Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Kommunestyremøtet 25.4.2017

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 26.04.2017 20:25:00
Even Eriksen på talerstolen

Even Eriksen, Ap er den som har frontet saken med å få kommunestyremøtene i Trysil sendt ut til folket - live og i opptak. 25. april 2017 inntok han talerstolen foran kamera  for første gang.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​25. april 2017 ble en historisk dag i Trysil. Da sendte vi for første gang debatten i kommunestyret direkte med levende bilder fra salen.

​Det skjedde via internett på lenken https://trysil.kommunetv.no, og der kan du nå se opptaket. Du behøver ikke å se alt, men klikke på de saksnumrene du er interessert i, til venstre på siden.

Hva vil du se?

Der velger du selv hva du vil se til enhver tid - representantene i salen, de som er på talerstolen og podiet med ordfører, varaordfører og rådmann, eventuelle foredragsholdere, eller det de viser på lerretet. Det er bare å klikke på kameraet til høyre. Det som foreløpig ikke er på plass, er muligheten for å se saksdokumentene på tv-sendinga. Men det får vi snart en løsning på.

Generalforsamling

Møtet startet med generalforsamling i Trysil kommune Holding AS ledet av styreleder Erik Engan. Det kan du se og høre her:

https://trysil.kommunetv.no/no/archive/5/case/117  

Forelesning

Deretter holdt kommunalsjef for oppvekst og kultur Jo Stuan og assisterende senterleder ved senter for praksisrettet undervisning (SEPU) ved Høgskolen i Innlandet Lars Arild Myhr engasjerte innlegg om skoleutvikling og satsing på kultur for læring i Hedmark, og svarte på spørsmål fra interesserte politikere. Seansen ble avsluttet med at kommunestyrerepresentantene gjennomførte deler av nasjonal prøve i lesing for 8. og 9. trinn. De bestod med glans. Du kan se og høre foredraget her:

https://trysil.kommunetv.no/no/archive/5/case/118

og høre gjennomgangen av den nasjonale prøven her:

https://trysil.kommunetv.no/no/archive/5/case/119

Tilstandsrapport

Første sak som ble behandlet politisk, var tilstandsrapport for grunnskolen 2016. Vedtaket som ble fattet med Sp, H og FrPs 13 stemmer mot Ap og SVs 12 lyder slik:

 1. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Trysil tas til etterretning.
 2. Hovedutvalg for oppvekst og kultur bes vurdere en prøveordning med leksehjelp til elevene på Trysil ungdomsskole skoleåret 2017/2018. Eventuelt tiltak skal evalueres våren 2018 for å vurdere effekt og eventuell videreføring. Administrasjonen legger fram et forslag til gjennomføring med organisering og kostnad for hovedutvalg for oppvekst og kultur på neste hovedutvalgsmøte.
  Kostnaden for prøveordningen i inneværende kalenderår innarbeides i neste budsjett- og regnskapskontroll og fra 2018 innarbeides dette i årsbudsjettet.

Protokolltilførsel fra Sp:
For framtidig arbeid med tilstandsrapporten: 

 • må det sikres at alle parter blir involvert.
 • må det gis mulighet for å sette seg inn i spørsmålene i rapporten før det skal rapporteres.
 • Rektorene bør være med på utvalgsmøtet der rapporten legges fram.

Ap og SV stemte for å innføre leksehjelp uten videre vurdering. Det ble en lang debatt der Even Eriksen, Øyvind Bæk, Turid Backe-Viken, Marit Nyhuus, Per Hagebakken, Anders Nyhuus, Liz Bjørseth, Ole André Storsnes, Erik Lund, Astrid Oppegård og Randi Sætre hadde ordet, flere opptil flere ganger. Se og hør debatten her:

https://trysil.kommunetv.no/no/archive/5/case/103

Fritak

Deretter følger to saker om fritak fra verv som meddommer ved Sør-Østerdal tingrett. Begge ble enstemmig vedtatt uten debatt. Vedtakene lyder slik:

Anne Dreyer S. Lerbaks søknad om fritak fra vervet som meddommer ved Sør-Østerdal tingrett innvilges. Lerbak har vært meddommer ved Sør-Østerdal tingrett i to perioder tidligere; 2008-2012 og 2013-2016, dette gir grunnlag for fritak.

