Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Politikerne ber om mer barnehageutredning

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 21.05.2019 11:00:57
Even Eriksen, Steinar L. Eriksson, Elisabeth Sakrisson, Frank Willy L. Bråten og Øyvind Bæk

​Høyre og Ap på noe så sjeldent som et gruppemøte i forsøk å bli enige om ett forslag i barnehagesaken. Det klarte de ikke, for Høyre ville mest av alt utsette saken. Til slutt stemte alle for Aps forslag om tilleggsutredninger før kommunestyremøtet 20. juni. Fra venstre: Even Eriksen, Ap, Steinar L. Eriksson, H, Elisabeth Sakrisson, Ap, Frank Willy L. Bråten, Ap og Øyvind Bæk, H.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Høyre ville utsette saken. Sp var klare til å behandle den. Til slutt stemte alle for Aps forslag om to nye barnehageutredninger.

​Ny sentrumsbarnehage er det det handler om. Den har vært utredet et par års tid, men ennå er ikke politikerne helt fornøyde med det de har fått på bordet.

Utsettelsesforslag

Utvalgsleder Øyvind Bæk åpnet møtet i hovedutvalg for oppvekst og kultur 21. mai med å legge fram Hs forslag om å utsette saken til høsten:

På bakgrunn av det økonomiske resultatet for 2018 og den uoversiktlige økonomiske situasjonen i Trysil kommune utsettes saken til neste møte i hovedutvalg for oppvekst og kultur 3.9.2019.
Til dette møtet utredes også et 0-alternativ, dvs. et alternativ med å beholde dagens struktur for kommunale barnehager i Innbygda: Nysted og Østmojordet. 0-alternativet skal tilfredsstille de krav som gjelder for barn og personell, og utredningen skal vise nødvendige tiltak og påkostninger for å oppnå dette.

Begrunnelse

Øyvind Bæk følte behov for å begrunne utsettelsesforslaget ytterligere:

Alle vet at Høyre har vært mot barnehage på Kvea fra starten av, og det har vi stått ved hele vegen. Med den økonomiske situasjonen kommunen nå er i, er vi enda sikrere på at saken bør utredes videre slik at vi får bedre oversikt før vi eventuelt bygger ny barnehage. Trafikkutredninga fra Norconsult fikk vi i går. Vi har hatt ett døgn på oss på å lese den. Det er for knapp tid, men ut fra det jeg har lest, ser jeg at den ikke løser noen av problemene med den trafikale situasjonen. Vi har også fått mange henvendelser de siste dagene fra personer som er opptatt av saken. Det er demokrati på sitt beste å la alle som har noe på hjertet, få si fra. Det er respektløst å gå for et vedtak uten at vi har fått satt oss grundig inn i henvendelsene. Vi trenger denne tida, og det gjør administrasjonen også, til å gå gjennom saken en gang til.

Klart til juni

Ap tenkte mye i de samme banene som H, sa Even Eriksen. De ønsket ikke umiddelbart å utsette saken til høsten, men de ville ha flere utredninger på plass til kommunestyret skal behandle saken 20. juni. Deres forslag, som ble enstemmig vedtatt, lød:

  1. Den framlagte utredningen tas til orientering.
  2. Kommunestyrets etterlysning av trafikale løsninger (jf. vedtak fra 6.11.2018 og 26.2.2019) er ikke tilfredsstilt verken for Kvea- eller Østmojordet-alternativet. Administrasjonen bes arbeide med dette fram til kommunestyrets møte 20. juni.
  3. Trysil kommunes regnskap for 2018 viser en anstrengt økonomisk situasjon. Sett i lys av dette bes administrasjonen utrede et såkalt 0-alternativ. Det innebærer en økonomisk oversikt over kostnader for opprusting av nåværende barnehager iht. eksisterende regelverk for barnehagedrift. Utredningen bes også legges fram til kommunestyrets møte 20. juni.
  4. Dersom tilfredsstillende utredninger av punkt 2 og 3 ikke kan bli forelagt til kommunestyrets møte 20. juni, vil beslutningen om å bygge en ny sentrumsbarnehage bli utsatt til etter sommerferien.

