Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Vedtak i hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.3.2017

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 20.03.2017 10:15:00
Søre Trysil barnehage

Hovedutvalget foreslår å legge ned den kommunale barnehagen i Søre Trysil, men de ber administrasjonen om å se på konsekvensene for barnehagegarantien og mulighetene for familiebarnehage i Søre før formannskapet behandler saken.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

Hovedutvalg for oppvekst og kultur går inn for å legge ned Søre Trysil barnehage når skolen slutter i sommer.

​Det var en av sakene hovedutvalg for oppvekst og kultur tok stilling til på sitt møte fredag 17. mars. Her ser du utfallet i alle sakene på sakskartet: 

Tilstandsrapport

På den første saken, tilstandsrapport for grunnskolen 2016, deltok alle rektorene for å fortelle om stoda på sine skoler. I rapporten heter det blant annet at Trysil-skolene er godt rustet med tanke på kvalifiserte lærere, og at vi resultatmessig ligger på samme nivå som tidligere. Hovedutvalgets innstilling til formannskapet er:

  1. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Trysil 2016 tas til etterretning.
  2. Hovedutvalg for oppvekst og kultur ber om at samarbeidsutvalget på Trysil ungdomsskole behandler tilstandsrapporten på nytt i eget møte før kommunestyrets behandling slik at skolens rådsorganer blir involvert.

Protokolltilførsel fra Sp:
For framtidig arbeid med tilstandsrapporten:
- må det sikres at alle parter blir involvert.
- må det gis mulighet for å sette seg inn i spørsmålene i rapporten før det skal rapporteres.
- Rektorene bør være med på utvalgsmøtet der rapporten legges fram.

Du finner hele rapporten i saksutredningene til høyre.

Skoleruta 2017/2018

Kommunalsjefen hadde undersøkt muligheten for å avvike fra skoleruta som Fylkesmannen foreslår som felles skolerute for hele fylket. Høstferie i den første elgjaktuka har vært ett endringsønske. Men da må kommunen i tilfelle koste skoleskyssen sjøl, og det er ikke noe politikerne ønsker. De vedtok at Trysil skal følge skoleruta for skoleåret 2017/2018 som Fylkesmannen har foreslått.

SFO-tilbud skoleåret 2017/2018

Hovedutvalget vedtok at det blir SFO-tilbud ved alle tre barneskolene fra høsten slik:

Det opprettes SFO-tilbud i skoleåret 2017/2018 ved Innbygda, Jordet og Vestre Trysil skoler. 45 uker ved Innbygda og 41 uker på Jordet og Vestre Trysil skoler. For Innbygda åpningstid før og etter skoletid alle dager, og i tillegg i skoletida tirsdag, onsdag og torsdag. Åpningstid for Vestre Trysil skole før og etter skoletid alle dager, for Jordet alle dager unntatt onsdag. Rådmannen gis fullmakt til å utvide eller redusere tilbudene ved eventuelt økt eller redusert søkning.

Protokolltilførsel fra Ap:
Administrasjonen bes undersøke muligheten og interessen for at elevene på Jordet skole kan få kjøpe SFO-dag på Innbygda skole på onsdager da SFO i Jordet er stengt.

(Rådmannen presiserte senere at SFO-tilbudet på Vestre Trysil skole blir slik: Hele torsdag og før og etter skoletid mandag, onsdag og fredag samt tirsdag i oddetallsuker.)

(Siden flere søkte SFO-plass på Jordet skole på onsdager, brukte rådmannen fullmakten til å tilby SFO på Jordet skole alle dager dette skoleåret).

Barnehage i Søre Trysil

Hovedutvalget foreslår å legge ned barnehagen i Søre Trysil når skolen slutter i sommer, blant annet fordi det ikke er søkt om plass til noen nye barn. Det betyr at bare seks ønsker barnehageplass der. Innstillingen til formannskapet lyder:

  1. Med begrunnelse i lave barnetall, lite fagmiljø, vanskelig å tilfredsstille faglige krav for barnehage, og kun midlertidig løsninger på avvik om helse, miljø og sikkerhet anbefales det ikke videre drift i Søre Trysil barnehage. Rådmannen vil også påpeke at et lite arbeidsmiljø er sårbart i forhold til fag, sikkerhet, fysisk arbeidsbelastning og sosiale forhold.
  2. Søre Trysil barnehage legges ned med virkning fra skoleslutt sommeren 2017.
  3. Disse barnehagebarna gis plass i Nybergsund barnehage, eventuell annen barnehage slik de har søkt om i hovedopptak 2017.

Protokolltilførsler fra Ap:
Administrasjonen legger fram konsekvenser for barnehagegarantien ved en eventuell nedleggelse av Søre Trysil barnehage til formannskapet.

Det bes om at administrasjonen også belyser muligheten for en kommunal eller privat familiebarnehage til formannskapets møte.

Ingen friluftsbarnehage

Det var ikke en del av saken som ble behandlet, men til orientering nevner vi at styret i private Trysil Friluftsbarnehage i Søre Trysil har bestemt at de ikke starter opp fra høsten. Årsaken er for få søkere. Nå jobber de videre og håper på oppstart høsten 2018.

Renovering av barnehager

Barnehagene i Trysil trenger sårt en oppgradering for å tilfredsstille nye krav til innhold og fysiske rom, skriver barnehagesjefen og mener det er mer økonomisk å bruke tid på en større vurdering og en langsiktig plan enn mange mindre tiltak på kort sikt. Hovedutvalg innstiller derfor til formannskapet slik:

  1. Det bevilges inntil kr. 150 000 til vurdering av større renovering og utbedring av barnehagebygg. Tilbygg/nybygg kan vurderes. 
  2. Ekstern bistand kan benyttes i arbeidet med utredning og vurdering.
  3. Midlene dekkes av reserve i budsjett 2017.

Orienteringer

I hovedutvalgsmøtene blir det som regel også orientert om saker. På dette møtet deltok blant andre ungdomsrådsleder Nora Simone Sande og kultur- og idrettskonsulent Malin Jonsson. Hva de snakket om, ser du i protokollen til høyre. Og så fikk Even Eriksen, Ap svar på spørsmålet om muligheten for å ta med sykkel og ski på skolebussen.

 Mer informasjon

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 14.08.2017 08:02:47