Vera Woll Godals søknad om fritak fra vervet som meddommer ved Sør-Østerdal tingrett innvilges. Godal har vært meddommer ved Sør-Østerdal tingrett i to perioder tidligere; 2008-2012 og 2013-2016, dette gir grunnlag for fritak. 

Flæsk & Humles skjenkebevilling

Tre bevillingssaker om nyetableringene på Trysil hotell var de neste på sakslista.

Flæsk & Humle får skjenkebestilling slik:

I medhold av alkohollovens §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gis slik bevilling:

Bevillingsperiode:Til 30. september 2020
Bevillingshaver:Flæsk & Humle AS, org. nr: 918 479 686
Styrer:Camilla Ohm
Stedfortreder: 
Bevertningssted:Flæsk & Humle AS
Alkoholvare:All alkoholholdig drikk
Omfang:Alminnelig
Type virksomhet:Spiserestaurant og pub
Skjenkeareal:

Innendørs:

Spiserestaurant 40 kvm og 50 sitteplasser

Pub 220 kvm og 70 sitteplasser    

 

Utendørs:

Inngjerdet uteområde 50 kvm

Skjenketid:

Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2

Skjenketider følger følgende forskrift i Trysil kommune, for tiden fra kl. 10.00-02.00

 

Alkoholholdig drikk gruppe 3

Skjenketider følger følgende forskrift i Trysil kommune, for tiden fra kl. 13.00-01.00

Under forutsetning av at:

 1. Styrer gjennomfører og består e-læringskurset før bevilling gis og gjennomfører dagskurset innen 1. januar 2018.
 2. Søknad om godkjenning av stedfortreder sendes inn til kommunen som behandling da virksomheten får ansatte.
 3. Stedfortreder og serveringspersonale må ha gjennomført og bestått e-læringskurset i ansvarlig vertskap før de serverer, og gjennomføre dagskurset da det arrangeres.
 4. Kopi av kursbevis i e-læringskurset sendes til saksbehandler.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt etter at Einar Hyllvang og Liz Bjørseth hadde hatt ordet. Hva de sa, kan du høre her:

https://trysil.kommunetv.no/no/archive/5/case/106

Kort & Godt-bevillingene

Debatten rundt skjenke- og salgsbevillingene til Kort & Godt ble lange etter at Høyre foreslo fire nye forutsetninger. Den ene ble enstemmig vedtatt. De andre splittet både Sp og Høyre. Forutsetningene var:

Nytt punkt 3: Det skal framlegges tegninger av både skjenke- og salgsarealet før oppstart. Det ble enstemmig vedtatt.
Nytt punkt 4: Det er et krav at det skal være separate disker for salg og skjenking. Det falt med 13 (Ap, SV og Per Gunnar Stensvaag, Sp) mot 12 stemmer (H, Frp og Sps Erik Sletten, Per Hagebakken, Erik Lund, Ole André Storsnes og Jesper Nohr).
Nytt punkt 5: Det er et krav at omsetning fra salg og omsetning fra skjenking er klart atskilt i kassasystemet, dette for å sikre korrekt avgiftsnivå. I skjenkebevillinga falt det med 16 (Ap, SV, Frp og Sps Per Gunnar Stensvaag, Ole André Storsnes og Per Hagebakken) mot 9 stemmer (H og Sps Erik Sletten, Erik Lund og Jesper Nohr). I salgsbevillinga falt det med 15 (Ap, SV og Sps Per Gunnar Stensvaag, Ole André Storsnes og Per Hagebakken) mot 10 stemmer (H, Frp og Sps Erik Sletten, Erik Lund og Jesper Nohr).
Nytt punkt 6: Andelen av salg av øl skal være begrenset. Utvalget av øl for salg skal være begrenset. Det falt med 18 (Ap, SV, Frp og Sps Per Gunnar Stensvaag, Ole André Storsnes og Per Hagebakken samt Hs Knut Løken og Linn Rundfloen) mot 7 stemmer (Hs Liz Bjørseth, Anders Nyhuus, Øyvind Bæk og Lars Lillebo Tøraasen og Sps Erik Sletten, Erik Lund og Jesper Nohr).

