Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møtet i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 17.6.2020

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 16.06.2020 14:40:31
Politikere og administrasjon på befaring på flomvollen

​Arealplanlegger Ariane Bekk Norstad og plansjef Bjørn Tore Bækken inviterte på befaring i sentrum i forbindelse med sentrumsplanen.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Mye handlet om sentrumsplanen da hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift møttes 17. juni.

​Møtet begynte med at plansjef Bjørn Tore Bækken og arealplanlegger Ariane Bekk Norstad presenterte sentrale tema i sentrumsplanen. Etterpå tok de med seg utvalget på befaring i sentrum og ga dem flere detaljer.

Sakene

Vel inne igjen behandlet politikerne disse sakene:

 • 1. gangs behandling av områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen)

  Politikerne vedtok å legge den ut til offentlig ettersyn.

 • Behandling av klage - etablering av serveringssted i eksisterende forretningsbygg - gbnr. 26/708
  FrP ville gi dispensasjon for hamburgerrestaurant på Mosanen. Men flertallet tok ikke klagen til følge. Saken sendes til Fylkesmannen til endelig avgjørelse.

 • Innspill til handlingsprogram for fylkesveger i Innlandet 2022-2025(2027)
  FrP var inhabile. Ap og Sp var enige om å prioritere Flendalsvegen først, deretter Vestbyvegen. Sp fikk flertall for 3. og 4. prioritet, hhv. gang- og sykkelveg fra Innbygda til Øråneset på østsida, fra Strandvoldbrua til sage på vestsida og forlengelse fra Øråneset til Nybergsund på østsida og til slutt heving av vegbanen til over 200-årsflomnivå på fylkesveg 26 ca. 3 kilometer sør for Nybergsund.
  Sps verbalforslag ble enstemmig vedtatt:
  Trysil kommune ønsker å prioritere Flendalsvegen og Vestbyvegen på lik linje. Disse to utgjør samlet 31 km. Trysil er den kommunen i gamle Hedmark som har flest kilometer fylkeskommunale grusveger. Vi ber om at vi blir prioritert med disse forslagene nå.
  Kommunestyret har siste ord i saken.
 • Motorferdselsaker:
  Alle ble enstemmig vedtatt i tråd med rådmannens innstilling.
  • Ljøradalen Snøscooterklubb - motorferdsel i utmark etter § 6
  • Ljøradalen Snøscooterklubb - motorferdsel i utmark etter § 6
  • Stein Trygve Simensen - motorferdsel i utmark etter § 6
  • William Nilssen - Motorferdsel i utmark barmarksesongen 2020: forlenget frist for innvilget tillatelse
  • Karl Gunnar Larsen - motorferdsel i utmark etter § 6
 • Landbruksfondssaker:
  • Landbruksfond - endring av vedtekter
   Øvre ramme senkes fra 1 million til 750 000 kroner. Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift behandler klager på administrative vedtak. Kommunens klagenemnd behandler klager på vedtak i hovedutvalget. Kommunestyret skal fatte endelig vedtak.
  • Søknad om tilskudd til oppføring av ammekufjøs og utvendig gjødselkum - gbnr. 38/201 mfl.
   Hovedutvalget bevilget inntil 675 000 kroner til formålet og godkjente omdisponering av 95 000 kroner søker tidligere har fått fra landbruksfondet. 
  • Søknad om tilskudd til oppføring av ny driftsbygning med rom for videreforedling av kjekjøtt - gbnr. 45/14 mfl. Bryn
   Hovedutvalget bevilget inntil 630 000 kroner til formålet.

Saksutredninger og vedtak finner du under Mer informasjon.

Sist oppdatert: 24.06.2020 10:52:16