstemmig forhandlingsutvalgets forslag som ordføreren la fram i møtet. Det innebar at styret i Trysil kommuneskoger KF ble utvidet fra fire til fem medlemmer. Irene Runningen, Trygve Øvergård og Kirsten Winge ble valgt til styremedlemmer for to år. Leder og nestleder ble gjenvalgt for ett år; Børre Rogstadkjærnet og Kirsten Winge. Godtgjørelsen ble ikke endret.

Hør ordskiftet her.

Kontrollutvalget

Jane Irene Øien kan ikke lenger være Ap/SVs første vara til kontrollutvalget da hun er ansatt i Trysil kommune. Etter forslag fra Ap v/Bjarne Skarpmo vedtok kommunestyret vedtok enstemmig å erstatte henne med Marianne Granberg .

Se behandlinga av saken her (ingen debatt).

Statlig sikret friluftsområde

Kommunestyret vedtok enstemmig hovedutvalg for forvaltning og teknisk drifts innstilling:

 1. Trysil kommune søker Miljødirektoratet om å få sikret et område i Grimsåsen på cirka 437 dekar, jf. kart datert 26.9.2017, som statlig sikret friluftsområde.
 2. Forutsetningen er at denne sikringen erstatter eiendommene Håvi og Kubekkteigen nedenfor
  tregrensa som statlig sikret friluftsområde, og at det kun vil være den delen av Kubekkteigen som ligger over tregrensa som fortsatt vil være et statlig sikret friluftsområde, jf. kart datert 26.9.2017.

Se ordskiftet her. (Liz Bjørseth, H hadde ordet. Ingen debatt.)

Trysil prestegård

Ordføreren fikk kommunestyret med seg på at eventuelt salg av prestegården skal behandles på nytt. Da saken var oppe sist, vedtok de å utsette eventuelt salg i påvente av sentrumsplanen i 2017. Nå er det klart at den ikke blir klar i år. Siden kirkekontoret forlater prestegården, og bygningen trenger sårt til vedlikehold, ønsket ordføreren å få saken opp til ny behandling i neste møte. Randi Sætre, Ap brukte ordet mystisk da hun ikke fikk noen nærmere redegjørelse for ordførerens ønske, men gikk med på å ta opp igjen saken.

Se ordskiftet her. (I tillegg til ordføreren hadde Liz Bjørseth, H og Randi Sætre, Ap ordet).

Flyktningregnskap

Til slutt i møtet stilte Per Johnny Talaasen, FrP spørsmål om flyktningregnskap i Trysil, og rådmannen svarte.

Hør spørsmål og svar her.

Saksutredninger og vedtak finner du til høyre.

 

Sist oppdatert: 04.10.2017 15:55:38