Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møtet i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 30.5.2018

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 29.05.2018 07:57:14
Elgfall

​Hovedutvalget har vedtatt å doble fellingsavgifta på elg for å få penger til vilttiltak i viltfondet. Fra i høst er den på 400 kroner for voksent dyr og 200 kroner for årskalv.

Foto: Runa E. Skyrud

​Satsingsområder og utfordringer, viltfond og fellingsavgifter og en mulig dispensasjon for boligtomt på Løvberget sto på sakskartet.

Møtet begynte med tre orienteringer; om sektorens økonomiske utfordringer, begrepsbruk og plan- og bygningslovsaker og sykefraværsarbeid.

Handlingsdel

Det er i hovedsak sammenfallende trekk politisk og administrativt i forhold til sektorens satsingsområder og utfordringer de neste fire åra, skrev rådmannen om handlingsdelen av økonomiplanen og nevnte:

 • Realisering av sentrumsplanen
 • Oppfølging av Brox-rapporten
 • Kommunale boliger
 • Kommunale veger
 • Overvann
 • Grimsåsen – statlig sikret friluftsområde
 • Planavdelingen
 • Håndtering av slam
 • Sentrumsnære boligtomter
 • Landbruksfondet
 • Stillinger med krav til høy faglig kompetanse

Høyres endringsforslag

Høyre fikk med seg resten av utvalget på at setningen Privatisere kommunale veger? skal fjernes. Men bare FrP støttet dem i forslaget om å fjerne Vurdere oppføring av egne leiligheter med tanke på førstegangsetablerere under punktet Sentrumsnære boligtomter. Flertallet - Ap og Sp - vedtok at det skal vurderes.

Høyre fikk full oppslutning om disse punktene:

 • To ganger i året skal det legges fram en oversikt over bruken av landbruksfondet som viser hvor mye som er tildelt til hvilke formål samt mottakernes navn
 • I september 2018 skal det legges fram en oversikt over alle kommunale veger med estimert vedlikeholdsbehov i grove trekk. Oversikten skal inneholde kostnadsestimat på alle strekningene samt være prioritert.

Tertialrapport

I rapporten fra første tertial gikk rådmannen gjennom aktiviteten i sektoren, og den er høg i alle avdelinger. Men driftsregnskapet er godt balansert i forhold til aktiviteten og er under kontroll, skrev han. Han ønsket to endringer i driftsbudsjettet: 1 million til nytt tak på gamle Nybergsund skole der hjemmetjenesten og Nybergsund barnehage holder til og 350 000 kroner til nytt tak i Skredderbakken der barnevernet og PP-tjenesten har kontorer. Rådmannen ba også om 2 millioner kroner mer til utbygging av Jordet barnehage og 300 000 kroner mer til en universelt utformet turveg i friluftsområdet i Grimsåsen.

Hovedutvalget vedtok enstemmig rådmannens innstilling. I tillegg vedtok de Aps tilleggsforslag om at kildesortering og miljøfokus skal kommenteres i tertialrapportene framover.

Delegering

Hovedutvalget vedtok enstemmig rådmannens ønske om mer myndighet på noen områder. Følgende nye saker skal kunne avgjøres administrativt uten politisk behandling:

 • Framforhandle og godkjenne utbyggingsavtaler som bygger på rekkefølgebestemmelser i
  arealplaner
 • Fullmakt til å bruke skjønn når vann- og kloakkavgiftsregulativet utløser urimelig høye avgifter
 • Avtale kubikkmeterpris på vann ved salg til andre enn abonnentene
 • Vedta og utbetale tilskudd i henhold til landbruksfondets vedtekter
 • Behandle klager som ikke er av prinsipiell karakter
 • Salg av kommunale arealer i regulerte områder

Viltfondet

Hovedutvalget vedtok enstemmig rådmannens forslag om å doble fellingsavgifta på elg fra og med 2018 til 400 kroner for voksent dyr og 200 kroner for årskalv.

Viltfondet i Trysil er på cirka 150 000 kroner. Fellingsavgift på elg er viktigste inntekt. Den er beregnet til 115 000 for 2017. I tillegg får viltfondet overskuddet fra fallviltordningen, men den har de senere åra gått med underskudd, i fjor på rundt 100 000 kroner som viltfondet må dekke. Fellingsavgifta på elg har vært 200 kroner for voksen og 100 kroner for kalv siden 2012. Det er under 40 % av maksimalsatsene som Stortinget har vedtatt. Med doblinga kan viltfondet ha 100 000-150 000 kroner å bruke på vilttiltak årlig.

Delingsklage

Bjørn Brenneng fikk avslag fra administrasjonen da han søkte om dispensasjon for å fradele en parsell fra Løvberget på østsida av Trysilelva tre kilometer sør for Innbygda sentrum. Hensikten var å bruke parsellen som boligtomt. Brenneng klaget på avslaget. Politikerne vedtok enstemmig rådmannens innstilling og tok klagen til følge og gir dispensasjon. Parsellen ligger i et LNF-område, men like ved det regulerte boligfeltet Østgård/Løberg.

 Mer informasjon

Sist oppdatert: 06.06.2018 08:38:33