Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Vedtakene i hovedutvalg for helse og omsorg 31.8.2017

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 30.08.2017 08:01:13
Fra dagsenteret i Ljørdalen

Forslag til framtidig, permanent ordning for dagsentrene bør foreligge innen 31. mars 2018. I forslaget skal det tas hensyn til folkehelse, frivillighet, forebyggende oppsøkende virksomhet, økonomi og organisering, har hovedutvalg for helse og omsorg vedtatt.

Foto: Marielle Heien, Trysil kommune

​Dagsentrene i grendene, tertialrapport og organisering var de tre sakene hovedutvalg for helse og omsorg behandlet 31. august.

​Men før de kom så langt på sakslista, fikkår de fem interessante orienteringer i kommunalsjefens hjørne:

 • Framdrift i regionalt og kommunalt velferdsteknologiprosjekt ved prosjektleder Randi Hemstad
 • Status om rasjonaliseringsprosjekt og budsjettprosess ved omsorgssjef Britt Støa
 • Status om sykehjem, ressurspool og rekruttering ved helsesjef Jon Arne Bye
 • Konferansen om prioriteringer i kommunalt helsevesen ved kommunalsjef Trygve Øverby
 • Situasjonen ved legesenteret med erfaringer fra sommeren ved kommuneoverlege Jonas Carsten Jeppesen
 • Budsjett 2018 ved kommunalsjefen
 • Demensvennlig samfunn ved kommunalsjefen
 • Boligundersøkelsen ved kommunalsjefen
 • Folkehelsereferansegruppe ved kommunalsjefen

Dagsentrene

Kommunalsjefen la fram en interimrapport om dagsentrene i grendene som han ba om politikernes tilslutning til. Han anbefalte ikke å legge ned dagsentrene nå.

- Lavterskeltilbud må vurderes i et lengre folkehelseperspektiv enn årsbudsjettenes behov for salderinger i et mer snevert må-/kan-perspektiv. Snarere er det viktig å vurdere en systematisk styrking av aktivitetstilbudet ved hjelp av eksisterende ressurser i hjemmetjenesten, rehabiliteringstjeneste, velferdsteknologiprosjektet, webutbygging, tilgjengelighet og frivilligheten, slik at innholdet får en reflektert folkehelseprofil og mestringsprofil, med klar institusjonsutsettende og hjemmetjenesteutsettende effekt, heter det i rapporten.

Vedtaket

Hovedutvalget vedtok enstemmig rådmannens innstilling som lyder slik:

Hovedutvalget tar interimrapporten datert 21.8.2017 om dagsentrene til etterretning og slutter seg til dens konklusjon.

I rapporten heter det at forslag til framtidig, permanent ordning bør foreligge innen 31.03.2018. Her vil det tas hensyn til folkehelse, frivillighet, forebyggende oppsøkende virksomhet, økonomi og organisering.

Tertialrapport

Kommunalsjefen ba hovedutvalget om å ta behovet for 1,5 millioner kroner mer til sektoren til videre behandling i formannskap og kommunestyre. Sektoren har fått nesten 2 millioner mindre i refusjon for særlig ressurskrevende tjenester enn budsjettert. Til Borgtun kommer det en beboer som trenger stor bemanning. Til det trenger tjenesten drøyt en halv million kroner. Totalt regner de derimot å få inn en million mer enn budsjettert i vederlag fra beboere på sykehjemmet. Altså blir mankoen i forhold til budsjett 1,5 millioner. Kommunalsjefen ba også om politisk tilslutning til å søke Husbanken om 6 millioner kroner mer til startlån.

Vedtaket

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt slik:

Hovedutvalg for helse og omsorg tar tertialrapport nr. 2 2017 fra helse-, omsorgs- og sosialsektoren til etterretning.
Hovedutvalget anbefaler at følgende innlemmes i rådmannens tertialrapport nr. 2 2017 til formannskap og kommunestyre:
Særlig ressurskrevende tjenester + 1 986 000
Økt bemanning Borgtun + 560 000
Økt vederlag Trysil sykehjem - 1 000 000
Total økt ramme + 1 546 000
Det søkes om 6 millioner kroner fra Husbanken i ekstrabevilging for 2017 for startlån med mer.

Organisering

Kommunalsjefen ønsker å omorganisere sin store og komplekse sektor der ledelseskapasiteten ikke er stor nok og som ikke godt nok reflekterer morgendagens utfordringer. Han ber om hovedutvalgets tilslutning til å utarbeide en konsekvensanalyse med utgangspunkt i en organisasjon uten helsesjef og omsorgssjef som i dag, men med åtte enhetsledere - for henholdsvis hjemmetjeneste, boligtjeneste, sykehjem, legesenter og beredskap, familie (barnevern, enslige mindreårige, helsestasjon og skolehelsetjeneste), forebygging og rehabilitering, sosialtjenesten samt psykisk helse. I tillegg vil tjenestekontorets leder og kommuneoverlegen inngå i kommunalsjefens ledergruppe.

Eget forslag

Hovedutvalget var ikke helt fornøyd med rådmannens innstilling i saken, så de fremmet sitt eget forslag som ble enstemmig vedtatt:

 1. Hovedutvalg for helse og omsorg slutter seg til at det utarbeides forslag til ny struktur for sektoren.
 2. Hovedutvalg for helse og omsorg er opptatt av i enhver sammenheng å sette bruker og dens tjenester i fokus. Hovedutvalget slutter seg til at administrasjonen involverer de ansatte og utarbeider konsekvensanalyser for de aktuelle modellene:
  a) Økonomiske og lønnsmessige konsekvenser
  b) Personalmessige konsekvenser
  c) Avdelingsleder, fagleder, koordinator og merkantiles framtidige funksjoner
 3. Det forutsettes at endelig forslag ses i sammenheng med funnene i rasjonaliseringsprosjektet.

Dronningbesøk

Til slutt i møtet orienterte kommunalsjefen om NAVs ønske om høring av revidert avtale mellom NAV hjelpemiddelsentral og Trysil kommune. Deretter hastet de som ville til Fladhagenparken der Trysil-Knutprisvinner dronning Sonja var dagens hovedperson, og der utvalgsmedlem Einar Hyllvang opptrådte som Trysil-Knut.

 Mer informasjon

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 04.09.2017 09:04:09