Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møte i hovedutvalg for oppvekst og kultur 14.11.2017

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 08.11.2017 11:07:12
Roar Vingelsgaard med oppvekstplanen på skjermen

​Oppvekstmodellen  skal sikre at Onga i Trysil får en best mulig oppvekst. Dette skal vi få til gjennom et systematisk arbeid bygd på felles verdier og felles forståelse av hva unger trenger for å bli hele mennesker, sier kommunalsjef Roar Vingelsgaard.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​14. november fordelte hovedutvalg for oppvekst og kultur 399 850 idrettsfondskroner på seks søkere. Blant annet.

​Møtet begynte med informasjon om status for barnehageplasser, nytt fra kulturavdelingen og orienteringer fra kommunalsjefen, blant annet om budsjett 2018 der sektoren skal kutte 1,28 millioner.

Idrettsfondet

Hovedutvalget fordelte enstemmig 399 850 idrettsfondskroner slik:

 • IL Trysilgutten: Inntil 45 500 til lydanlegg og 43 700 til arrangements- og rekrutteringsutstyr på Trysil-Knut Arena, 22 400 til lagerhus på idrettsplassen, 32 000 til varmebrakke i Lerberget.
 • Nybergsund IL Trysil: 40 000 til vanningsanlegg.
 • Trysil fotballklubb: 24 000 til speakerbod og 34 000 til ballfangernett.
 • Trysil skytterlag: 52 000 til rehabilitering av 200-metersbanen i Nybergsund.
 • Jordet og Tenaasen skytterlag: 16 250 til skytterutstyr for rekruttering.
 • Løra skytterlag: 90 000 til elektronisk skivemateriell og rehabilitering av anlegget i Ljørdalen. 

Spillemidler

Politikerne gikk enstemmig inn for rådmannens forslag til prioritering av spillemiddelsøknadene. Hvem som får og ikke, bestemmer fylkeskommunen. Ordinære idrettsanlegg ble prioritert slik:

 1. Nybergsund IL Trysil - rehabilitering av kunstgrasbane kr 1 000 000
 2. Trysil kommune - Strandvoldbrua tursti kr 1 000 000
 3. Løra skytterlag - rehabilitering av anlegg kr 133 000
 4. Hedmark fylkeskommune - rehabilitering av gulv i Trysilhallen kr 500 000
 5. IL Trysilgutten - rehabilitering av tennisbane, ikke oppgitt sum
 6. Hedmark fylkeskommune - rehabilitering av Trysilhallen kr 7 000 000

Til spillemidler til nærmiljøanlegg prioriterte de den eneste søknaden som kom inn: IL Trysilgutten – rehabilitering av idrettsplassen kr 2 000 000.

Barnehagestruktur

Hovedutvalget ønsket ikke å oppnevne noe representant, men ellers vedtok de at det skal settes ned ei arbeidsgruppe som innen 1. mars 2018 skal vurdere barnehagestrukturen i kommunen og barnehagebygg i sentrum. Politikerne ga gruppa dette mandatet:
Gruppa skal lage en prognose for barnehagebehovet i Trysil kommune basert på folkeregister og andre kjente faktorer. Den skal også legge fram et forslag til framtidig barnehageløsning i Trysil sentrum. Arbeidet skal sees i sammenheng med sentrumsplanen for Innbygda. Det skal også være en barnehageløsning som gir et best mulig tilbud til Onga i Trysil. Her skal det vurderes om man skal samle de kommunale barnehagene i en enhet. Gruppa skal også legge fram en vurdering av hvor mange barnehageplasser vi trenger i sentrum i framtida.

Barnehagevedtekter

Hovedutvalget vedtok enstemmig rådmannens forslag til endringer i vedtektene for de kommunale barnehagene slik:

 1. Forslag til endringer i Vedtekter for de kommunale barnehagene i Trysil vedtas i henhold til høringsdokumentet, men med disse endringer:
  Pkt. 1. om helseopplysninger:
  For at barnehagen skal kunne legge forholdene til rette best mulig for barnet skal det legges fram erklæring om barnets helse før det begynner i barnehage. Dette gjøres på eget skjema.
  Pkt. 2.2. om opptakskrets og definisjon av barnehagegarantien:
  Barnehagegarantien gjelder de som er folkeregistrert i Trysil eller de som skal bosette seg i Trysil innen rimelig tid. Søker skal ha tildelt så stor plass en ønsker senest tre måneder etter mottatt søknad. Det bestrebes på å gi plass fra det tidspunkt en har behov for plass. Plass tilbys i den barnehagen det er ledig kapasitet.
  Pkt. 2.7. om forhold som skal vektlegges ved opptak:
  Barnehagegarantien styrer.
  Søkernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket og foreldrenes prioritering i valg av barnehage er styrende så langt det er mulig.
  Ved fortsatt likhet benyttes følgende punkter i prioritert rekkefølge:
  1. Barn med nedsatt funksjonsevne og andre barn som av sakkyndige er tilrådd utviklings-/ opplæringstilbud i barnehage (jfr.§13 i Lov om barnehager)
  2. Barn fra hjem med hjelpetiltak etter barnevernsloven, sosiale/emosjonelle problemer mv.). Utdypende begrunnelser og/eller fagrapporter vedlegges.
  3. Barn som har et år igjen før skolestart.
  4. Barn med deltidsplass og som søker utvidelse av denne i samme barnehage.
  5. Under ellers like vilkår, skal søsken av barn med kommunal barnehageplass prioriteres i samme barnehage.
  6. Ved fortsatt likhet, prioriteres eldre barn før yngre barn.

Tilskudd til private barnehager

Hovedutvalget vedtok enstemmig rådmannens forslag til lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Der står det blant annet at kommunen skal gi tilskudd til plasser som blir opprettet og godkjent som følge av barnehagegarantien, men at tilskuddet reduseres dersom plasser ikke benyttes.

Kvalitetsplan for SFO

Politikerne vedtok enstemmig en kvalitetsplan for SFO i Trysilskolen 2018-2020 og at den skal være styrende for SFO i perioden. For eksempel er det viktig at SFO er noe mer enn fri lek og tilsyn siden det er en svært viktig arena for Onga i Trysil og deres foresatte.

SFO-vedtekter

Hovedutvalget vedtok enstemmig nye SFO-vedtekter med to endringer foreslått av henholdsvis utvalget selv og Ap v/Turid Backe-Viken:

De reviderte vedtektene for SFO i Trysilskolen gjeldende fra 1.1.2018 vedtas med følgende tillegg:
Under pkt. 12 Åpningstid tilføyes: I perioder/dager med få barn kan SFO-tilbudet samlokaliseres.

Hovedutvalget ber administrasjonen vurdere løsninger som gjør at vi ikke holder SFO stengt på planleggingsdager.

Onga i Trysil

Den siste saken var revisjon av oppvekstmodellen fra 2005 som kommunalsjefen nå vil kalle Onga i Trysil. Oppvekstmodellen skal være overordnet andre planer og prioriteringer innenfor arbeidet med barn og unge. Den skal styre det kommunen gjør, og hjelpe oss å utvikle felles holdninger og handlingsevne til å gjøre det barn og unge i Trysil trenger. Hovedutvalget innstiller enstemmig på at kommunestyret vedtar planen.

Sist oppdatert: 16.11.2017 20:28:17