Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Mer til kommunale veger

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 21.12.2018 11:05:00
Gruppeledere og ordfører

​Politikerne har sørget for bredbånd til alle husstander i Trysil. Neste infrastrukturtiltak er kommunale veger. Kommunestyret har satt av åtte millioner ekstra til investering i veg de neste fire åra. Fra venstre gruppeleder for Ap Randi Sætre, gruppeleder for FrP Per Johnny Talaasen, gruppeleder for H Anders Nyhuus, gruppeleder for Sp Per Hagebakken, gruppeleder for SV Marit Nyhuus og ordfører Erik Sletten, Sp.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Høyre fikk alle unntatt Sp med seg: Dermed skal det investeres 8 millioner ekstra på kommunale veger de neste fire åra.

Det er dobbelt så mye som formannskapet foreslo. I tillegg kommer 3,9 millioner ekstra til reasfaltering, totalt drøyt 5,6 millioner kroner.

Talerne

​Kommunestyret endret ikke mye på formannskapets innstilling da de behandlet budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022, men debatten var god likevel den. Ungdomsrådets leder Levi Bråten Bjørseth, Anders Nyhuus, H, Even Eriksen, Ap, Per Hagebakken, Sp, Marit Nyhuus, SV, Per Johnny Talaasen, FrP, Turid Backe-Viken, Ap, Frank W. Lie Bråten, Ap, Per Gunnar Stensvaag, Sp, Randi Sætre, Ap, Erik Sletten, Sp og rådmann Jan Sævig hadde ordet.

Se og hør debatten her.

Vedtatt

Følgende endringer fra formannskapets behandling ble vedtatt i kommunestyret:

 • Vi skal betale 800 000 kroner mindre i avdrag på lån i 2019 - foreslått av H og Sp, vedtatt med deres 13 stemmer. Ap og SV stemte for eget endringsforslag til driftsbudsjett.
 • Helse og omsorg skal ikke spare 2,65 millioner ekstra i 2019 - foreslått av H/Sp og av Ap/SV, enstemmig vedtatt.
 • Vi skal ikke bruke 1 million kroner på å finne ut hvor ulvene i Norge genetisk og geografisk stammer fra - foreslått av H og Sp, vedtatt med deres 13 stemmer. Ap og SV stemte for eget endringsforslag til driftsbudsjett.
 • Oppgradering av kommunalt vegnett - 2 millioner kroner ekstra hvert år i 2019, 2020, 2021 og 2022 - foreslått av H, vedtatt mot Sps seks stemmer.
 • Reasfaltering - 1,3 millioner kroner ekstra hvert år i 2020, 2021 og 2022 - foreslått av H, vedtatt mot Sps seks stemmer.

Nedstemt

Følgende forslag ble nedstemt:

 • Ikke kjøpe Kvea - 7 millioner kroner spart i 2019 - foreslått av H, nedstemt med Ap, Sp og SVs 18 stemmer mot H og Frps 7.
 • Ikke bygge barnehage på Kvea - drøyt 43 millioner spart i både 2020 og 2021 - foreslått av H, nedstemt med Ap, Sp og SVs 18 stemmer mot H og Frps 7.
 • Bygge ny sentrumsbarnehage - 25 millioner i både 2020 og 2021 - foreslått av H, nedstemt med Ap, Sp og SVs 18 stemmer mot H og Frps 7.
 • Ikke bygge ut Bygderberget trinn 1 - 17,62 millioner spart både i 2019 og 2020 - foreslått av H, nedstemt med Ap, Sp og SVs 18 stemmer mot H og Frps 7.
 • Ta opp 2 millioner kroner mindre i startlån i hvert av årene 2019-2022 - foreslått av H, nedstemt med Ap, Sp og SVs 18 stemmer mot H og Frps 7.
 • Redusere investering i renovering av arealer på ungdomsskolen med 1,1 million i 2019 - foreslått av H, nedstemt med Ap, Sp og SVs 18 stemmer mot H og Frps 7.
 • Redusere minimumsinnbetalingene av avdrag på lån med 5-7 millioner i året i planperioden - foreslått av Ap/SV, nedstemt mot deres 12 stemmer. H, Sp og FrP stemte for sitt eget forslag til endring i driftsbudsjett.
 • Sette av 200 000 kroner mer til idrettsfondet (så det ble på 1 million kroner årlig) - foreslått av Ap/SV, nedstemt mot deres 12 stemmer. H, Sp og FrP stemte for sitt eget forslag til endring i driftsbudsjett.
 • Opprette en 60 % merkantil stilling i barnevernet - foreslått av Ap/SV, nedstemt mot deres 12 stemmer. H, Sp og FrP stemte for sitt eget forslag til endring i driftsbudsjett.
 • Opprette en 50 % helsesøsterstilling - foreslått av Ap/SV, nedstemt mot deres 12 stemmer. H, Sp og FrP stemte for sitt eget forslag til endring i driftsbudsjett.
 • Fylle på landbruksfondet med ytterligere 2 millioner i 2019 - foreslått av Ap/SV, nedstemt mot deres 12 stemmer. H, Sp og FrP stemte for sitt eget forslag til endring i driftsbudsjett. (Dermed blir det som rådmannen foreslo overført 1 million i 2019 og 2 millioner i hvert av årene 2020, 2021 og 2022).
 • Ikke la barnetrygden komme til fradrag i sosialhjelp i juni og desember - foreslått av Ap/SV, nedstemt mot deres 12 stemmer. H, Sp og FrP stemte for sitt eget forslag til endring i driftsbudsjett.
 • Økt skatteanslaget med 2-5 millioner i perioden - foreslått av Ap/SV, , nedstemt mot deres 12 stemmer. H, Sp og FrP stemte for sitt eget forslag til endring i driftsbudsjett.

Flomsikring

Verbalforslag fra Sp v/Per Hagebakken:

 1. Trysil har flomutsatte områder langs vassdrag. På flere steder kan flomsikring gjennomføres for å sikre folk, bebyggelse og verdier. NVE har begrensede ressurser for å imøtekomme flomsikring landet rundt, og Trysil kommune bør derfor ta en mer aktiv rolle i sikringsarbeidet særlig der våre innbyggeres sikkerhet og trivsel er utsatt samt der kost/nytte-verdien er stor. Der tidshorisonten for gjennomføring med andre finansieringsmåter er lang, vil også et kommunalt bidrag kunne benyttes. Enstemmig vedtatt.
 2. Trysil kommune etablerer en prioritert liste med flomsikringstiltak. Nedstemt med
  18 (Ap, SV, FrP og Hs Anders Nyhuus, Øyvind Bæk, Liz Bjørseth, Lars Lillebo Tøraasen og Linn Rundfloen) mot 7 stemmer (Sp og Hs Knut Løken). Flertallet vedtok i stedet Ap/SVs endringsforslag:
  Trysil kommune innhenter oversikt over utsatte områder. Rådmannen bes komme tilbake med en sak for videre framdrift.
 3. Det avsettes kr 1 000 000 til gjennomføring av tiltak. Tiltak kan fullfinansieres gjennom denne avsetningen, alternativt inngå som delfinansiering eller lokalandel i et NVE-prosjekt. Midlene hentes fra frie disposisjonsfond. Nedstemt med 17 (Ap, SV, FrP og Hs Knut Løken, Anders Nyhuus, Øyvind Bæk og Liz Bjørseth) mot 8 stemmer (Sp og Hs Linn Rundfloen og Lars Lillebo Tøraasen).

