Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møtet i hovedutvalg for oppvekst og kultur 8.9.2020

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 09.09.2020 13:27:47
Barnas Turlag på kveldstur. Foto: Sølvi Eide Søgaard

​Hovedmålet i idrettsplanen er at Trysil kommune skal tilrettelegge for fysisk aktivitet, idrett, lek, friluftsliv og
naturopplevelser for alle innbyggere og med spesiell vekt på barn og unge.

Foto: Sølvi Eide Søgaard

​Hovedutvalg for oppvekst og kultur behandlet tre saker i septembermøtet. Alle skal vedtas av kommunestyret.

​Før de tok fatt på sakene, presenterte den nye kommunalsjefen seg for dem.

Orienteringer

Og så orienterte de om status; barnehagesjefen for barnehagene, kommunalsjefen for skolene og koordinator for barne- og ungdomsarbeid for kulturavdelingen og kulturskolen og økonomisjefen om sektorens økonomi. Detaljer om dette finner du i protokollen på lenken Møtedokumenter under Mer informasjon.

Hovedutvalget fikk også resultatene fra Ungdataundersøkelsen 2020 på Trysil ungdomsskole.

SFO-vedtekter

Hovedutvalget foreslår enstemmig å endre vedtektene for SFO på to punkter:

  • Nr. 2 - definisjon og formål endres fra Trysil kommune har et tilbud om SFO før og etter skoletid for 1.-4. trinn og for barn med særskilte behov for 5.-7. trinn

til Trysil kommune har tilbud om SFO før og etter skoletid for 1.-4. trinn og for barn med særskilte behov for 1.-7. trinn.

  • Nr. 11 - betaling endres fra Satser for foreldrebetaling og eventuelle spesielle ordninger som søskenmoderasjon mv. fastsettes av kommunestyret for ett år om gangen. De nye satsene gjøres gjeldende fra 1. januar. Betalingen skal skje forskuddsvis innen den 1. i hver måned.
    Betalingsfritak gis for barn på 5.–7. trinn som har fått SFO-tilbud med bakgrunn i særskilte behov – se vedtektenes pkt. 2. Hvis det er behov for redusert betaling/fri plass i den ordinære skolefritidsordningen, kan man ta kontakt med skoleeier.  

til Satser for foreldrebetaling og eventuelle spesielle ordninger som søskenmoderasjon mv. fastsettes av kommunestyret for ett år om gangen. De nye satsene gjøres gjeldende fra 1. januar. Betalingen skal skje forskuddsvis innen den 1. i hver måned.
Reduksjon i foreldrebetaling gis etter søknad, i henhold til forskrift til opplæringslova kapittel 1B.

Idrettsfondsvedtekter

Hovedutvalget foreslår enstemmig å endre vedtektene for Trysil kommunale idrettsfond slik at søknadsfristen fra og med neste år blir 15. april, ikke 15. september som nå.

Rådmannens punkt 2 ble nedstemt av Sps tre representanter. Aps to ville ha det med. Det lød:

Det skal utredes og behandles i budsjettprosessen for budsjett 2021 om Trysil kommunale idrettsfond kan endres til en tilskuddsordning over kulturavdelingens driftsbudsjett i stedet for et ubundet fond.

Idrettsplan

Sist, men ikke minst viktig behandlet hovedutvalget kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2020-2032. De foreslår at kommunestyret vedtar den slik den foreligger fra administrasjonen.

 

 Mer informasjon

Sist oppdatert: 09.09.2020 14:07:22