Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møte i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 6.12.2017

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 04.12.2017 12:10:19
Skuterfront i skuterløype

​Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift vedtok blant annet kortpriser for bruk av skuterløypa i Ljørdalen i sitt møte 6. desember.

Alle de ni sakene hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift behandlet 6. desember, ble enstemmig vedtatt.

Dette var sakene:

Klage på avslag

I den første saken avslo de klagen fra Anne Berit Dahl på avslag på søknad om dispensasjon. Saken gjelder overskridelse av tillatt bruksareal og møne- og gesimshøyde på hytte på gnr. 20 bnr. 65. Utvalget gikk for at bygningen enten må fjernes, eller reduseres i areal og høyde slik at den kommer innenfor bestemmelsene i kommuneplanens arealdel. Fylkesmannen har siste ord i saken.

Stranda i sentrum

I den andre saken vedtok de at Trysil Byggsystem umiddelbart kan starte privat detaljregulering av Stranda gnr. 29 bnr. 122 i Trysil sentrum. Hensikten er å regulere eiendommen, som ligger mellom Fladhagenparken og Evja, til tettere boligbebyggelse. Det er en forutsetning at reguleringen tilpasses eventuelle føringer i sentrumsplanen, og at utbygger bidrar til finansieringa av nødvendig infrastruktur.

Skuterkort

Utvalget vedtok kortprisene som Ljøradalen Snøscooterklubb foreslo i skuterløypene i Ljørdalen. Det vil si:

 • Døgnkort kr 150
 • Helgekort kr 300
 • Ukekort kr 400
 • Sesongkort kr 700
 • Medlemskap i Ljøradalen Snøscooterklubb med sesongkort kr 600

Tilførselsløyper

Hovedutvalget vedtok også at snøskuterkubben får bruke snøskuter i forbindelse med drift og vedlikehold av den godkjente snøskuterløypa i Ljørdalen slik:

 • Tillatelsen gjelder på omsøkt trasé fra Linnes til riksgrensen og fra Skåret til kryssing ved
  Skårbekken.
 • Tillatelsen er begrenset til nødvendig kjøring for drift og vedlikehold av den godkjente
  snøskuterløypa.
 • Tillatelsen gjelder fram til 30. april 2019.
 • Tiltakshaver må selv sørge for å innhente tillatelse fra eventuelle berørte grunneiere.
 • Tilførselsløypene skal sperres eller skiltes der de kommer inn på den godkjente snøskuterløypa,
  slik at det går klart fram at de ikke er åpne for allmennheten.

Mountain King's

Politikerne innvilget også søknaden fra Mountain King's Sledehundkennel om å få utvide løypenettet for sledehundkjøring slik:

 • Selskapet v/Terje Bråten får tillatelse til å bruke snøskuter for å preparere løype for hundekjøring på strekningen fra Kvernneset ved riksveg 25 vest for Grøndalen til Majorstua ved Vestbyvegen.
 • Tillatelsen er gyldig til og med 20. april 2018.
 • Bruk av snøskuter skal kun skje på godt snødekt mark og begrenses til det som er nødvendig for å holde løypa oppe.
 • Løypa skal være åpen for allmennheten, og løypetraseen skal vises på skiløypekart for området.

Åtte turer

Vebjørn Kjærnåsen får bruke snøskuter fra brøytet bilveg (Østaflovegen), opp Fuggelstolvegen og fram til hytte i Grønberget i Lutnes gnr. 1 bnr. 35 for å frakte bagasje, utstyr og proviant. Tillatelsen er begrenset til åtte turer tur/retur og til og med 30. april 2018.

Ti turer

Christer Borvik får bruke snøskuter for frakt av bagasje og utstyr fra fylkesveg 563 Vestbyvegen langs eksisterende vegtrasé til hytte på Nordbysetra. Borvik kan kjøre inntil ti turer fram og tilbake til og med 30. april 2018.

Trysilsetra

Trysilsetra v/Jens Hærra får preparere løyper med snøskuter for potensielle kjøpere som ønsker å befare tomter i Trysilsetra til fots eller på ski. Tillatelsen gjelder kun preparering av løyper og er begrenset til traséene som er vist på kartet som fulgte søknaden. Tillatelsen gjelder fram til 30. april 2018.

Naturreservat

Innenfor Fregn naturreservat får Per Emil Haugen, Lars Jørund Haugen og Anders Haugen, med Trond Skåret som alternativ sjåfør, kjøre inntil seks turer fram til 30. april 2018 for å frakte bagasje, utstyr, ved og liknende til hytta Fjellbu. Den aktuelle strekningen går langs Bergådalsvegen fra fylkesveg 570 til cirka to kilometer nord for Bjørnåsbekken og derfra opp til Fjellbu som ligger på sørsida av Fregn i Ljørdalen. Ett vilkår er at all kjøring skal skje på en hensynsfull måte slik at skader på vegetasjon og unødige forstyrrelser av dyrelivet unngås. Det skal legges vekt på å begrense kjøringen innenfor naturreservatet til et absolutt minimum, heter det i forslag til vedtak. Nasjonalparkstyret har innvilget søknaden på tilsvarende vilkår.

Vann og avløp

Møtet ble avsluttet med flere orienteringer og en anmodning fra Ap som ble enstemmig vedtatt om å få motorferdselsforskrifta til behandling 29 år etter at den ble vedtatt forrige gang. 

Sist oppdatert: 06.12.2017 19:56:12