Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møtet i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 5.9.2018

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 03.09.2018 12:54:49
Privat avløpsanlegg

​Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift har lagt to nye, lokale forskrifter ut på høring i den hensikt å få klarere bestemmelser om utslipp fra samt tømming av og tilsyn med mindre avløpsanlegg.

Foto: Kinga Adam, Trysil kommune

​Fasttelefon, bredbånd og vegvedlikehold er blant temaene hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift ble oppdatert på i forrige møte.

​Møtet startet med en informasjonsrunde; næringssjefen fortalte om fasttelefoni og bredbånd, kultursjefen om kulturminneplanen og teknisk sjef om vegvedlikehold.

Orienteringer og spørsmål

 • Arkitekt Tim Resen delte erfaringer om hyttebygging og utbyggers forhold til kommunen.
 • Fylkesmannen har opphevet kommunens vedtak der sengetall ble brukt som avslagsgrunn i byggesak.
 • Liz Bjørseth, H spurte om busslommene i Storvegen, skuterledtraséen fra bensinstasjonen i Ljørdalen og ny kommunebil med logo.
 • Malin Skålholt Åkesson, Ap spurte om saksbehandlingstid på næringsutviklingssaker.
 • Ole André Storsnes, Sp tok opp avslaget på Trysil kommunes anke om ulvejakt.
 • Storsnes ba om at utvalget får dra på befaring til investeringsobjekter i landbruket og hjortefarmen i Ljørdalen.
 • Gry Vanja Eriksen, Ap vil på neste møte ha informasjon om status og framdrift på Djupbekkmoen og en oversikt over arbeidsplassutviklinga i landbruket i Trysil.

Utslipp

Den første saken politikerne fattet vedtak i, handlet om utslipp fra mindre avløpsanlegg. For å tydeliggjøre lokale krav og forenkle saksbehandlinga foreslo rådmannen å innføre ei lokal forskrift og legge den ut på høring. Høyre ved Liz Bjørseth fremmet en rekke endringsforslag. Alle punktene unntatt to ble enstemmig vedtatt. De to andre ble vedtatt mot Ole André Storsnes, Sp sin stemme. Hva de gikk ut på, ser du i protokollen til høyre.

Tømming

Rådmannen foreslo også å innføre ei lokal forskrift om tømming og tilsyn av mindre avløpsanlegg og legge den ut på høring, også til hytteeierforeninger i områder som ikke er tilkoplet offentlig avløp. Også her hadde Høyre ved Bjørseth flere endringsforslag. Alle ble enstemmig vedtatt. Hva de gikk ut på, ser du i protokollen til høyre.

Slambehandling

Rådmannen foreslo at administrasjonen skal jobbe videre med prosjektet slam/gass/energi/jordforbedringsprodukt, og at en helhetlig løsning på slambehandlingsanlegg skal legges ut på anbud. Det settes av 400 000 kroner til forprosjekt og anbudsrunde. Hovedutvalget var enig - også i Høyre ved Bjørseths tilleggsforslag om at forprosjektrapporten skal legges fram for dem og formannskapet senest i mars 2019, at eventuell bygging skal starte senest første halvår 2020 og at kommunen skal søke om å få forlenget dagens dispensasjon. Kommunestyret avgjør saken.

Ikke lyskryss

Det blir ikke lyskryss ved Vestbyvegen/fylkesveg 26, så hovedutvalget vedtok enstemmig rådmannens forslag om å endre rekkefølgekravet i kommuneplanens areal del slik:

 1. Rekkefølgekrav i kommuneplanens arealdel pkt. 2.2 knyttet til lyskryssløsning mellom
  Vestbyvegen og fylkesveg 26 endres ved at lyskryss utgår og erstattes med etablering av to kjørefelt på fylkesveg 26 ned til vegkryss ved fylkesveg 563 (Vestbyvegen).
 2. Midler avsatt til formålet lyskryss omdisponeres til etablering av det ekstra kjørefeltet samt
  fjerning av sprutskjerming/rekkverk.
 3. Resterende trafikktiltak i kommuneplanens arealdel pkt. 2.2 planlegges i forbindelse med ny
  områdeplan for Innbygda sentrum og realiseres iht. rekkefølgekravene.