Ikke godt nok

Even Eriksen begrunnet forslaget slik:

Vi er enige med H om at utredninga som foreligger, ikke er god nok. Vi må ha alle fakta på bordet, men vi vil gi administrasjonen muligheten til å få oppklart spørsmålene vi fortsatt har, før sommerferien. Vi fikk tilsendt dokumenter i går som vi mener er mangelfulle. Det står at det ikke er trafikale utfordringer i Kvea-området i dag. Det er feil.  Det er bare å stå i krysset og se hele området under ett med parkering og myke trafikanter. Vi vil også se trafikale løsninger for Østmojordet-alternativet. Regnskap 2018 kommer i neste kommunestyremøte. Det viser et underskudd på nesten 30 millioner kroner. Vi må tenke annerledes. Har vi råd til å bygge ny barnehage nå? Vi vil se på 0-alternativet og spesielt vurdere å ruste opp Nysted. Ifølge en HMS-rapport er ikke tilstanden der iht. dagens regelverk. Det må vi ta på alvor. Ap stemmer mot utsettelsesforslaget, for vi vil gi administrasjonen mulighet til få på plass et fullstendig beslutningsgrunnlag til 20. juni. Alle fakta må på bordet om vi skal kunne peke på en plassering av sentrumsbarnehage. Er ikke alle fakta på bordet, må vi utsette saken til over sommeren.

- Ap og H er enige om veldig mye. Jeg kan ikke se for meg at administrasjonen skal klare å levere iht. Aps forslag til juni. Vi ber om utsettelse slik at de får bedre tid på seg, sa Øyvind Bæk.

Godt nok

Sp mente derimot at de hadde godt nok grunnlag til å fatte vedtak i saken.

- Vi er ikke innstilt på å utsette saken, men vi kan være med på Aps forslag. Det er et stort økonomisk løft å bygge en ny barnehage, men vi gjør det for å drifte barnehagene billigere. Klarer vi ikke å bygge en stor barnehage som er rasjonell og effektiv å drifte, klarer vi ikke å spare inn det vi må. Da må vi kanskje også se på barnehagegarantien på nytt, sa Per Hagebakken.

To utfordringer

På Even Eriksens spørsmål om det var mulig å få til en bredere utredning til junimøtet, svarte kommunalsjef Roar Vingelsgaard:

- Vi har jobbet mye med dette og gjør det vi kan. Det er to utfordringer. Når det gjelder trafikkløsninger, er det er viktig for Norconsults arbeid med sentrumsplanen at vi får avklart om det blir barnehage på Kvea eller ikke. Om 0-alternativet er å si at det er betydelige utfordringer med Nysted. Det fins ikke arbeidsplasser for personalet. Det blir svært omfattende å ruste opp den til å være en barnehage for noen år framover. Det er nesten så en må tegne nytt hus. Nysted er nedslitt og for dårlig for både unger og voksne. Jeg skjønner at det ikke er bra nok at dere ikke fikk trafikkutredninga før i går. Det er knapt med tid til å legge fram noe om nytt bygg på Nysted og en troverdig trafikkløsning 14 dager før kommunestyremøtet. For øvrig har Norconsult vært og telt trafikken i Kvea-området og funnet at vi må ha en oppstramming av både trafikkløsning og parkering. 

Uforsvarlig

- Ingen er uenig i at vi må ha ny barnehage i Innbygda, sa Øyvind Bæk før han ba om gruppemøte med Ap for om mulig å bli enige om et felles forslag. Det ble de ikke.

- Høyre står på utsettelsesforslaget. Vi mener at Trysil kommune ikke har råd til å bygge nå. Hovedargumentet er at det er uforsvarlig å låne 100 millioner kroner med det underskuddet vi har. Og vi mener det blir for dårlig kvalitet på de nye utredningene om de skal være klare i tide til kommunestyremøtet. Trafikkløsningen vi har fått, er ikke brukbar. Jeg skjønner ikke hvordan de skal klare å framskaffe noe nytt på så kort tid. Og så har jeg en bønn til administrasjonen. Sørg for at alle innspillene som har kommet inn, blir tatt på alvor og lyttet til. Prosessen har vært for dårlig, folk har ikke blitt hørt som de skal, sa han.

