Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møtet i hovedutvalg for oppvekst og kultur 29.1.2019

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 21.01.2019 09:23:59
Aketog i Østby barnehage

​Da oppvekstpolitikerne kom på besøk til Østby barnehage, ble de møtt av glade unger som liker å leke ute i herlige vinter-Trysil.

Foto: Bea Bekkelund, Trysil kommune

​Hovedutvalg for oppvekst og kultur fikk en koselig start på møteåret 2019. De begynte med å besøke skolen og barnehagen på Østby.

​Det satte små og store pris på. Utvalgsleder Øyvind Bæk forlot grenda med favnen full av barnetegninger etter interessante omvisninger og orienteringer.

Lavinntektsfamilier

Første sak de skulle mene noe politisk om, var prioriteringa av søknader til nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier. De vedtok enstemmig rådmannens innstilling samt to nye punkter foreslått av Høyre. Vedtaket lyder:

 1. Trysil kommune videresender søknader til tilskuddsordningen for inkludering av barn i lavinntektsfamilier med følgende prioriteringer:
  1. Søknad fra Trysil kommune og ungdomsklubben – Aktiv på klubben
  2. Søknad fra MedNatur AS – MedNatur Trysil
  3. Søknad fra Kjør for livet AS – Kjør for livet Trysil
 2. Dersom tiltaket Aktiv på klubben ikke mottar midler fra tilskuddsordningen, bes rådmannen innarbeide dette tiltaket i budsjett 2020.
 3. Finansiering av skoleturer/leirskoler utredes som egen sak til utvalgsmøtet i mars.

Barnehagevedtekter

Høyre ville utsette revideringa av barnehagevedtektene - hvorfor ser du i møtedokumentene til høyre, men ble nedstemt av Ap og Sp. Da foreslo Høyre en endring i rådmannens innstilling punkt 1 og fikk alle med seg på det. Det enstemmige vedtaket lyder:

 1. Vedtektene for de kommunale barnehagene i Trysil sendes på høring til samarbeidsutvalgene ved de kommunale barnehagene med følgende endringer:
  • Punkt 2.3 i vedtektene – 2. setning endres til: Søkerne skal ha tildelt så stor plass de ønsker senest tre måneder etter mottatt søknad, eller på det tidspunktet de søker om plass fra, hvis dette er senere enn tre måneder etter mottatt søknad.
  • Punkt 2.6 i vedtektene – henvisningspunkt skal være 2.3.
  • Punkt 4.2 i vedtektene – her foreslås ingen endring fra dagens vedtekter.
 2. Høringsfrist er 21. februar 2019.
 3. Hovedutvalg for oppvekst og kultur behandler saken på nytt i sitt møte 12. mars 2019.

Sentrumsbarnehage

Møtets tredje sak handlet om rådmannens vurdering av økonomiske konsekvenser ved å bygge en ny sentrumsbarnehage og ev. konkurranseutsetting/privatisering.

Høyre ville utsette saken og be om å få utredet hvorfor produktiviteten i Trysils er lavere enn normalen, hvorfor vår bemanningsfaktor er på 5,1, mens snittet er på 6. Ap og Sp stemte ned forslaget.

Da stemte hele hovedutvalget for rådmannens innstilling:

Rådmannens vurdering av økonomiske konsekvenser ved å bygge en ny sentrumsbarnehage og ev. konkurranseutsetting/privatisering tas til etterretning.

Saken skal videre til kommunestyret.

Rådmannen konkluderer slik om ny, stor sentrumsbarnehage: De barnehagerelaterte utgiftene til bygging av en ny sentrumsbarnehage som erstatter Nysted, Østmojordet og Tingstua vil kunne dekkes av en mer effektiv barnehagedrift. Innsparing på driftsutgiftene kan bli 3,75 mill. kroner. Dette tilsvarer grovt sett byggekostnadene av en sentrumsbarnehage. I løpet av en femtiårsperiode vil det bli en positiv differanse da vedlikeholdsutgiftene blir mindre på det nye bygget sammenlignet å beholde eksisterende bygg.

Og slik om konkurranseutsetting/privatisering: Pedagogisk sett vil det bla. bli et svakere fagmiljø enn i dag, og vi ser allerede i dag at flere ønsker å jobbe i barnehager med flere avdelinger enn i små barnehager. Konkurranseutsetting eller privatisering av kommunale barnehageplasser vil gi konsekvenser i forhold til ansattes rettigheter hjemlet i avtaleverkets bestemmelser - inkludert oppsigelser. Ved nedlegging av en eller flere avdelinger vil det medføre tidkrevende omorganiseringsprosesser og påvirkning av arbeidsmiljøet.

Integreringsplattform

Velkommen til Trysil heter Trysil kommunes verdiplattform for integrering som rådmannen inviterer politikerne til å vedta samt å gi sin tilslutning til prosessen han skisserer for det videre arbeidet med basis i verdiplattformen. Han tenker seg at administrasjonen skal gå videre med:

 1. Kommunikasjonsstrategi, hvordan skape eierskap til plattformen
 2. Koordinering av tjenester
 3. Tiltaksplaner i den enkelte avdeling
 4. Spørsmålet om eget integreringsråd i kommunen
 5. Videre bruk av spørreskjemaet
 6. Videre relevant politisk behandling

Også denne saken ville H utsette. Begrunnelsen var lang - du finner den i møtedokumentene tli høyre. Også denne gangen ble utsettelsesforslag nedstemt av de andre partiene. Da vedtok de enstemmig rådmannens innstilling samt Aps forslag til nytt kulepunkt 3. Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret lyder da:

 • Velkommen til Trysil vedtas som Trysil kommunes verdiplattform for integrering.
 • Kommunestyret slutter seg til den beskrevne prosessen for videre arbeid med basis i verdiplattformen for integrering.
 • Arbeidet legges fram til kommunestyrets første møte etter sommerferien.

Orienteringer

På møtet fikk oppvekst- og kulturpolitikerne dessuten orienteringer om:

 1. Status skole – resultater Kultur for læring m.m. v/kommunalsjef Roar Vingelsgaard
 2. Status stillinger og økonomi v/kommunalsjefen
 3. Resultater Onga i Trysil – Slik har jeg det høsten 2018 v/koordinator for byggende barne- og ungdomsarbeid Beathe H. Sande
 4. Status barnehage – plasser v/barnehagesjef Berit Helen Haget
 5. Status kultur v/kultursjef Anne N. Sætre

 Mer informasjon

Sist oppdatert: 30.01.2019 13:04:17