Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møte i hovedutvalg for oppvekst og kultur 4.9.2018

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 30.08.2018 10:28:26
Roar Vingelsgaard

​Kommunalsjef Roar Vingelsgaard har mye interessant på hjertet som han informerte om i hovedutvalgsmøtet; status for barnehageplasser, utredning av nye barnehager i sentrum og Jordet, resultater fra Slik har jeg det-kartlegginga og hel skoleuke-arbeidet blant annet.

Foto: Ramona Nordnes, Trysil kommune

​To viktige planer og mye interessant informasjon var det i hovedutvalg for oppvekst og kultur 4. september.

Dette fikk politikerne informasjon fra kommunalsjef Roar Vingelsgaard om:

 • Barnehagene – status for plasser og behov 2018/2019
 • Språkutvikling i barnehagen – utviklingsprosjekt 2018/2019
 • Utredningene for ny sentrumsbarnehage og barnehage i Jordet
 • Slik har jeg det – resultater fra kartleggingen våren 2018
 • Byggeboka – felles redskap for arbeidet med Onga i Trysil
 • IKT-løftet 2018/2019
 • Hel skoleuke – arbeidsgruppe og tidsplan ved kommunalsjefen
 • Budsjett 2019
 • Kulturkalenderen høsten 2018
 • Selvbetjeningsautomat på biblioteket
 • Trysil kommune på Instagram
 • HEI-dagen 16. november
 • Tilstandsrapport for skolene som kommer på neste møte
 • Og til sist en orientering som gikk for lukkede dører

I tillegg orienterte kultursjef Anne N. Sætre og konservator Agnethe Jovall fra Samferdsel kulturminner og plan i Hedmark fylkeskommune om kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2018-2033.

Bygdetunet

Hovedutvalg for oppvekst og kultur vedtok enstemmig virksomhets- og utviklingsplan for Trysil bygdetun 2018-2028, og at finansieringen av tiltakene skal behandles som egne tiltak i budsjettprosessen de kommende årene.

Kommunalt

I 2015 ga Trysil historie- og museumslag Trysil bygdetun i gave til Trysil kommune. Tre parter  ønsker å ta vare på det sammen; Trysil kommune som eier, Anno museum som museumsfaglig ansvarlig for drift, vedlikehold og formidling og Trysil historie- og museumslag som frivillige bidragsytere og støttespillere. Planen er ment som styringsverktøy for virksomheten ved og utviklingen av bygdetunet.

Historien

Trysil bygdetun ble vedtatt etablert i 1901 og regnes som Norges eldste bygdemuseum. En felles organisasjon for ungdomslagene, Trysalir, med forfatteren Sven Moren i spissen sto bak. På museet er det våningshus, driftsbygninger og utmarksbebyggelse som viser hvordan folk i Trysil levde på 1700- og 1800-tallet.

Satsing

- Det er viktig å ivareta Norges eldste bygdemuseum, og det trengs en satsing både for å
ivareta husene og museumsanlegget og legge til rette for mer besøk og formidling. Planen
beskriver historien, ny formålsparagraf, samlingene og dagens virksomhet og utfordringer. Videre peker den på satsingsområder framover, inkludert en masterplan med utbedringer og ombygginger av tun og hus for å bedre tilgjengelighet og formidlingsarenaer. Tiltakene er foreslått realisert over en 4-årsperiode, heter det i saksutredningen.

Kulturminneplan

Hovedutvalget vedtok også enstemmig å legge forslag til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2018-2033 ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser.

Oversikt 

Hovedformålet med planen er å få kartlagt og vurdert det som fins av kulturminner og kulturmiljøer i kommunen. Planen vil gi kommunen større kunnskap og oversikt og være et verktøy og en ressurs for undervisning, formidling, folkehelse, arealplanlegging, forvaltning og næringsutvikling.

77 utvalgte

Etter en bred prosess har arbeidsgruppa valgt ut 77 kulturminner fordelt på ni satsingsområder, begrenset til materielle kulturminner, det vil si konkrete fysiske objekter eller bygninger. Når den blir lagt ut på høring, kan alle som vil, uttale seg om den.

 Mer informasjon

Sist oppdatert: 14.09.2018 10:50:19