Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Vedtak i kommunestyret 20.6.2017

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 16.06.2017 11:55:00
Malin Skålholt Åkesson og Knut Løken

​Malin Skålholt Åkesson, Ap fremmet tre forskjellige forslag for å få varaordfører Knut Løken og de andre borgerlige til å stemme for å søke om statstilskudd til sykkelparkering og sykkelstier, men lyktes ikke.

​TV-opptakene fra kommunestyremøtet 20. juni er ferdig redigert. Her kan du høre debatten i de forskjellige sakene.

Møtet begynte som vanlig med sang; Idas sommervise. Den kan du høre her.

Kommuneskogen

Første sak var kommuneskogens årsmelding og regnskap 2016. Det ble enstemmig godkjent. Aps Stein Bogsveen, Sps Ole André Storsnes, avtroppet skogsjef Ivar Haraldseid og SVs Marit Nyhuus hadde ordet før ordfører Erik Sletten takket av Ivar Haraldseid og ønsket den nye skogsjefen Even Ifarness velkommen. Hva som ble sagt, ser og hører du her.

Næringssjefen 

Næringssjef Gro Svarstad orienterte om bredbånd, arbeidsplassutvikling, samarbeidet mellom kommunen, skolen og næringslivet, entreprenørskap, næringsforumet og oppfølginga av næringsplanen. Innlegget hennes finner du her.

Rasjonaliseringsprosjekt

Rådmann Jan Sævig orienterte om rasjonaliseringsprosjektet i helse, omsorg og sosial som skal føre til økonomisk gevinst allerede i år. Hva han sa, hører du her.

Skjenkebevilling

Vestibylen Kafe og delikatesse, det nye spisestedet som Trysil Mat & Catering snart åpner i kulturhuset Hagelund, har søkt om skjenkebevilling. Kommunestyret vedtok enstemmig at selskapet skal få alminnelig skjenkebevilling til 30. september 2020 med Martin André Mikkelsen som styrer og Linn Christine Molvik Mikkelsen som stedfortreder. Skjenkearealet omfatter 150 sitteplasser innendørs og inngjerdet platting utendørs. Ingen tok ordet.

Kontrollutvalgets regnskap

Kommunestyret vedtok enstemmig å godkjenne kontrollutvalgets årsmelding og regnskap for 2016. Aps Bjarne Skarpmo hadde ordet. Hva han sa, hører du her.

Forvaltningsrevisjon

Kommunestyret tok enstemmig rapporten Integrering av flyktninger i Trysil kommune til etterretning og ba rådmannen følge opp revisors anbefalinger. Ap og SV fikk med denne protokolltilførselen:
SV og Ap vil understreke viktigheten av det arbeidet som legges ned for å integrere innvandrere i Trysil kommune. I forbindelse med arbeidet med integreringsplanen er det viktig at forvaltningsrevisjonens anbefalinger legges til grunn, og at det skjer fortgang i utarbeidelsen av planen. Det handler om hva vi som kommune kan gjøre utover det som kreves gjennom lov.
Aps Even Eriksen, Hs Knut Løken, rådmannen og Aps Astrid Oppegård tok ordet. Innleggene hører du her.

Kommunens skatteregnskap

Kommunestyret tok enstemmig skatteoppkreverens årsrapport for 2016 og skatteetatens kontrollrapport datert 15. februar 2017 til orientering. Ingen tok ordet.

Kommunens regnskap

Kommunestyret vedtok enstemmig:

 • Regnskap 2016 for Trysil kommune godkjennes.
 • Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet, kr 6 399 691 avsettes til fond:
  • Kr 250 000 avsettes til kontrollutvalgets disposisjon, jf. utvalgets vedtak 16/32
  • Kr 10 000 avsettes til prosjekt 12106 – Den virtuelle matematikkskolen (bundet fond)
  • Kr 8 575 avsettes til prosjekt 13088 – Tilskudd til mentor (bundet fond)
  • Resterende beløp på kr 6 131 116 avsettes til kommunens driftsfond (25699801).
 • Trysil kommune utgiftsfører/inntektsfører premieavvik 2016 over sju år.
 • Årsberetning 2016 for Trysil kommune godkjennes.

Aps forslag om at rådmannen skulle undersøke og vurdere et mulig samarbeid med Tepas Personal ble nedstemt av de borgerlige.

Rådmannen, Sps Per Hagebakken, Aps Randi Sætre, Hs Knut Løken, SVs Marit Nyhuus, Sps Ole André Storsnes og Aps Bjarne Skarpmo hadde ordet. Hør debatten her.

Tertialrapport

Kommunestyret tok enstemmig tertialrapport nr. 1 2017 til etterretning, og ga rådmannen myndighet til å justere budsjett, aktivitet og bemanning innenfor budsjettrammen, jf. rapporten og behandling i hovedutvalgene. I tillegg vedtok de enstemmig Hs tilleggsforslag som lyder:

Vi ser at sykefraværet øker utover de årlige normale svingningene. Fra en positiv utvikling
fra 1. kvartal og frem til 3. kvartal 2016, har det vært motsatt og nesten like stor utvikling den
andre vegen frem til nå. Det har vært økende trend på alle sektorer med unntak av
sentraladministrasjonen.
Sykefravær er kostbart og belastende, både for organisasjonen, de ansatte og ikke minst
brukere av kommunale tjenester.
Det er igangsatt prosesser både med omstilling, rasjonalisering og delegasjons- og
personalreglement. Vi ber administrasjonen om å ha fokus på det høye sykefraværet, og
vurdere tiltak innenfor de prosessene som er satt i gang for å adressere dette.

Hs Anders Nyhuus og Aps Randi Sætre hadde ordet. Hva de sa, hører du her.