Kort & Godts skjenkebevilling

I skjenkedebatten hadde Liz Bjørseth, Erik Lund, Malin Skålholt Åkesson, Randi Sætre, Ole André Storsnes, Marit Nyhuus, Anders Nyhuus og Per Gunnar Stensvaag. Debatten hører du her:

https://trysil.kommunetv.no/no/archive/5/case/107

Erik Lund, Sp foreslo å utsette saken, men ble nedstemt. 

Astrid Oppegård, Ap stemte imot  formannskapets innstilling om å gi skjenkebevilling.

Kort & Godt fikk denne skjenkebevillinga:

I medhold av alkohollovens §§ 1-4 b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gis slik bevilling:

Bevillingsperioden:Til 30. september 2020
Bevillingshaver:Kort & Godt AS, org.nr: 912 522 350
Styrer:Kari Wessel Wassgren, f. 15.07.64
Stedfortreder:Sven Anders Wassgren, f. 20.04.62
Bevertningssted:Kort & Godt sine lokaler i Trysil Hotell
Alkoholvare:Alminnelig
Omfang:Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2
Type virksomhet:Håndverksbakeri & kafé
Skjenkeareal:Kafe fordelt i 1. og 2. etasje 315 kvm og 77 sitteplasser
 

Liten uteplass ved husveggen

Paviljongen

Skjenketid:

Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2

Fra kl. 10.00 til kl. 17.00

Under forutsetning av at:

 1. Det er tydelig skille på hva som er salgsareal og hva som er skjenkeareal.
 2. Da sesongen starter opp igjen høsten 2017, sendes det inn søknad om godkjenning av ny styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen i Fageråsen.
 3. Det skal framlegges tegninger av både skjenke- og salgsarealet før oppstart.

Kort & Godts salgsbevilling

I salgsbevillingsdebatten tok Erik Lund, Marit Nyhuus, Liz Bjørseth, Per Gunnar Stensvaag og Knut Løken ordet. Debatten hører du her:

https://trysil.kommunetv.no/no/archive/5/case/108

Erik Lund stemte imot formannskapets innstilling om å gi salgsbevilling, men den ble slik:

I medhold av alkohollovens §§1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1 annet ledd og 3-7 gis slik salgsbevilling:

Bevillingsperiode:Til 30. september 2020
Bevillingshaver:Kort & Godt AS, org. 912 522 350
Styrer:Sven Anders Wassgren, f. 20.04.62
Stedfortreder:Kari Wessel Wassgren, f. 15.07.64
Salgssted:Kort & Godt AS Trysil Hotell
Salgsareal:Salgsareal 148 kvm
Alkoholvare:Alkoholholdig drikk gruppe 1 (høyst 4,7 volumprosent)
Salgstider:

Hverdager: 08.00 – 17.00

Dager før søn- og helligdager 08.00 - 17.00

Under forutsetning av at det er:

 1. Tydelig skille på hva som er salgsareal og hva som er skjenkeareal.
 2. Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for salgsbevilling før bevilling kan gis.
 3. Det skal framlegges tegninger av både skjenke- og salgsarealet før oppstart.

Søre Trysil barnehage

Rådmannen, Øyvind Bæk og Even Eriksen hadde ordet før kommunestyret enstemmig vedtok:

 1. Søre Trysil barnehage legges ned med virkning fra 1.8.2017.
 2. Barna tilbys plass i Nybergsund barnehage, eventuell annen barnehage slik de har søkt om i hovedopptak 2017. 
 3. Trysil kommune stiller seg positive til at det opprettes en privat familiebarnehage i samme lokaliteter som Søre Trysil barnehage befinner seg i dag.

Se og hør debatten her:

https://trysil.kommunetv.no/no/archive/5/case/109

Renovering av barnehager

Rådmannen, Erik Lund, Anders Nyhuus, Marit Nyhuus og Ole André Storsnes hadde ordet før kommunestyret enstemmig vedtok:

 1. Det bevilges inntil kr 150 000 til vurdering av større renovering og utbedring av barnehagebygg. Tilbygg/nybygg kan vurderes. 
 2. Ekstern bistand kan benyttes i arbeidet med utredning og vurdering.
 3. Midlene dekkes av reserve i budsjett 2017.

