Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Vedtak i hovedutvalg for helse og omsorg 1.6.2017

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 31.05.2017 16:19:37
Tegning av hjerte med diagram

Hovedutvalget sier ja til egen legevaktsentral i Trysil fra 1. januar 2018. Det blir ikke dyrere enn å kjøpe tjenesten fra Sykehuset Innlandet, snarere tvert imot, mener rådmannen.

​Egen døgnbemannet legevaktsentral i Trysil var en av sakene på møtet i hovedutvalg for helse og omsorg 1. juni.

Dagen begynte med befaring på legesenteret.

Tertialrapport

Sektorens tertialrapport inneholder informasjon om brukerne, aktiviteter, personell/organisasjon, HMS, kommunikasjon og økonomi. Hovedutvalgets enstemmige vedtak lyder:

Hovedutvalg for helse og omsorg tar tertialrapport nr. 1 2017 for helse-, omsorgs- og sosialsektoren til etterretning.
Hovedutvalget anbefaler at følgende innarbeides i rådmannens tertialrapport 1 2017 til formannskap og kommunestyre:

  1. De friske prosjektmidlene som nevnes i rapporten under prosjektkapitlet, avsettes til bundne fond som beskrevet og anbefalt.
  2. Det opprettes 0,5 stillingshjemmel som fastlege i Trysil kommune fra 1.8.2017.
  3. Ha fortsatt fokus på oppgavefordeling mellom høgskolepersonell og fagarbeidere.
  4. Det benyttes 2,9 årsverk i hjemmetjenesten som ikke er vedtatt. Rådmannen bes finne budsjettmessig inndekning for overforbruket og nøye vurdere videre behov. 

Legevaktsentral

Hovedutvalget innstiller på at Trysil kommune skal opprette sin egen døgnbemannede legevaktformidling fra 1. januar 2018 og tilby vertskommunesamarbeid til aktuelle kommuner. Det betyr 5,1 nye årsverk med høgskolepersonell på legesenteret, ett fra 1. august i år og resten fra 1. november. Legesenteret må da få 386 000 kroner ekstra på budsjettet i år. I dag har vi egen legevaktsentral mandag-fredag kl. 8-15.30. Utover det kjøper vi tjenesten fra Sykehuset Innlandet. Det koster drøyt 1,7 millioner kroner i året. Rådmannen mener at det ikke blir dyrere å drive egen legevaktsentral, heller tvert imot.

Frivilligsentralen

Vi får ikke lenger statstilskudd til frivilligsentralen. Da er det mer naturlig at sentralen blir en del av kommunens administrative organisering, enn at den har eget styre og årsmøte, synes rådmannen og hovedutvalget er enig. De foreslår endret organisering fra 1. august 2017 og at rådmannen får fullmakt til å bestemme den videre organiseringa. Og de foreslår at administrasjonen skal arbeide videre med det mål å utvikle en felles plattform for frivilligheten og hensiktsmessige samarbeidsmodeller mellom frivilligsentralen og frivillige lag og foreninger. Oddmund Myhr, Ap er saksordfører når saken kommer opp i kommunestyret.

Alle vedtak og saksutredninger finner du til høyre.

Sist oppdatert: 07.06.2017 10:21:57