Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Vedtak i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 21.6.2017

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 23.06.2017 12:00:00
Liz Bjørseth

​Utvalgsleder Liz Bjørseth og resten av hovedutvalget var uenige med rådmannen i to av tre saker i det siste møtet før sommerferien.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​To klagesaker samt planprogram for områdeplan Trysil sentrum - Innbygda ble behandlet i utvalget i juni.

Første sak var en begjæring om omgjøring av et konsesjonsvedtak.

Sameiet Landerud

H og Sp utgjorde flertallet som vedtok:

Trysil kommune viser til søknad fra Sameiet Landerud ved Svenkerud Skogkontor AS om omgjøring av konsesjonsvedtak knytta til erverv av gnr 37 bnr 9, 38, 39, 163 og 164 Grønåsen og Munksjøberget.
I medhold av konsesjonsloven av 28.11.03 godkjenner Trysil kommune søknaden om omgjøring av konsesjonsvilkår. Vedtaket begrunnes med samfunnsinteresser og i henhold til konsesjonsloven § 11.
Antall sameiere skal være maks tre, som i dag.

Nedstemt

Ap stemte for rådmannens innstilling som lød slik:
Trysil kommune viser til søknad fra Sameiet Landerud ved Svenkerud Skogkontor AS om omgjøring av konsesjonsvedtak knytta til erverv av gnr 37 bnr 9, 38, 39, 163 og 164 Grønåsen og Munksjøberget.
I medhold av konsesjonsloven av 28. november 2003 avslår Trysil kommune søknaden om omgjøring av konsesjonsvilkår. Vedtaket begrunnes med at det er knytta samfunnsinteresser til det aktuelle vilkåret dette slik disse er angitt § 1 i konsesjonsloven.
Vedtaket innebærer at Trysil kommune opprettholder vilkåret om at søker må avklare framtidig eierskap i eiendommen ved at det avklares hvem av sameiepartene som skal overta eiendommen, slik at sameiet i eiendommen blir avvikla.

Boligtomt i Jordet

Tommy Kjølseth klaget på avslag på søknad om å få fradele ei boligtomt i LNF-område i Jordet. Rådmannen innstilte på å avslå klagen og sende saken til Fylkesmannen. Men politikerne ville det annerledes. Etter at Ap og H/Sp hadde fremmet hver sine forslag, trakk de dem og ble enige om et felles forslag som ble enstemmig vedtatt:

Klage på vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens pkt. 7 1. ledd tas til følge.
Dispensasjonen gis med bakgrunn i ønsket tilflytting til kommunen. Kommunen skal være positiv til all tilflytting og legge forholdene til rette så langt som mulig av samfunnsmessige årsaker. Fordelen ved å innvilge en dispensasjon kan ikke sies å være større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Rådmannen gis fullmakt til å behandle saken administrativt dersom det ikke framkommer vesentlige momenter i høringen.

(Fylkesmannen har senere opphevet vedtaket som ugyldig og bedt kommunen behandle saken på nyttt etter høringsrunde).

Sentrumsplan

Hovedutvalget vedtok enstemmig rådmannens innstilling slik:
Forslag til planprogram for Områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum, datert 12.06.2017, i henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-9, legges ut til offentlig ettersyn. Samtidig varsles det oppstart av planarbeidet i henhold til pbl. § 12-8.

Du finner alle vedtak, forslag og saksutredninger til høyre.

Sist oppdatert: 26.07.2017 13:01:42