Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møte i hovedutvalg for helse og omsorg 16.11.2017

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 15.11.2017 18:10:00
Lege undersøker et barn

Fastlegene i Trysil oppfyller de fleste punktene i fastlegeforskriften. Når den nye, døgnbemannete legevaktsentralen er i full drift, blir det også mulig å bestille time elektronisk.

​Helsesjef Jon Arne Bye orienterte om Trysils oppfølging av fastlegeforskriften i hovedutvalg for helse og omsorg 16. november.

Han sa at elektronisk bestilling blir iverksatt når døgnbemannet legevaktsentral er i full drift. Fastlegene drar på hjemmebesøk hvis de mener pasienten har behov for det. Nesten alle som etter en medisinsk vurdering har behov for time hos fastlegen, får det i løpet av fem døgn. Alle fastlegene har satt av tre timer per dag til øyeblikkelig hjelp. Og nesten 100 % av alle som ringer, får svar innen to minutter. Kravet er 80 %.

Kommunalsjefens hjørne

Andre temaer i kommunalsjefens hjørne var:

  • Rapport fra demenskonferanse ved avdelingsleder Ida Nymoen
  • Jobbvinnerprosjektet ved avdelingslederne Ida Nymoen og Siv C. Bekkvang Stengrundet
  • Innbyggerundersøkelsen, budsjett, handlingsdel av kommuneplan og regnskap ved kommunalsjefen
  • Trysil kommune har mottatt kr 490 000 til en halv prosjektstilling for utarbeidelse av rehabiliteringsplan i 2018.

Frivillighetsprisen 2017

Hovedutvalget vedtok enstemmig å gi Solveig Skjærstad og Ruth Blixt i tospann fikk Trysil kommunes frivillighetspris 2017. Etter forslag fra utvalgsleder Randi Sætre, Ap vedtok de også at prisvinnerne skal få 5 000 kroner hver.

Frivillighet Norge

I andre sak vedtok de enstemmig at Trysil kommune skal inngå avtale med Frivillighet Norge om utvikling av en helhetlig frivillighetspolitikk. Frivillighet Norge, som er støttet av Helsedirektoratet og Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet, tar ikke betalt for å gi starthjelp til kommunen. Hjelpa består at de på dagtid har møte med kommunens ledelse og på kveldstid med inviterte lag og foreninger. Besøket følges opp med en rapport med anbefalinger til videre dialog og samarbeid.

Sykehjemskantina

Hovedutvalget innstiller enstemmig på at kantinedrifta på sykehjemmet avvikles på lørdag og søndag fra 1. januar 2018, og at administrasjonen vurderer videre hvordan kantinedrifta skal inkluderes i sektorens og kommunens mulige arbeid med en ernæringsplattform. Det vil også dreie seg om vurderinger av kantinetilbudets tilgjengelighet.

De vedtok også enstemmig Høyres tilleggsforslag, framført av Thomas Pedersen:
Administrasjonen bes utrede muligheter for at hjemmeboende som mottar tjenester fra kommunen, skal kunne få kjøpe middag fra institusjonskjøkkenet. Utredningen skal inneholde oversikt over kostnader/inntekter ved det aktuelle tiltaket. Utredningen skal foreligge til kommunestyremøtet 14. desember. 

Onga i Trysil

Hovedutvalg for helse og omsorg, i likhet med hovedutvalg for oppvekst og kultur, innstiller enstemmig på at kommunestyret skal vedta oppvekstmodellen Onga i Trysil. Den skal være styrende for alt arbeid med barn og unge i Trysil.

Omorganisering

Hovedutvalget innstiller enstemmig på at kommunestyret vedtar forslag til omorganisering av den store helse- og omsorgssektoren slik at den skal bestå av åtte enheter; Hjemmetjeneste, boligtjeneste (Hagebæk og Bergetunet), sykehjem, legesenter og beredskap, familie (barnevern, enslige mindreårige-avdeling, helsestasjon og skolehelsetjeneste), fysioterapi og rehabilitering, sosialtjeneste og psykisk helse.

Etter forslag fra Ap v/Randi Sætre vedtok de også at den nye strukturen skal evalueres innen 1. juli 2020.

Her er hele innstillinga: 

Modell C (scenario C) som beskrevet i vedlegg til saksfremlegget blir den nye strukturen for helse-, omsorgs- og sosialsektoren fra 1.1.2018.
Stillingene som omsorgssjef og helsesjef utgår.
Det opprettes fire stillinger som enhetsledere for hjemmetjenesten, sykehjemmet, boligtjenesten og enhet for familie.
Avdelingslederstilling ved fysio/ergoterapi omgjøres til enhetsleder med samme portefølje.
Avdelingslederstilling ved legesentret omgjøres til enhetsleder for legesenter og beredskap med
samme portefølje.
Økonomikonsulentstilling økes fra 70 % til 100 % stilling.
Sykehjemkonsulentstilling økes fra 80 % til 100 % stilling.
Finansieringen skjer innenfor rammen som beskrevet og innarbeides i budsjett 2018.
Salderingsvirkning for 2019 blir kr 507 000 som innarbeides i økonomiplan 2018-2021.
Eventuell overtallighet i forbindelse med innføring av ny struktur blir håndtert i henhold til Trysil
kommunes reglement for omstilling og nedbemanning.
Ny struktur evalueres innen 1. juli 2020.

Sist oppdatert: 19.11.2017 13:47:55