Sykkelstier

Muligheten til å søke statstilskudd til sykkelstier og sykkelparkering var den saken som vakte størst debatt. Ap forsøkte seg med tre endringsforslag, blant annet om sykkelparkering ved Innbygda skole, men de borgerlige sørget for at formannskapets innstilling ble vedtatt slik:

 • Trysil kommune søker ikke om tilskudd til bygging av gang- og sykkelveg på de aktuelle strekningene Liavegen-Skredderbakken eller Bergevegen nå.
 • I forbindelse med revidering av sentrumsplanen er det lettere å se helheten og hvilke trafikktiltak vi vil og bør prioritere å bruke penger på.
 • Ved ev. ny søknadsmulighet bør flere aktuelle strekninger vurderes, også utenfor Innbygda.

Aps Malin Skålholt Åkesson, Sps Ole André Storsnes, Hs Liz Bjørseth, SVs Marit Nyhuus, rådmannen, Sps Per Gunnar Stensvaag, Hs Knut Løken, Aps Randi Sætre, Aps Turid Backe-Viken og Sps Erik Sletten hadde ordet. Debatten hører du her.

Regionrådsvedtekter

Kommunestyret godkjente enstemmig endring i vedtektene for Regionrådet for Sør-Østerdal datert 23.2.2017 som følge av at Våler nå er en del av regionrådet. Ingen tok ordet.

IKA-vedtekter

Kommunestyret vedtok enstemmig å gi sin tilslutning til nødvendig endring av §§ 1, 5 og 6 i vedtektene for arkivsamarbeidet IKA Opplandene slik at kommuner utenfor Hedmark og Oppland også kan bli med i samarbeidet. Ingen tok ordet.

Sykehjemsplass

Kommunestyret vedtok enstemmig lokal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem - kriterier og ventelister. Sps Erik Lund og Aps Astrid Oppegård tok ordet. Det de sa, hører du her.

Legevakt

Kommunestyret vedtok enstemmig:

 1. Fra 1.1.2018 drifter Trysil kommune hele legevaktsformidlingen i kommunal regi.
 2. Trysil kommune tilbyr vertskommunesamarbeid til aktuelle kommuner innen de rammene som planlagt drift tillater.
 3. Legesenteret utvides med 5,1 årsverk med høgskolepersonell. Ett årsverk ansettes fra 1.8.2017 og resterende årsverk ansettes fra 1.11.2017.
 4. Budsjettrammen for legesenteret utvides med kr 386 000 i 2017 for å foreta nødvendige tilsettinger og gjennomføre opplæring av ansatte.

Sps Erik Lund og Aps Oddmund Myhr tok ordet. Hva de sa, hører du her

Aktivitetstilbud

Kommunestyret vedtok enstemmig at mennesker med utviklingshemming og brukere i psykisk helse skal få et nytt aktivitetstilbud slik:

 1. Det etableres et nytt aktivitetstilbud ved enhet for psykisk helse i tråd med vedlagte utredning.
 2. Det tilføres 1,2 årsverk til enhet for psykisk helse og 0,4 årsverk til boligtjenesten med virkning fra 1.7.2017 med en rammeøkning på kr. 446 000,- for budsjett 2017. Midlene tas fra disposisjonsfondet.
 3. Videre finansiering av tiltaket ses i sammenheng med budsjett 2018.
  Dette aktivitetstilbudet skal ikke spesifikt gå på bekostning av desentralisert dagsentertilbud for eldre.
 4. Kommunestyret ber om at hovedutvalg for helse og omsorg blir holdt løpende orientert om hvordan det nye lavterskeltilbudet fungerer.

Aps Einar Hyllvang, SVs Marit Nyhuus og Hs Knut Løken uttrykte noe usikkerhet rundt det nye tilbudet. Det gjorde ikke Sps Erik Lund, men han og resten av kommunestyret stemte for Aps tilleggsforslag (punkt 4 i vedtaket). Hva de sa, hører du her. 

Frivilligsentralen

Kommunestyret vedtok enstemmig å gjøre frivilligsentralen til en del av den kommunale organisasjonen slik:

 1. Frivilligsentralens organisering med eget styre og årsmøte opphører fra 1.8.2017.
 2. Rådmannen gis fullmakt til å bestemme den videre administrative organisering av frivilligsentralen.
 3. Administrasjonen arbeider videre med det mål å utvikle en felles plattform for frivilligheten og å utvikle hensiktsmessige samarbeidsmodeller mellom frivilligsentralen og frivillige lag og foreninger for å sikre et godt samarbeid.

Aps Oddmund Myhr hadde ordet. Hva han sa, hører du her.

Familiebarnehage

Kommunestyret vedtok enstemmig:

 • Det gis kommunalt tilskudd til Revhi familiebarnehage DA til drift av en enkel gruppe under forbehold om at virksomheten godkjennes som barnehage.
 • Tilskuddet gis med barnehageoppstart i løpet av barnehageåret 2017/2018. Med oppstart i august vil dette bety kr 297 000 i 2017.
 • Det gis kommunalt tilskudd etter forskrift om tildeling av kommunalt tilskudd til private barnehager.

Aps Turid Backe-Viken tok ordet. Det hun sa, hører du her. 

Spørsmål

Ordføreren svarte på spørsmålene han hadde fått tilsendt fra SVs Marit Nyhuus og Aps Turid Backe-Viken. Nyhuus ville vite hvorfor den nye aktivitetsparken på Prestgardsjordet ikke var politisk behandlet all den tid skateparken hennes parti ville ha der, ble der. Backe-Viken ville vite om Trysil kommune ville engasjere seg i antidopingarbeid. Innleggene til spørsmålsstillerne og svarene fra ordfører hører du her. 

Sist oppdatert: 21.06.2017 21:32:15