Se og hør debatten her:

https://trysil.kommunetv.no/no/archive/5/case/110

Forkjøpsrett

Aksjene i Trysilfjellet leilighetshotell er solgt, og kommunen har forkjøpsrett. Kommunestyret vedtok enstemmig og uten debatt at Trysil kommune ikke benytter seg av forkjøpsrett til gnr 58, bnr 280 med påstående bygninger og anlegg slik leiegårdsloven gir adgang til.

SÅTE IKT

Kommunestyret vedtok enstemmig og uten debatt å gi rådmannen myndighet til å tilpasse bemanningen i SÅTE IKT fortløpende (IKT-samarbeidet mellom Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal kommuner som Trysil er vertskommune for) og at reglement for budsjettmyndighet ikke gjelder for bemanningsendringer innen dette området. Forutsetningen er at økte utgifter må sikre økt kvalitet og/eller mer rasjonell drift som følge av mer (korrekt) bruk av fagsystemer, samt at det er budsjettdekning for endringene.

Arbeidsgiverpolitikk

Trysil kommunes gjeldende arbeidsgiverpolitikk er ti år. Fornying er på sin plass, og flere tok ordet for å fortelle hvor fornøyde de var med - og hva de savnet i den nye arbeidsgiverpolitikken. Bjarne Skarpmo, Knut Løken, Malin Skålholt Åkesson, Marit Nyhuus og Frank W. Lie Bråten inntok talerstolen. Hva de sa, hører du her:

https://trysil.kommunetv.no/no/archive/5/case/113  

Kommunestyret vedtok enstemmig:

 1. Det vedlagte forslaget til ny arbeidsgiverpolitikk Skodd for framtida vedtas som Trysil kommunes arbeidsgiverpolitikk og gjøres gjeldende fra 1.5.2017.
 2. Trysil kommunes arbeidsgiverpolitikk av 2007 utgår.
 3. Arbeidsgiverpolitikken evalueres en gang per kommunestyreperiode. 
 4. Arbeidsgiverpolitikken settes på dagsorden i fellesmøter mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte en gang per år.

Eiendomsskatt

Det er lenge siden eiendommene i Trysil er bare taksert med tanke på eiendomsskatt. Mange har derfor antakelig feil takstgrunnlag. Nå er det på tide med en skikkelig takst igjen, mente flertallet (H, Sp, Frp og SV), men Ap ønsket ikke å bruke 3,5 millioner kroner som ikke var budsjettert, så tidlig på året. Kan hende dukker det opp andre formål pengene heller burde vært brukt, mente de. 

Randi Sætre, Ole André Storsnes, Per Gunnar Stensvaag, Per Johnny Talåsen, Anders Nyhuus, rådmannen, Knut Løken, Marit Nyhuus og Erik Lund hadde ordet. Debatten ser og hører du her:

https://trysil.kommunetv.no/no/archive/5/case/114    

Kommunestyret vedtok med 14 (H, Sp, Frp og SV) mot 11 (Ap) stemmer:

 1. Trysil kommune gjennomfører alminnelig taksering for eiendomsskatt i 2018.
 2. Anbudsinnbydelse sendes ut i 2017 med sikte på å kjøpe tjenestene fra privat takstfirma.
 3. Takseringen finansieres med fondsmidler. Det avsettes 3,5 millioner av driftsfond 25699801 til formålet. Den endelige kostnaden blir justert etter at anbudsrunde er foretatt.
 4. Dersom den samlede verdien på takstgrunnlaget øker, skal satsen for eiendomsskatt reduseres tilsvarende slik at kommunens skatteinngang på eiendomsskatt er uendret etter taksering. 

Trefond

Ordfører og varaordfører har tatt initiativet til og jobbet for å få til et trefond for å få flere arbeidsplasser innen trebasert virksomhet og følgelig flere innbyggere i Trysil. Initiativet har vakt debatt tidligere, og den avtok ikke i kommunestyret. Trefond på 15 millioner kroner ble det ikke, men kraftfondet tilføres 5 millioner kroner.

