Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møte i hovedutvalg for helse og omsorg 31.5.2018

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 30.05.2018 09:18:38
Middag - kjøtt, poteter og grønnsaker

​Riktig og god ernæring er et av de viktigste innsatsområdene i eldreomsorgen. Nå jobbes det med å få flere til å kjøpe sunn middag fra sykehjemskjøkkenet. Hovedutvalg for helse og omsorg har vedtatt at ei arbeidsgruppe skal lage en ernæringsplattform for eldre.

​Ernæringsplattform, brukerstyrt personlig assistanse, barnevernvakt og betaling til utviklingshemmede var blant temaene på møtet.

Kommunalsjef Trygve Øverby informerte om stortingsmeldingen Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre, status i jobbvinnerprosjektet, kommuneproposisjonen, kontaktperson for TT-ordningen, jodtabletter og ønsket Kristin Opgård velkommen som enhetsleder for Trysil sykehjem.

Tertialrapport

Hovedutvalget ber enstemmig om at kommunestyret justerer sektorens budsjett som følge av et merforbruk på drøyt 1 million kroner, feilbudsjettering på 600 000 kroner, mindre vederlagsinntekter på 1,65 millioner kroner som følge av kommunestyrevedtak og økte IMDI-inntekter og omposteringer for nesten 1,5 millioner kroner. I tillegg til dette, som var rådmannens innstilling, vedtok de enstemmig et tilleggsforslag fra Høyre:
Administrasjonen beskriver rekrutteringssituasjonen innen sektoren som kritisk i tertialrapporten nr. 1 2018. Med bakgrunn i dette ber hovedutvalget om at administrasjonen fremmer en sak om rekruttering med tanke på å beholde ansatte i sektoren og hvordan arbeide mot utdanningsinstitusjoner i forhold til å rekruttere fra disse. Tiltakene skal være konkrete, realistiske og innenfor dagens økonomiske ramme. Eventuelle nye tiltak som får økonomiske konsekvenser utover eksisterende ramme, innarbeides i budsjett 2019. Saken skal leggs frem for hovedutvalget i møtet 16.10.2018.

Kommunestyret fatter endelig vedtak i saken.

Delegering

Hovedutvalget vedtok enstemmig rådmannens innstilling som gir ham delegert myndighet i en rekke lover på sektorens område med mindre lovparagrafene innebærer avgjørelser av prinsipiell karakter. Slike skal fortsatt behandles politisk.

Kommunestyret fatter endelig vedtak i saken.

BPA-ordningen

Kommunestyret har bedt rådmannen utrede om omfanget av brukerstyrt personlig assistanse-ordningen kan utvides utover de rettighetsfestede rammene for å være et alternativ til eller utsette innflytting på institusjon. Flertallet - Ap, Sp og FrP - vedtok:

 1. Med bakgrunn i timeprisberegninger er det ingen innsparingseffekt ved å kjøpe inn hele eller deler av kapasiteten til personlig assistanse fra aktuelle private leverandører.
 2. En utvidet BPA-ordning vil ikke være bidragsyter for utsetting av institusjonsopphold da det dreier seg om helsetjenester. Helsetjenester kan ikke organiseres som BPA, jf. Lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 3 – 8.
 3. Det innføres ikke fritt brukervalg i Trysil kommune.

Mindretallet - H - stemte for sitt forslag, men det ble altså nedstemt:

 1. I kommunestyret 14.12.2017 ble det vedtatt tre utredninger innen helse- og omsorgssektoren. Disse skulle omhandle konkurranseutsetting, fritt brukervalg og utvidelse av BPA-ordningen. Fremlagte sak samsvarer ikke med de aktuelle vedtakene. Administrasjonen bes derfor om å utrede dette på nytt som tre isolerte saker og særlig vise til hvilket økonomisk potensial som ligger i utredet alternativ. Utredningen skal foreligge til hovedutvalgsmøte 16.10.2018. 
 2. For å sikre en bred representasjon og forankring skal det også oppnevnes en politisk representant i arbeidsgruppen(e).

Kommunestyret avgjør saken.

Ernæring

I løpet av høsten skal ei arbeidsgruppe kartlegge interessen for å kjøpe mat fra kjøkkenet på sykehjemmet hos de som bor i nærheten, og hos pårørende som kan hente mat til sine. Kjøkkenet kan med dagens bemanning øke produksjonen med 40 middager hver dag.

Hovedutvalget vedtok enstemmig rådmannens innstilling på at det i tillegg nedsettes ei tverrfaglig arbeidsgruppe som skal arbeide fram en ernæringsplattform for eldre i Trysil kommune som tar sitt utgangspunkt i to forhold:

 • Leve Hele Livet, Meld.St. nr. 15 (2017-2018)
 • Lokale forhold i Trysil (sykehjemskjøkkenets funksjon, hjemmetjenesten, frivilligheten og transportløsninger)

Arbeidsgruppa fremlegger en statusrapport inkl. investeringsbehov for 2019 i hovedutvalgsmøtet
15.11.2018 med endelig rapport til behandling innen sommeren 2019. 

De vedtok også enstemmig Høyres tilleggsforslag om å be administrasjonen se på muligheten for å utvide tilbudet til hjemmeboende som i dag mottar bistand til ernæring fra kommunen.

Barnevernvakt

Hovedutvalget vedtok enstemmig rådmannens innstilling om at at Trysil kommune inngår en avtale om interkommunal barnevernvakt med Ringsaker som vertskommune fra 1.1.2019. Årlig kostnad vil ligge på cirka 300 000 kroner. Kommunestyret fatter endelig vedtak i saken.

PU-betaling

Kommunestyret har bedt rådmannen se på avlønning av mennesker med utviklingshemming som er i aktivitet. Rådmannen foreslår at dagens ordning med 20 kroner i oppmuntringspenger per dag, fortsetter. Oppmuntringspengene kommer i tillegg til uførestønaden alle har. Alternativet å betale ordinær lønn innebærer at de må ansettes i Trysil kommune, noe rådmannen mener ikke er relevant siden de ikke på noenlunde selvstendig grunnlag kan utføre tilrettelagt arbeid.

Hovedutvalget var ikke fornøyde med utredningen og vedtok enstemmig Aps forslag om å utsette saken og be rådmannen utrede den nærmere.

Handlingsdel

Hovedutvalget vedtok enstemmig å be kommunestyret om å ta sektorens utfordringer og satsingsområder i handlingsdel av kommuneplanen 2019-22 med videre inn i budsjett- og økonomiplanarbeid. Det handler om:

 • Styrking av rekrutteringsarbeidet (egen rådgiver for praksisplasser og lærlinger)
 • Analyse av sykehjemsdriften
 • Behov for flere sentrumsnære 24/7-botilbud
 • Behov for differensiert botilbud til demente
 • Gjennomgang av nivå på hjemmetjenester
 • Virkning av ny organisasjonsstruktur
 • Investeringer: Sluttføring av området Trysil medisinske senter: bofelleskap/legesenterutbygging/kjøkken-/kantinefunksjoner/hjelpemiddelsentral/trafikale
  løsninger)

 Mer informasjon

Sist oppdatert: 06.06.2018 08:59:32