Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Vedtakene i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 6.9.2017

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 05.09.2017 15:46:00
Snøskuterkjører hviler på skuteren

​På sitt møte 6. september behandlet hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift blant annet forskrift om snøskuterløyper i Ljørdalen og seks søknader om tillatelse til motorferdsel i utmark.

Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift har enstemmig vedtatt forskrift for snøskuterløyper i Trysil.

Møtet begynte med at kultursjefen og prosjektleder for bygg informerte om ønsket ut- og ombygging av kulturhuset Hagelund.

Politiske saker

Så ble de politiske sakene behandlet slik:

 • Forprosjekt for modernisering av kulturhuset: Etter forslag fra Høyre vedtok utvalget enstemmig
  at arbeidsgruppa får fortsette arbeidet og legge fram et endelig kostnadsestimat som forslag til økonomiplanen 2018-2021.
 • Detaljreguleringsplan for Vestsiden, Trysil sentrum - 2. gangs behandling: Rådmannen innstilling om at planen godkjennes ble enstemmig vedtatt. Mot Aps tre stemmer vedtok utvalget Høyres tilleggsforslag om å be administrasjonen gå i dialog med utbygger med tanke på å få til en tinglyst avtale om ansvar for å bekoste fortau innenfor det regulerte området langs Vestsidevegen.
 • Anne Berit Dahl - dispensasjon for overskridelse av bruttoareal og høyder - gnr. 20 bnr. 65: Utvalget vedtok enstemmig rådmannens innstilling om at det ikke gis dispensasjon og at bygningen pålegges fjernet eller redusert i areal og høyde slik at den kommer innenfor bestemmelsene i kommuneplanens arealdel.
 • Tommy Kjølseth - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for deling av grunneiendom - gnr. 53 bnr. 7 - klage på administrativt vedtak - ny behandling: Rådmannen innstilte på at klagen ikke skulle tas til følge. Utvalget fremmet sitt eget forslag som ble enstemmig vedtatt. Det lyder slik:
  Klage på vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel pkt. 3. 7 – 1. ledd, datert 20.03.17, tas til følge. Klagen tas til følge med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. Lovens kumulative vilkår i nevnte bestemmelse er oppfylt. Det henvises til høringsinnspill fra Staten vegvesen og dispensasjon gis med vilkår (forbehold) om at søker får tillatelse fra Statens vegvesen om utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesveg 577.
  Begrunnelse:
  Utgangspunktet etter gjeldende regelverk er at annen bruk enn det formålet området er regulert til, er forbudt. Det kan likevel søkes om dispensasjon i henhold til pbl. § 19-2.
  Pbl. § 19-2 oppstiller to kumulative vilkår. Adgangsvilkåret om at hensynet i kommuneplanen med veiledning ikke vil bli «vesentlig tilsidesatt» er utvilsomt oppfylt.
  Det springende punkt er bestemmelsens andre vilkår om at fordelene ved å innvilge en dispensasjon kan sies å være «klart større enn ulempene etter en samlet vurdering».
  I en slik samlet vurdering er det store rom for skjønn, der kommunens interesser og hensynet til det lokale selvstyret bør tillegges stor vekt.
  Så til den konkrete vurderingen i den foreliggende saken. Når søknaden om dispensasjon behandles, må hensynene bak arealdisponering i planen avveies mot de grunner søker angir for at det bør innvilges dispensasjon. Jo mindre hensynene til jord- og skogbruk, friluftslivet – herunder allmennhetens frie ferdsel, biologisk mangfold, vilt, miljø, kulturminner, kulturlandskap og landskapsestetiske hensyn gjør seg gjeldende på det aktuelle stedet, eller påvirkes av tiltaket, desto lettere vil vilkårene kunne anses som oppfylt.
  Blant annet følgende momenter har blitt tillagt vekt i vår vurdering av dispensasjonssøknaden etter plan- og bygningsloven § 19-2:
  Boligens størrelse. Dette gjelder en familiebolig og ikke eksempelvis leilighetsbygg.
  Tomta ligger i nærheten av eksisterende bebygd boligeiendom.
  Tomta kommer ikke i konflikt med viktige naturområder og biologisk mangfold. Saken har blitt vurdert i henhold til naturmangfoldloven § 8-12. Trysil kommune har ikke registrert viktige naturmangfoldinteresser som vil kunne bli direkte berørt av tiltaket.
