Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møtet i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 13.3.2019

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 12.03.2019 19:55:32
Fire personer på skuter

​Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift la inn en skutertur på sitt marsmøte.

Foto: Bjørn Myhre, Trysil kommune

​Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift tok en kort skutertur på marsmøtet sitt.

​Møtet startet i kommunestyresalen i rådhuset der politikerne fikk informasjon om energi- og klimaplanen.

Til Ljørdalen

Så reiste de til Ljørdalen der de befarte skuterløypene, tok en kort skutertur og var innom HC5613 Fulufjellet hytteområde. Så dro de til Fulufjellet Scooterutleie og -garasje der de fikk en rekke orienteringer og behandlet de politiske sakene som sto på sakskartet.

Delingsklage

Den første saken utsatte de enstemmig etter forslag fra Senterpartiet. Det er en klage fra Tom André Frøhaug som har fått avslag på fradeling av to skogteiger fra landbrukseiendommen Solheim. Rådmannen innstiller slik: Trysil kommune tar ikke klagen til følge og opprettholder vedtak om avslag på deling av landbrukseiendommen gnr. 69, bnr. 11 mfl., iht. jordloven § 12. Begrunnelsen for dette er at delingen ikke legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket. Klagen, sett i lys av de momenter som skal vurderes i forbindelse med behandling etter jordloven § 12, innehar ingen nye momenter som tilsier en omgjøring av tidligere vedtak.

 • Deling som omsøkt tar ikke tilstrekkelig hensyn til vern om arealressursene.
 • Deling gir ingen driftsmessig god løsning for resteiendommen.
 • Deling medfører ingen drifts- eller miljømessige ulemper.
 • Deling ivaretar ikke bosettingshensynet.
 • Deling er ikke i strid med godkjente planer eller kulturlandskapet.

Skuter til Skagsvola

Hovedutvalget vedtok enstemmig at DNT Engerdal og Trysil skal få bruke snøskuter til å kjøre ut materialer til klopplegging av tursti til Skagsvola. Det er snakk om maks 30 turer per vinter i perioden 1. mars-30. april 2019-2021. Traséen går fra fylkesveg 581 (Sennsjøvegen), følger Brunsdalsvegen fram til koiene ved Brunsdalssetra og derfra langs tursti til Skagsvola.

Senterpartiet ba om denne protokolltilførselen:

Trysil kommuneskoger KF bes informere i forhold til tanker rundt prinsipper på vern og bruk av kommuneskogen. Med tanke på å ta hensyn til alle grupper som bruker utmarka vår. Utgangspunktet for dette spørsmålet er sak om aktivitet rundt Skagsvola.

Traktor i Brunsdalen

Hovedutvalget vedtok dessuten enstemmig at DNT Engerdal og Trysil skal få bruke traktor og traktorgraver langs Skagsvolastien over Stenmoen fra Brunsdalsvegen til Brunsdalsbekken for å utbedre og gruse stien.  All kjøring skal foregå på eksisterende sti over Stenmoen. Tillatelsen gjelder til og med 1. juli 2019.

Fulufjellet hytteområde

Hovedutvalget vedtok enstemmig å legge detaljreguleringsplan for HC5613 Fulufjellet hytteområde ut til offentlig ettersyn, men vil etter forslag fra Høyre ha to endringer i planbestemmelsene før det skjer. Planområdet er på totalt 789 dekar og ligger cirka inntil eksisterende alpinanlegg og turløypenett. Det åpnes for 75 tomter i området som er nærmeste nabo til Fulufjellet nasjonalpark.

Boligområde i Bygdeberget

Høyre foreslo å utsette detaljreguleringsplanen for Bygdeberget nord – B1101, B1102 og B1113 til de har fått behandlet et eventuelt midlertidig bygge- og deleforbud i sentrum. Ap og Sp stemte ned forslaget. Bare FrP stemte med Høyre.

Da foreslo Høyre tre endringer i planen:

 1. Kostnaden for etablering av eget biofyringsanlegg fremlegges sammen med «mulighetsutredningen».
 2. Endringsforslag til planbestemmelsene: Siste setning i punkt 1.5.2 strykes.
 3. Tilleggsforslag til punkt 1.4.2 i planbestemmelsene: Sykkelparkering skal gjelde område BBB.

Alle tre ble vedtatt - det første mot Sps stemmer, de to siste enstemmig.

For øvrig ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtaket lyder da:

Forslag til detaljreguleringsplanen for Bygdeberget nord – B1101, B1102 og B1113 legges ut til offentlig ettersyn med følgende tillegg til planbestemmelsene: 

 • Før plandokumentene blir lagt ut til offentlig ettersyn skal det innarbeides rekkefølgekrav til opparbeiding av fortau/gangveg langs Bergevegen fra Flendalsvegen til Korsbergsvegen.
 • Siste setning i punkt 1.5.2 strykes. 
 • Til punkt 1.4.2 tilføyes: Sykkelparkering skal gjelde område BBB.


Før 2. gangs behandling skal følgende være på plass:

 • Det skal utarbeides en hovedplan for vann og avløp (inklusive overvannshåndtering).
 • Det skal gjøres utredninger i forbindelse med mulig etablering av fjernvarme i planområdet. Det kan bli aktuelt med en liten justering av plangrense mot sørvest som følger av plassering av
  fjernvarmeanlegg. Kostnaden for etablering av eget biofyringsanlegg fremlegges sammen med «mulighetsutredningen».
 • Det skal utarbeides lengde- og tverrprofiler for internvegnett i planområdet.

 Mer informasjon

Sist oppdatert: 22.03.2019 08:25:31