Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Kommunestyret har vedtatt budsjettet for 2018

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 18.12.2017 10:12:42
Posisjon oppe og opposisjon nede i møterommene på rådhuset

Mange av avstemmingene om budsjettet i Trysil kommunestyre endte 13-12 der Sp, H og FrPs 13 stemte for egne og mot opposisjonens forslag - og vice versa for Ap og SVs 12 representanter. Men de var likevel enige om de aller fleste tiltakene i budsjett og økonomiplan.

Foto: Ramona Nordnes, Trysil kommune

​Kommunestyret øker ikke egenbetalingen for praktisk bistand i hjemmet. Det var en av få endringer i forhold til formannskapets innstilling.

​Rådmannen hadde foreslått å øke gebyrene fra 250 til 400 kroner timen, en økning på 60 %. Det syntes alle politikerne var for mye.

Null økning

Ap og SV foreslo å fordele økningen over tre år. Det vil si opp 50 kroner timen hvert år i 2018, 2019 og 2020. Men flertallet som besto av H, Sp og FrP, vedtok å ikke øke satsene i det hele tatt verken for praktisk bistand i hjemmet, eller brukerbetalinger fra mennesker med utviklingshemming. De tapte inntektene på 400 000 kroner i 2018, har rådmannen fått i oppdrag å få inn gjennom billigere ordninger enn det som ligger til grunn for kommunens selvkost.

Private aktører

Det samme flertallet vedtok også med 13 mot 12 stemmer at rådmannen skal utrede innsparingseffekten ved å kjøpe inn hele eller deler av tjenesten praktisk bistand fra private aktører. Det mener de kommunen vil spare 1,5 millioner kroner i året på, så det har de lagt inn som årlig gevinst fra og med 2019. Saken skal være klar til behandling i hovedutvalg for helse og omsorg 1. februar.

Forebyggende sykepleier

I formannskapet vedtok flertallet (H og Sp) å opprette en halv stilling som forebyggende sykepleier i hjemmetjenesten. Det foreslo alle partiene å gå tilbake på i kommunestyret. At stillingen ikke opprettes, sparer kommunen 300 000 kroner på årlig.

Eiendomsskatt

FrP foreslo at grunnlaget for eiendomsskatt ikke skulle økes i 2018. Det ville bety 3 millioner mindre i inntekt for kommunen. Forslaget fikk bare to stemmer (FrPs Per Johnny Talaasen og Liz Bjørseth, H). Derimot fikk H flertall for sitt forslag om at eiendomsskatten skal reduseres med 3 millioner kroner fra 2020. Da skal effekten av siste kontortaksering tas bort slik at intensjonen ved pkt. 4 i vedtak i PS 17/22 i kommunestyret 25.4.2017 etterleves, heter det. H, Ap og FrPs 18 stemte for, Sp og SVs 7 imot.

Bruk av eiendomsskatten

Høyre fikk alle med på å be rådmannen lage et regelverk for bruk av eiendomsskatten. Det skal tre i kraft fra 2019 og blant annet inneholde:

 • Et tak for totalt innkrevd eiendomsskatt knyttet til nivået vi har per budsjett 2018
 • Et tak for hvor mye av innkrevd eiendomsskatt som kan benyttes til ordinær drift
 • En beskrivelse av hvilke områder innkrevd eiendomsskatt kan benyttes til utover ordinær drift
 • En beskrivelse av hvordan midler utover ordinær drift skal administreres, og en vurdering av et eventuelt eget fond der årlige beløp avsettes og i så fall foreslå regler for dette

Mekkeklubben

Noe så sjeldent som et fellesforslag fra SV og FrP ble enstemmig vedtatt og lyder:

Mekkeklubben for ungdom som driftes av NMK Trysil finansieres av Trysil kommune med en bevilgning som følger budsjettåret. Deltakerne plukkes ut av Byggende team i samarbeid med Trysil ungdomsskole noe som gjør at bevilgningen bør følge skoleåret. Kommunestyret garanterer for drift av mekkeklubben gjennom skoleåret.

Utviklingshemmedes lønn

Enstemmig vedtatt ble også Ap/SVs forslag om å få en sak til hovedutvalg for helse og omsorg om  avlønning for mennesker med psykisk utviklingshemming som er i aktivitet.