Uenige

- Det er å ta i litt å si at folk ikke har blitt hørt. Men mange uttalelser kan bære preg av at de ikke har satt seg inn i og lest hele saken, sa Per Hagebakken.

Det var både Øyvind Bæk og Frank Willy L. Bråten, Ap uenige med ham i.

- For parter som er eller blir direkte berørt, er ikke tatt med i prosessen i det hele tatt, sa Frank Willy L. Bråten.

Trafikken

Han fortsatte:

Med Aps forslag er det helt klart den trafikale løsningen vi håper å få en avklaring på. Det vil forhåpentligvis gi svarene vi er ute etter og som kommunestyret har bestilt. Trafikksituasjonen ved menighetsbarnehagen og skolen må uansett ses på, uavhengig av om det blir det ene eller andre. Slik jeg leser utredningen vi har fått, taler mye i én retning, men konklusjonen blir annerledes enn jeg hadde sett for meg underveis.

Bestemme hvor

Even Eriksen sa:

Rådmannen innstiller på bygge på Kvea. Beslutningsgrunnlaget rådmannen sitter på, er ikke godt nok når trafikale løsninger ikke er på plass. Parallelt er det bedt om belyse Østmojordet enda bedre. Forslag på trafikale løsninger er ikke avklart med grunneiere. Vi har samme oppfatning som Høyre; vi vet ikke om vi har råd til å bygge barnehage i dag. Men vi har råd til å bestemme hvor den skal ligge. Vi må ha en ny. Det er ikke forsvarlig fortsette inn i framtida på Nysted og Østmojordet slik bygningsmassen er der. Hvor vi skal bygge, kan kommunestyret ta stilling til selv om økonomien er anstrengt. Det koster ingenting. Så får vi komme tilbake til når vi skal bygge. Vi har holdt på i to år og brukt flere hundre tusen på utredninger. Nå må vi fatte en beslutning. Vår jobb som politikere er å sammenfatte, men da må vi ha fullstendig beslutningsgrunnlag. Derfor er vi ikke klare for å fatte vedtak i dag, men jeg håper alt foreligger til 20. juni. Gjør det ikke det, utsetter vi saken til over sommeren. Jeg er enig med Frank. Det er graverende at enkelte som blir påvirket av lokaliseringa, ikke har blitt forespurt eller involvert. Mange føler at de ikke har blitt hørt. Vi må lytte til dem. Jeg håper administrasjonen til 20. juni kan ha dialog med berørte og brukergrupper. Det aller viktigste er å få til en god prosess, og da må vi ha med oss brukere og befolkning.

Gamle barnehager

Per Hagebakken, Sp sa:

Nysted er 40 år, Østmojordet 30. Det er to gamle barnehager som er bygd etter helt andre krav enn de vi har i dag. Vi er nødt til å bygge en helt ny. Vi får beslutte det etter hvert. Vi hadde helst sett at vi kunne gjort det i dag, men hvis kommunestyret kan fatte vedtak 20. juni, er det greit å være med på Aps forslag. Når det gjelder kostnader, blir det hipp som happ. Forskjellen er at hvis vi skal bygge på Østmojordet, må vi finne en midlertidig løsning for barnehagebarna i byggeprosesessen, og den tar sikkert ett år. Jeg er enig i at vegløsninga rundt Østmojordet ikke er utredet fullt ut.

På villspor?

Øyvind Bæk hadde et spørsmål til rådmannen:

- Rådmannen går inn for ny barnehage på Kvea. Vi mener vi ikke har råd. Er vi på villspor, eller du?

Jan Sævig svarte: Det er et godt spørsmål. Når vi ser på 2018-resultatet, kan vi få vondt i magen noen og enhver. Det kom overraskende på alle at det utviklet seg så negativt fra 2. tertialrapporten forelå i august. Og vi får kalde føtter når signalet er at lånerenta går opp 1 prosent før neste høst. Underskuddet i 2018 gir et tøft år i 2019. Hittil er vi i minus og jobber på spreng for å nå et 0-resultat i år. Vi skal ha økonomiplanen ferdig til fredag, og da må vi sikre oss at vi går i pluss fra 2020. Vi har fond, og gjør kommunestyret som innstillingen, har de satt ord på hvor vi skal bruke de pengene. Vi har en barnehagesituasjon som begynte med at utvalget var på befaring og så at mye ikke var godt nok i Jordet, Nysted og Østmojordet. I tillegg driver vi barnehagene veldig dyrt - noe på grunn av barnehagegarantien, noe fordi vi har barnehager her og der. Tilskuddssatsen til private blir også betraktelig høyere. De driver godt fordi vi driver urasjonelt og dyrt.​

