Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møtet i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 20.6.2018

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 20.06.2018 07:26:43
Nytt hytteområde på Rømonysetra

Grunneierne ønsker å legge ut 50 hyttetomter på Rømonysetra. Her er utsikten fra nord i planområdet og vestover i retning Rømonysetra.

Bildet er lånt fra planbeskrivelsen

​Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift behandlet fem saker i sitt siste møte før ferien. Alle ble enstemmig vedtatt.

Første sak handlet om stedfortreder på Big Horn Steak House. De har klaget på kommunens avslag på søknaden. Vedtaket lyder:

Trysil kommune opprettholder sitt vedtak om at Marit Grøndalen Öhlin ikke kan godkjennes som
stedfortreder for skjenkebevillingen for Big Horn Steakhouse og Loftet Bar.
Vedtaket begrunnes med at det ikke har framkommet nye opplysninger i saken som tilsier at vedtaket bør endres.
Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse.

Rømonysetra

Grunneierne ønsker å legge ut 50 hyttetomter på begge sider av Bittermarkvegen øst for Rømonysetra. Hovedutvalget legger detaljreguleringsplanen ut til offentlig ettersyn:

 1. Trysil kommune godkjenner i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-3 å legge forslag til
  detaljreguleringsplan for Rømonysetra 2, 3 og 5 (HB 8713 i kommuneplanen) ut til offentlig
  ettersyn, med følgende dokumenter:
  - Planbeskrivelse med ROS-analyse datert 01.06.2018
  - Planbestemmelser datert 01.06.2018
  - Reguleringsplankart datert 01.06.2018
  - Rapport fra kartlegging av karplanter utarbeidet av biolog Jon Bekken datert september 2017
  - Rapport fra arkeologisk registrering datert 13.12.2016
 2. Overordnet plan for overvannshåndtering skal foreligge før 2. gangs behandling. Denne planen
  skal godtas av Trysil kommune før detaljreguleringsplanen kan vedtas.
 3. Ny vegtrasé skal stikkes ut før 2. gangs behandling, slik at plankartet justeres med nøyaktig
  plassering av vegen før endelig vedtak.
 4. Området vil heretter benevnes HA+ 8713. 

Bitteråsen

Berg & Bryn AS får kjøre gravemaskin og jernhest til Bitteråsen slik:

 1. Berg & Bryn AS gis med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og
  på islagte vassdrag, tillatelse til kjøring 2 tur/retur med beltegående 5 tonn gravemaskin for
  gravearbeid, og maksimalt 20 tur/retur med lett beltegående kjøretøy, «jernhest», for gravearbeid og transport av byggemateriell og verktøy fra Bittermarkvegen til hytte i Bitteråsen hytteområde i Bittermarka, gnr. 36 bnr. 576.
 2. Transporten skal foregå langs eksisterende sti som vist på kart vedlagt søknaden, og vedlagt
  denne tillatelsen.
 3. Myrpartiet som kjøretraseen krysser skal klopplegges før kjøring starter, og kloppene skal fjernes
  når kjøringen på barmark er avsluttet.
 4. Tillatelsen er gyldig til og med 30. oktober 2018.
 5. Det forutsettes av kjøringen foretas under så tørre forhold som mulig. Kjøring tillates ikke under
  eller nært etter større nedbørsmengder eller under teleløsning.
 6. Eventuelle kjøreskader som allikevel måtte oppstå skal utbedres i etterkant.
 7. Prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12 er vurdert i saksframstillingen og lagt til grunn i
  forslaget til vedtak.

Kanken

Cato Viken får kjøre beltegående minigrafer til Kanken i Bittermarka slik:

 1. Cato Viken gis med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på
  islagte vassdrag, tillatelse til kjøring 1 tur/retur med beltegående minigraver for utføring av
  dreneringsarbeid rundt hytte på gnr. 38 bnr. 395 i Kanken i Bittermarka.
 2. Transporten skal foregå langs eksisterende sti fra Bittermarkvegen og fram til hytte.
 3. Tillatelsen er gyldig til og med 31. juli 2018.
 4. Det forutsettes av kjøringen foretas under så tørre forhold som mulig. Kjøring tillates ikke under
  eller nært etter større nedbørsmengder eller under teleløsning.
 5. Eventuelle kjøreskader som allikevel måtte oppstå skal utbedres i etterkant.
 6. Prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12 er vurdert i saksframstillingen og lagt til grunn i
  forslaget til vedtak.

Skihytta

Skistar får å lage et nytt basseng for snøproduksjon i St. Olavstjønna for å oppgradere snøproduksjonanlegget i området rundt Skihytta og den nye stolheisen Skihytta Ekspress. Hovedutvalgets vedtak lyder: Trysil kommune godkjenner i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 forslag til mindre endring av Detaljreguleringsplan Skihytta – Toppen av Trysilfjellet, jf. reguleringsplankart datert 08.03.2018, reguleringsbestemmelser datert 22.03.2018 med de endringer som er vist med rød skrift, og planbeskrivelse datert 01.02.2018.

Spørsmål

Ellers orienterte kommunalsjefen om ansettelsesprosessene i sektoren og svarte på spørsmål fra Liz Bjørseth, H om blant annet skilting, tomter og Bjønnsstugua og fra Gry Vanja Eriksen, Ap om vann og avløp.

 Mer informasjon

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 22.06.2018 17:54:36