Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møte i hovedutvalg for helse og omsorg 20.4.2017

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 19.04.2017 10:29:36
Fuglekasser og småved

​Produksjon av enkle produkter som fuglekasser og ved kan bli ett av aktivitetstilbudene for utviklingshemmede og brukere innen psykisk helse og rusomsorgen.

​Nye aktivitetstilbud for utviklingshemmede var en av sakene i hovedutvalg for helse og omsorg 20. april.

​Møtet startet med befaring på Sønsthagen og orientering om aktivitetene der inkludert enhet psykisk helse. Deretter var hovedutvalget årsmøte i frivilligsentralen.

Kommunalsjefens hjørne

I kommunalsjefens hjørne fikk politikerne orientering om rekruttering ava høgskolepersonell, den nye ressurspoolen, regionprosjekt om velferdsteknologi, økonomisk status i sektoren, status i rasjonaliseringsprosjektet og kommunalsjefens tanker om prioriteringer helsesvesenet.

Aktivitetstilbud

Første sak til politisk behandling var nye aktivitetstilbud til utviklingshemmede. Den skal vedtas av kommunestyret. Etter endringsforslag fra både Ap og H/Sp lyder innstillinga slik:

  1. Det etableres et nytt aktivitetstilbud ved enhet for psykisk helse i tråd med vedlagte utredning.
  2. Det tilføres 1,2 årsverk til enhet for psykisk helse og 0,4 årsverk til boligtjenesten med virkning fra 1.7.2017 med en rammeøkning på kr. 446 000,- for budsjett 2017. Midlene tas fra disposisjonsfondet. 
  3. Videre finansiering av tiltaket ses i sammenheng med budsjett 2018. Dette aktivitetstilbudet skal ikke spesifikt gå på bekostning av desentralisert dagsentertilbud for eldre.

Tilrettelagt transport

Andre sak var et ønske fra eldrerådet som gjerne vil ha med en uttalelse fra hovedutvalget før de sendte sitt syn på TT-ordningen (tilrettelagt transport for forflytningshemmede) til fylkeskommunen. Hovedutvalget vedtok enstemmig å støtte eldrerådets uttalelse som lyder slik:

  1. Fylkeskommunen utarbeider nye retningslinjer til bruk i saksbehandlingen.
  2. Søknadsskjemaer, inkludert informasjon som etterspørres av fastlege, ajourføres.
  3. Legeattest bør være utslagsgivende for vedtak.
  4. Den enkelte kommune foretar en foreløpig saksbehandling av søknader.
  5. Ferdigbehandlede søknader oversendes fylkeskommunen til endelig vedtak.

Forskrift om langtidsplass

I siste sak vedtok hovedutvalget enstemmig etter endringsforslag fra Ap å innstille slik overfor kommunestyret som skal fatte det endelige vedtaket:

Lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem - kriterier og ventelister vedtas. Dobbeltuttrykket pasient og bruker erstattes med pasient.

Møtedokumentene med vedtak, saksutredning, innstilling og komplett forslag til forskrift finner du til høyre.

 Mer informasjon

Sist oppdatert: 27.04.2017 18:03:12