To alternativ

Rådmannen fortsatte:

Det er to aktuelle plasseringer for en sentrumsbarnehage. Det er plusser og minuser med begge. Det går på følelser, rasjonalitet og syn på hva som er viktigst ved plassering. Nå må vi utrede  0-alternativet. Går det an å bruke Nysted til noe, eller er den kondemnerbar. Det er helt nye krav til personalrom og fasiliteter, og ønske om rom og uteareal skal henge sammen pedagogisk. Kan vi drive den et par-tre år til? Man må, bør eller skulle gjort noe med Nysted. Konklusjonen i Jordet var at det kostet bare noen få millioner mer for å bygge nytt i stedet for å flikke på noe gammelt som uansett ikke blir bra.

Rasjonaliseringsgevinst

Og han la til:

Det er rasjonaliseringsgevinst å hente med en stor barnehage. Vi kan se på lederressurser og voksne per barn på annen måte. Sannsynlig gevinst er 2,5 millioner per år og følgelig 1,25 millioner mindre til private barnehager, altså en besparelse på driftsbudsjettet på 3,75 millioner. Venter vi med nybygg, må vi investere i flikking på de vi har ei stund før vi uansett bygger nytt. Bygger vi to nye barnehager, blir det ingen driftsmessig innsparing. Vi må låne også om vi skal gjøre noe med de to gamle. Vi må sikre oss et budsjett i pluss. Har vi råd eller ikke? Vi må ta investeringen i nybygg om kort tid uansett. Skal vi ta det nå, eller skyve det foran oss når vi vet vi må gjøre noe med det?

Involvering

Kommunalsjefen ga tilbakemelding på politikernes involveringskritikk:

- Jeg minner om at dere satte ned denne gruppa. De ansatte har vært representert med hovedtillitsvalgte. Det er dem vi har forholdt oss til, så involveringa har vært helt i tråd med det dere har bestilt. Norconsult-rapporten kom ikke før i går. Det har ikke vært mulig for oss å kontakte grunneiere før da. Alle løsninger vil berøre grunneiere. Vi ber om tidsforståelse. Vi er i en fase med mulighetsskisser nå, ikke forprosjektering.

Faglig bit

Han fortsatte:

- Jeg savner fortsatt den faglige biten i vurderinga av det vi gjør og det vi utsetter. Dette er ingen tomtesak, ingen gapahuksak. Dette er det viktigste for onga i Trysil. Det hjelper ikke ha fin skog og fint jorde hvis vi ikke har god kvalitet inne. Kompetansen i og rundt er kjempeviktig for onga i Trysil. Det er bra å ha logoped i nabobygget når halvparten av gutta sliter med språket, å kunne ta det på det nivået og ikke enkeltvis senere i livet.

Øyvind Bæk repliserte: Onga i Trysil står høyest for oss alle. Det pedagogiske blir veldig godt tatt vare på. Men dette er en stor pakke som også omfatter økonomi. Og vår omsorg gjelder barna i hele Trysil – de er også med i vårt perspektiv.

Voteringer

Utvalget voterte først over utsettelsesforslaget som falt med fem (Ap og Sp) mot to stemmer (H). Deretter ble Aps forslag enstemmig vedtatt. Det er uthevet i teksten over. Ingen stemte for rådmannens forslag som lød: Trysil kommune bygger ny sentrumsbarnehage på Kvea.

Hele saksutredninga samt innspill som har kommet i saken, finner du til høyre.

Per Hagebakken og Eva Løken 

Sps Per Hagebakken og Eva Løken var egentlig klare for å stemme ja til
barnehage på Kvea, men de stemte med de andre som ba om noen
tilleggsutredninger før kommunestyremøtet i juni.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

 

Sist oppdatert: 21.05.2019 13:30:29