Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møtet i hovedutvalg for oppvekst og kultur 29.5.2018

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 28.05.2018 07:58:41
Skisse av ny barnehage på Kvea

​Arkitektene Jensen og Skodvin foreslår å bygge barnehageavdelingene til de største barna langs Korsbergsvegen mot låven på Kvea.

​Ny barnehage i sentrum og friluftsbarnehage i Søre Trysil var to av sakene i hovedutvalg for oppvekst og kultur 29. mai.

Først presenterte barnevernleder Eva Holmseth barneverntjenesten for Trysil og Engerdal. Så fortalte helsesøster Anita Sakrisson og koordinator for byggende barne- og ungdomsarbeid Beathe H. Sande fortelle om hva de gjør på Trysil ungdomsskole rundt temaene nettvett og seksualundervisning. Barnehagesjef Berit Helen Haget ga status i barnehageopptak, barnehagegarantien og rehabilitering av Jordet barnehage før kommunalsjef Roar Vingelsgaard fortalte om ansettelser i sin sektor. Kultursjef Anne N. Sætre ga status i kulturskoleopptaket og orienterte om kulturmidlene. 

Ny barnehage

I første sak ga hovedutvalget arbeidsgruppa fullmakt til å arbeide videre med planene for en ny sentrumsbarnehage for 90-100 barn. Men Høyres forslag om at gruppa i det videre arbeidet også skal vurdere et alternativ med en privat barnehagehageløsning, ble nedstemt av de andre partiene (Ap og Sp). Linn Rundfloen, H sier at forslaget ikke betød at Høyre ønsker privat barnehage som alternativ til en ny kommunal, men at private tilbydere også skal kunne bli med i vurderinga/fordelinga av plasser mellom kommunal og privat drift.

Dette er utgangspunktet for det videre arbeidet:

Den skisserte barnehagen på eiendommen Kvea er den beste og mest framtidsrettede barnehageløsningen for Trysil sentrum. En ny barnehage på Kvea som inkluderer Trysil kulturskole vil:

 • være en spennende arena for oppvekst for Onga i Trysil.
 • samle den pedagogiske kompetansen til det beste for ungene og de voksne.
 • gi nye pedagogiske muligheter for både barnehager, skoler og kulturskole.
 • være en stor fordel for familiene – alt på et sted.
 • gi miljøgevinst – totalt sett mindre trafikk og mindre belastning på boligområder.
 • rådmannen vil også i det videre arbeidet gjøre en grundig vurdering av alternativ 2 – en utbygging av Østmojordet til en seksavdelingsbarnehage.

Friluftsbarnehage

Trysil friluftsbarnehage i Plassen har søkt om godkjenning for 18 plasser fra høsten. De søker også om kommunalt tilskudd, og hovedutvalget foreslår enstemmig at de skal få det. Det utgjør 490 000 kroner høsten 2018 og 1,28 millioner i 2019. Kommunestyret avgjør saken 19. juni.

Flere skoledager

Hovedutvalget vedtok enstemmig at første og fjerde trinn skal få flere skoledager i uka fra høsten slik:

 1. Trysil kommune organiserer skoleuka i de kommunale skolene slik at første trinn går fire dager og fjerde trinn fem dager i uka fra og med skoleåret 2018/2019.
 2. Tilbudet skal være gratis.
 3. Rådmannen får i mandat å utrede en femdagersskole for småskoletrinnet. Det skal utredes hvordan en slik modell kan organiseres på de ulike skolene og kostnader som følge av en eventuell nyordning. Det skal også utredes en mulig leksefri skole knyttet til dette. Saken legges fram i oktober 2018.

Idrettsfondet

Hovedutvalget foreslår enstemmig et tillegg i vedtektene for å begrense tilskudd fra Trysil kommunes idrettsfond slik: Maksimalt tilskudd begrenses oppad til 50 % av totalkostnaden på prosjektet/utstyret det søkes om, etter at momskompensasjon og verdien av dugnadsinnsats og annen støtte er trukket fra. Kommunestyret avgjør saken 19. juni.

Delegering

Hovedutvalgene, formannskapet og kommunestyret skal gå gjennom delegeringsreglementet og eventuelt delegere mer til rådmannen. Hovedutvalget mener at rådmannen skal delegeres vedtakskompetanse for følgende lover (med unntak av prinsipielle saker):

 • Barnehageloven
 • Friskolelova
 • Opplæringsloven
 • Opplæringslovforskriften
 • Kulturloven
 • Kulturminneloven
 • Voksenopplæringsloven

Tertialrapport

I første tertialrapport for sektoren varsler rådmannen behov for å tilføre Innbygda skole 1,6 millioner kroner ekstra. Det skyldes at de ikke har budsjettert pensjonskostnader, og at de trenger 1,4 årsverk elevveileder/lærer ekstra på grunn av nye elever med særskilte behov. Hovedutvalget tok enstemmig rapporten til etterretning.

Handlingsdel

I handlingsdelen av kommuneplanen 2019-2022 har sektoren følgende mål:

Følge opp arbeidet med Onga i Trysil og dokumentasjonen i redskapen Slik har jeg det:

 • 0-visjonen på mobbing skal følges opp.
 • Elevene i Trysil skal ha lyst til å gå på skolen og ha lyst til å lære på skolen.
 • Bedre læringsresultater på nasjonale prøver på 5. og 8. trinn.
 • Bedre utnyttelse av voksenressurs på barnehagesektoren.
 • Fortsette arbeidet med samlokalisering av de kommunale barnehagene i sentrum.
 • Tydelig bedre resultater på relasjoner mellom voksne og barn/elever på Kultur for læring, runde to.
 • Sterkere og mer systematisk bruk av kompetanse på tvers innenfor virksomhetsområdet til det beste for Onga i Trysil.

Kulturområdet:

 • Ruste opp stoler og seter i kulturhuset Hagelund.
 • Videreutvikle kulturskolen i tråd med sentrale føringer og lokale behov.
 • Fortsette den positive utviklingen på Trysil folkebibliotek slik at det blir et åpent og mangfoldig kulturhus. 

Hovedutvalget ga enstemmig sin tilslutning til sektorens utfordringer og satsingsområder og anbefaler at de tas med inn i arbeidet med budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022. Men de la til tre tillegg under mål:

 • Støtte lag og foreninger innen fysisk aktivitet
 • Ha tettere dialog med Trysil videregående skole
 • Jobbe videre med en modell for femdagers skoleuke

Doping

Til slutt svarte Beathe H. Sande på spørsmål fra Turid Backe-Viken, Ap om elevene på ungdomsskolen skal få informasjon om doping. Det blir tema i et eget opplegg for elevene til høsten.

 Mer informasjon

Sist oppdatert: 04.06.2018 08:03:05