Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møtet i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 14.3.2018

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 09.03.2018 13:56:36
Liavegen fra Hagebekkvegen til Korsbergsvegen

​Politikerne vil ha parkering forbudt på begge sider av Liavegen mellom Hagebekkvegen og innkjøringa til legesenteret.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Parkering forbudt og maksbeløp for støtte fra landbruksfondet var blant sakene i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 14. mars.

Rådmannen hadde foreslått å anmode Statens vegvesen om å innføre parkering forbudt i Liavegen mellom Korsbergsvegen og Hagebekkvegen. Politikerne gikk inn for en lengre strekning.

Parkering forbudt​

Høyre fikk alle andre med på å anmode vegvesenet om å innføre parkering forbudt i Liavegen fra innkjøringa til legesenteret i sør til Hagebekkvegen i nord. Og Ap fikk alle med seg på å be administrasjonen om å se på trafikkavviklinga rundt sentrumsskolene og vurdere mulige tiltak i forbindelse med sentrumsplanen.

Landbruksfondet

Trysil kommunestyre har i tre omganger bevilget i alt 7 millioner kroner til kommunens landbruksfond. Hovedutvalget innstiller enstemmig på å endre vedtektene på noen punkter:

  • Tilskudd til grøfting kan gis til alt jordbruksareal, ikke bare fulldyrket. Tilskuddet kan være på inntil 2 000 kroner per dekar til systematisk grøfting og 30 kroner per løpemeter grøft til usystematisk grøfting.
  • Tilskudd til husdyrrom og driftsbygninger for oppbevaring av fôr og videreforedling av gårdens produkter kan være inntil 15 % av  godkjent kostnadsoverslag. For bygg som i alle hovedsak er utført i tre gis 5 % ekstra. Øvre grense er 1 millioner kroner per søknad.

Røteigen

Hovedtutvalget vedtok enstemmig at Leif Einar Bae Mysen og Brit Ingvil Dolve Mysen skal få konsesjon for erverv av ideell andel Røteigen i Trysil kommune. Saken gjelder også konsesjon for erverv av en eiendom i Engerdal kommune samt ideelle andeler i ett jordsameie i hver av de to kommunene.  Vilkårene er at konsesjonseiendommen legges til søkers eiendom og at søker driver den på en landbruksmessig forsvarlig måte, og mot Hs stemme fikk Ap flertall for at Mysens skogareal som er avvirket og ikke forynget, skal plantes innen tre år.

Langøren

Hovedutvalget vedtok enstemmig at kommunen er positiv til at Hanstad Eiendom AS starter privat detaljregulering av Langøren i Nybergsund med tettere boligbebyggelse som formål. I dag er det småhusbebyggelse på eiendommen som ligger ved Trysilelva cirka 300 meter sør for bensinstasjonen. Trysil kommune tar ikke stilling til det konkrete skisseprosjektet som foreligger, men vil sikre en god løsning gjennom selve planprosessen, heter det i vedtaket. Ap fikk med følgende protokolltilførsel: Arbeiderpartiet er noe skeptiske til den type bygg i eldre boligområde.

Grustak

Grunneier Erik Lynne har fått laget et forslag til ny detaljreguleringsplan for Kjernmoen grustak.
Hensikten med planen er å legge til rette for ytterligere uttak av grus, samt å få regulert grustaket som har vært i drift i lenger tid, men som ikke har vært regulert. Planområdet er på cirka 47 dekar. Areal avsatt til massetak er på 20 dekar. Resten foreslås regulert til vegetasjonsskjerm og skogbruk. Hovedutvalget vedtok enstemmig å legge planen ut til offentlig ettersyn.

Grimsåsen

Hovedutvalget vedtok enstemmig at forvaltningsplan for Grimsåsen statlig sikra friluftsområde 2018-2022 med noen endringer godkjennes som Trysil kommunes forslag til forvaltningsplan. Det er Fylkesmannen som godkjenner planen. Planen legger opp til å etablere Grimsåsen som et nytt og viktig lavterskeltilbud for friluftsliv og folkehelse tett på mange beboere og brukere i Innbygda. Hvilke tiltak som er planlagt, ser du i møteinnkallinga til høyre. Etter forslag fra Ap ble det enstemmig vedtatt at grunneierne i nærområdet skal involveres bredt. Hovedutvalget vedtok enstemmig Hs forslag om å bygge toalett samtidig med at man lager rasteplass og setter ut benker og griller, antakelig ved Grimstad. Og de ber etter forslag fra Sp, H og FrP om å bli orientert om status senest i møtet i september.

Motorferdsel

Hovedutvalget vedtok enstemmig at Trysil Stisykkellaug ved Marius Bryn får bruke snøskuter til utkjøring av materialer til klopplegging av bløtpartier på Bjønnåsmyra nord for Bjønnåsen og ved Vinterloken øst for Brattåsen, men maks fem turer på hver av strekningene. Tillatelsen gjelder til og med 15. april 2018.

Skihytta

I siste sak vedtok utvalget enstemmig å legge Skistars reviderte detaljreguleringsplan for Skihytta - toppen av Trysilfjellet ut til offentlig ettersyn. Endringen består i et nytt basseng for snøproduksjon i St. Olavstjønna.

Orienteringer

I tillegg til sakene som skal behandles, fikk politikerne informasjon om flere saker, blant annet om status i rekkefølgekrav knyttet til trafikktiltak i Innbygda og antall senger i og rundt Trysilfjellet. Det kan du lese mer om i protokollen til høyre.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 20.03.2018 09:31:57