Vedtatt 13-12

Med sine 13 mot Ap/SVs 12 stemmer sørget H, Sp og FrP for at disse verbalforslagene ble vedtatt:

 • Rådmannen bes utrede fritt brukervalg innen hjemmetjenesten i Trysil kommune og fremlegge dette som egen sak innen sommeren 2018. 
 • Rådmannen bes utrede om omfanget og bruk av brukerstyrt personlig assistent-ordningen i Trysil kan utvides utover de rettighetsfestede rammene for å gi et alternativ til, eller utsette innflytting på institusjon, og de økonomiske konsekvensene og gevinsten ved en slik eventuell utvidelse av ordningen. Utredningen fremlegges som egen sak innen sommeren 2018.
 • Rådmannen bes utrede et utviklingsprogram rettet mot små og mellomstore bedrifter, gründere og etablerere. Ordningen skal gi en mer varig og systematisk oppfølging enn det de ordinære tilskuddsordningene vi har i dag gjør. Målsetningen er å bidra til større "overlevelse" av gründerbedrifter enn det som er tilfellet i dag. Utviklingsprogrammet har også som mål å synliggjøre Trysil som et attraktivt sted å etablere eller utvikle sin virksomhet, og får arbeidsnavnet "Start i Trysil". Utviklingsprogrammet utredes som tiltak i handlingsdelen av næringsplanen.

Nedstemte tiltak

Ap/SV hadde disse endringsforslagene til tallbudsjettet i tillegg til de to vi allerede har nevnt. De ble nedstemt med 13 (H, Sp og FrP) mot 12 stemmer (Ap og SV).

 • Ny, hel stilling på næringsavdelingen fra 1. april 2018. 60 % prosjektstilling utgår fra 2019. Helårsvirkningen ville vært 400 000 kroner mer.
 • Innsparing i hjemmetjenesten med 300 000 kroner årlig fra 2020
 • Å ikke delfinansiere kommunepsykolog 2-stilling (helårsvirkning 550 000 kroner)
 • Å bare finansiere Frog Identity-kurs for ungdom i 2018 og 2019 (250 000 kroner spart per år i 2020 og 2021)
 • 1 million til tilrettelegging av friluftsområde i Grimsåsen i 2018. Pengen skulle tas fra kommuneskogen.

Nedstemt verbalt

Ap/SV fikk heller ikke flertall for disse verbalforslagene. De falt med 13 mot 12 stemmer:

 • Det opprettes en felles stilling som tilsynsfører innen vann, avløp og byggesak som finansieres gjennom gebyrinntekter og vil være en del av utgiftene knyttet til selvkostområdet.
 • For å bidra til sosial utjevning og gi flere mulighet til å etablere seg i egen bolig av normal standard, søkes det om ytterligere 2 millioner kroner i lånemidler fra Husbanken for 2018, til sammen 10 millioner kroner.
 • Tomtepriser i Jordet (nytt felt): Tomteprisen settes til likelydende med Vestadbakken 139 kr/m2. Som et ekstra stimuleringstiltak settes prisen for de to første solgte tomtene i 2018 til kr 100 000 per stk.
 • Fortau langs Bergevegen fra Flendalsvegen opp til Korsbergsvegen tas inn i 2018.
 • Kommunestyret ber rådmannen sørge for at mennesker med politiske verv som trenger ledsager til politiske møter, får dekket utgifter til dette.
 • Kommunestyret ser behov for rimelige boliger i sentrum, med kort avstand til skole og barnehage, slik at særlig unge som ønsker å bo i Trysil har råd til å etablere seg.

  Kommunestyret viser til tiltak 38 i investeringsbudsjettet og ber om at det settes fortgang i arbeidet med å tilrettelegge boligtomter.

 • Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en sak til hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift hvorvidt det er behov for ytterligere styrking av bemanning eller kompetanse for å få en optimal og effektiv behandlingsprosess av planer og prosjekter.  

Hør debatten

Gruppeledernes hovedinnlegg finner du til høyre. Du kan også høre dem og resten av debattinnleggene på kommune-TV.

Sist oppdatert: 18.12.2017 11:22:59