Førstegangsetablerere

Verbalforslag fra H v/Anders Nyhuus:

Tiltak for førstegangsetablerere i boligmarkedet
Trysil kommune ønsker tilflytting og har styrket bostedsattraktivitet gjennom flere tiltak som er satt i verk. Så vet vi at for mange ordinære førstegangsetablerere i boligmarkedet er det først og fremst kravet til egenkapital som er det største hinderet. Denne gruppen faller også normalt utenfor de vanlige virkemidlene og ordningene som finnes som f.eks. startlånordningen.
Vi ønsker derfor at de eksisterende tiltak og virkemidler suppleres med målrettede tiltak for den gruppen som i dag faller utenfor, dvs. ordinære førstegangskjøpere som ikke kvalifiserer for de eksisterende ordningene og hvor egenkapitalkravet er det største hinderet.
Vi ber rådmannen om å utrede mulighetene for en ordning for denne gruppen boligkjøpere. Utredningen skal være bred i tilnærmingen til hvilke tiltak som kan være aktuelle, hvor alt fra rene tilskuddsordninger til avtaleformer mellom utbygger/boligeier, kommunen og boligkjøper (som f.eks. leie-før-eie) utredes. Utredningen må kartlegge omfang og behov ved å gi en oversikt over førstegangsetablerere og hvilke hindringer de har inn i boligmarkedet. Utredningen leveres før sommeren 2019. Enstemmig vedtatt.

Barnetrygd og sosialhjelp

Verbalforslag fra Ap og SV v/Marit Nyhuus:
Trysil har flere barn enn lands- og fylkesgjennomsnittet som lever under den nasjonale fattigdomsgrensen, jf. budsjettdokumentet side 17. Per 1.11.2018 har kommunen 62 barn som rammes av praksisen med å beregne barnetrygd som inntekt, og dermed som fratrekk i stønad til livsopphold når sosialhjelp skal beregnes. Det vil utgjøre en merutgift per måned på 62 000 kroner, årsvirkning 750 000 kroner, å gi full barnetrygd til disse familiene.
Nytt tiltak:
I 2019 vil kommunestyret avsette 125 000 kroner for å gi sosialhjelpsmottakere full barnetrygd i juni og desember. Ordningen trappes opp med full bevilgning i økonomiplanperioden. Nedstemt med Sp, H og FrPs 13 stemmer mot Ap og SVs 12.

Tomtepriser i Jordet

Verbalforslag fra Ap og SV v/Frank Willy Lie Bråten:
Trysil kommune har satt i gang flere målrettede tiltak for å stimulere til tilflytting i Innbygda. Det vises blant annet til PS 18/45 Boligfelt Bygdeberget der ti eneboligtomter klargjøres og et forprosjekt på tre leilighetsbygg er iverksatt. Det er stor etterspørsel etter sentrumsnære boliger/leiligheter slik at dette er riktige virkemidler for å få bukt med den store etterspørselen. Det er likevel viktig å tenke tilflytting til hele Trysil, også i grendene.
For å stimulere til tilflytting utenfor Innbygda, settes tomteprisen i Jordet (nytt felt, Kongsbakken) til likelydende med Vestadbakken kr 139 per m2. Som et ekstra stimuleringstiltak settes prisen for de to første solgte tomtene i 2019 til kr 100 000 per stk. Det forutsettes at disse blir benyttet som eneboligtomter. Nedstemt med Sp, H og FrPs 13 stemmer mot Ap og SVs 12.

Saksbehandling i fond

Verbalforslag fra Ap og SV v/Randi Sætre:
Tilskudd fra landbruksfondet er delegert til administrasjon og sakene fremlegges som referatsaker i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift. I løpet av året er det bevilget store tilskudd, opptil 1 million kroner for enkelte søkere. Til sammenlikning har vi delegert myndighet for søknader til næringsfondet på inntil 50 000 kroner. Søknader over 50 000 kroner behandles i fondsstyret (formannskapet). Det er med andre ord stor forskjell på hvordan vi behandler disse næringssøknadene. Kommunestyret ber derfor rådmannen fremlegge en sak der det vurderes om reglene og saksbehandlingen bør samordnes noe, samt om alle typer fond som retter seg mot næringslivet, bør behandles i samme politiske utvalg. Enstemmig vedtatt.

 

Du finner vedtatt budsjett og økonomiplan til høyre.

Sist oppdatert: 21.12.2018 11:07:57