Tretopphytter

Hovedutvalget vedtok enstemmig å gi Tretopphytter Trysil AS dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i 10 år for å bygge tre tretopphytter ved Kerstetjønnhauga i Korsberget.

Hytteveg

Rådmannen ville avslå klagen fra Ola Granøien på at han ikke har fått dispensasjon til å bygge ny veg til hytta si. Politikerne var uenige og vedtok sitt eget forslag:

Klage på vedtak om dispensasjon tas til følge.
Det gis dispensasjon på gnr. 51 bnr. 654 til å etablere ny atkomstveg.
Tiltaket er en kort vegstrekning og vil ikke innebære store inngrep. Grunneier har gitt sin tillatelse, og tiltaket vil ikke virke negativt inn på kulturlandskapet og miljøet i området. 
Det vil være urimelig å kreve endret reguleringsplan for området av en enkelt hytteeier.
Begge kriteriene i pbl. § 19,2 er oppfylt.

Nei til stall

Rådmannen foreslo også å avslå søknaden fra Olga Pauline Annasdatter om å få bygge stall til to hester i et boligområde like ved Ljørdalen sentrum. Sp ved Ole André Storsnes forslo å innvilge søknaden, og det var hele utvalget enig i. Vedtaket lyder:

Søknad om dispensasjon til å fravike boligformålet til å kunne etablere inngjerding og stall til to hester innvilges.
Eiendom og inngjerding vil ikke ha noen direkte tomtegrense mot andre grunneiere enn en som er positiv.
Det er ingen fastboende i middelbar nærhet. Hensynene bak bestemmelsen og hensynene i lovens formålsbestemmelser blir ikke vesentlig tilsidesatt. Krav i pbl. § 19-2 er ivaretatt.

4-mannsboliger

Ove Gjesdal hadde søkt om å få slå sammen seks tomter til tre i boligfeltet i Jordet for å bygge seks firemannsboliger der. Rådmannen var positiv til at to av dem kan slås sammen, men ikke de andre. Begrunnelsen er som følger:

Tomt 2 og 3 på sone B17 med gårds- og bruksnummer 30/ 520 og 521 kan tillates slått sammen da disse gir minst mulig negativ påvirkning for eksisterende og fremtidig bebyggelse på eneboligtomter slik det forutsettes etter gjeldende bestemmelser § 2.1.3. Disse tomtene er i ytterkanten av planområdet. Videre er område ovenfor regulert til grøntområde som tilsier at et leilighetsbygg på disse tomtene ikke vil ha noen påvirkning på noe bebyggelse der.  

Flertallet i hovedutvalget (H, Sp, FrP) var enige med rådmannen, så slik blir det.

Mindretallet (Ap) stemte for sitt eget forslag som Malin Skålholt Åkesson (som ble kjent habil i saken) la fram:

Søknad om sammenslåing innvilges ikke, med hjemmel i reguleringsplanen § 2.1.3 der det står at området forutsettes bebyggelse i form av enebolig.

Motorferdsel

Hovedutvalget ga til slutt fire tillatelser til motorferdsel i utmark i tråd med rådmannens innstilling:

 • Gunvor Perly Høye Lans fram til 1. november får kjøre med traktor og henger mellom Bittermarkvegen og hytta i Mjølbekkfallet for å transportere ut materialer og søppel.
 • Mountain King's Sledehundkennel får bruke snøskuter i perioden 15. oktober-20. april for å preparere løyper for hundekjøring på strekningen Blestkjølen-Nordre Ulvsjøen-Svesætra-Tenåsen, sør og vest for Trysilfjellet, samt tilknyttet trasé ned til Kvernneset ved riksveg 25 vest for Grøndalen. Tillatelsen er gyldig til 20. april 2021.
 • Ungdomslaget Flendølen - prosjekt Flendalen får til og med 1. november bruke elgtrekk til å kjøre ut klopper på sykkelsti.
 • Ljøradalen snøscooterklubb får kjøre én tur med en 8-tonns gravemaskin fra Drevdalsvegen og langs en traktorveg for å flytte enkeltsteiner innenfor et avmerket område. Turen må tas før 2. november.

Du finner alle saksutredningene og vedtakene til høyre. Der finner du også presentasjonen fra næringssjefen og teknisk sjef.

Sist oppdatert: 14.09.2018 11:59:17