Erik Sletten, Anders Nyhuus, Per Hagebakken, Randi Sætre, Knut Løken, Marit Nyhuus og Erik Lund hadde ordet. Se og hør debatten her:

https://trysil.kommunetv.no/no/archive/5/case/115  

Forslaget fra Ap og H ble vedtatt med 18 stemmer (Ap, H unntatt Knut Løken, SV og Frp) mot 7 stemmer (Sp og Knut Løken, H) som ble avgitt for Sps forslag. Vedtaket lyder:

 1. Trysil kommune etablerer ikke eget trefond, men vil heller styrke kraftfondets kapital med 5 millioner kroner. Midlene hentes fra Trysil kommuneskogers kontantbeholdning.
 2. Rådmannen bes framlegge fondsvedtektene for revidering med sikte på å styrke og spisse forvaltningsprinsippene i tråd med prioriteringene fra samarbeidsforumet og rulleringen av næringsplanen (jf. vedtak i sak PS 17/2), deriblant å kunne prioritere tiltak innenfor industri, bygg- og anlegg og skogbruk spesielt.
 3. Rulleringen av næringsplanen omfatter både målsetninger, strategier, tiltak og ansvarsfordeling for de respektive næringer.
 4. Kommunestyret er beredt til ytterligere finansiering av virkemidler i forhold til tiltak i næringsplanen, men avventer til resultatet fra rulleringen av denne foreligger.

Det nedstemte forslaget lød slik:

Trysil kommune vedtok i 2015 en næringsplan der en overordnet målsetting viser behov for etablering av 30 nye arbeidsplasser årlig. Med bakgrunn i dette og Trysils rike tradisjoner og kompetanse knyttet til trebasert virksomhet, nye ideer og stor tilgang på lokalt/regionalt råstoff et trefond på inntil 15 millioner kroner. Fondet finansieres med midler fra Trysil kommuneskogers kontantbeholdning.
Administrasjonen bes utarbeide forvaltningsmessige prinsipper basert på utredningen Etablering av trefond datert 23. mars 2017.
Før regelverk utarbeides, avklares aktuelle samarbeidspartnere og deres rolle.
De ytre rammer for fondet:

 • Støtte skal gis i form av tilskudd til eksisterende og ny virksomhet med lokalisering i Trysil.
 • Støtte kan også gis til nettverks- og kompetansebyggende tiltak innad i bransjen.
 • Mulighet for innkjøp av nødvendig spisskompetanse knyttet til egen næringsavdelings arbeid med fondet.
 • Tidspunkt for revidering samt påfyll av fondet.

Spørsmål

Etter behandlingen av de politiske sakene svarte rådmannen på to spørsmål fra Frp (om nedbemanningsprosessen blant ansatte i avdelingen for enslige mindreårige og etablering av egen legevaktsformidling i Trysil) og ett fra Turid Backe-Viken, Ap om reiseliv som valgfag på Trysil ungdomsskole.

Avslutningsdikt

Til slutt avrundet Even Eriksen, Ap et over ni timer langt møte med å lese sitt eget dikt, skrevet i begeistring over at Trysil-politikerne nå sendes live på internett. Det lyder slik:

Gratulerer me da’n, kjære kommunestyrekolleger
Denne dagen er historisk og en stor seger
Vel overstått første direktesending
Forhåpentligvis vil detta få en god politisk vending

No kan du nemlig følgje med på våre møter i din egen stue
I stellet førr å måtte møte opp her og skue
Heldigvis huska vi på å dusje, ta på en skjorte og sminke
Og tel og med på talerstolen var nogenlunde flinke

Håper dekk heme fortsett å sjå på
For politikken skapes nemlig her og nå
Forhåpentligvis var dekk full enig i noe
Da er bare å følgje med i neste episode. 

Spørsmål, svar og dikt kan du høre her:

https://trysil.kommunetv.no/no/archive/5/case/131  

 

I møtedokumentene til høyre finner du både saksutredningene og protokollen. Klikker du på lenken Trysil kommunestyre, ser du hvem som sitter i kommunestyret og hvilket parti de tilhører.

Sist oppdatert: 26.04.2017 20:24:53