  Dispensasjon i denne saken vil ikke samlet sett få uønskede konsekvenser på en slik måte at reguleringsplanen for Jordet sentrum vil bli undergravd.
  Tiltak i seg selv vil ikke være i strid med nasjonale mål om samordning av bolig-, areal- og transportplanlegging.
  Det er relevant å se hen til at reguleringsplanen for boligbebyggelse i Jordet ikke er helt nylig vedtatt, og at området foreløpig ikke er opparbeidet med adkomstveier og VA-løsninger i samsvar med planen. Planfaglig vil den fradelte tomta ligge relativt nær tilgjengelig skoleskyss og annen infrastruktur.
  Tilflytting er en viktig lokalpolitisk og samfunnsmessig målsetting i Trysil kommune. Det føyes til at dispensasjonen ikke er å regne som «betinget medhold» der det forutsettes tilflytting.
  Tidligere praksis har vært at kommunens planutvalg har gitt dispensasjoner til spredt boligbygging i LNF-områder. Dette er gjort spesielt med hensikt å få tilflytting til kommunen. Å øke folketallet er en overordnet målsetting i samfunnsdelen av kommuneplanen. Dispensasjonspraksisen skal ses i forhold til dette.
  Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. Kommuneplanens arealdel er blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret.
  Ut fra hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen, er det viktig at endringer i planer av betydning ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og reguleringsplaner. Det er likevel ikke til hinder for at det åpens for disponering fra eldre planer som ikke er fullt utbygget eller der reguleringsbestemmelsene er til hinder for en hensiktsmessig utvikling av relevante formål.
  Planen omhandler dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldene plan, og Trysil kommune er innforstått med dette.
  Bestemmelsen innebærer også at overordnede behov av samfunnsmessig karakter kan tillegges vekt ved dispensasjonsvurderingen, og vi finner disse overbevisende. En dispensasjon vil gagne samfunnet på en betydningsfull måte i kraft av blant annet tilflytting.
  Igjen understrekes det at dispensasjonen gjelder forhold av lokalpolitisk karakter, slik at det lokale selvstyre således tillegges betydelig vekt ved prøvingen i klagesaker. Terskelen for overprøving i klagesaker skal være lav hvis det dispenseres i strid med nasjonale eller viktige regionale interesser, noe det ikke gjør i den foreliggende saken. En antitetisk tilnærming til dette tilsier en høyere terskel for å underkjenne kommunens vedtak idet det ikke står i strid med nasjonale eller viktige regionale interesser.
  Vår vurdering understøttes av at ingen av høringsinstansene har kommet med innspill eller innsigelser fra sine fagområder og som tilsier at dispensasjon ikke kan gis.
  Hensynet i kommuneplanen med veiledning vil ikke bli vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å innvilge en dispensasjon kan sies å være større enn ulempene – etter en samlet vurdering.
  Klagen tas derfor til følge.
 • Forskrift om snøskuterløyper i Trysil kommune - endelig behandling: Utvalget vedtok enstemmig rådmannens innstilling om at forskriften om snøskuterløyper i Ljørdalen vedtas og at ordningen blir evaluert etter to år.
 • Motorferdsel i utmark - bruk av ATV for frakt av utstyr i forbindelse med etablering av snøskuterløyper i Ljørdalen: Utvalget vedtok enstemmig rådmannens innstilling om å gi Ljøradalen Snøscooter Klubb v/Tommy Hjemli slik tillatelse til og med 15. november i år.
 • Motorferdsel i utmark - kjøring med traktor/gravemaskin: Utvalget vedtok enstemmig rådmannens innstilling at Odd Kåre Bratteggen får kjøre inntil sju turer tur/retur med traktor/gravemaskin fra bilveg til hytte ved Flensjøen i forbindelse med nødvendig transport av maskiner og materialer for større vedlikeholdsarbeid på hytta. 
 • Motorferdsel i utmark - bruk av traktor og gravemaskin: Utvalget vedtok enstemmig rådmannens innstilling om at Christian Sletengen får kjøre én tur med 8-tonns beltegraver og inntil fem turer med traktor og henger fra bilveg til koie ved Flersjøen for fundamentering og drenering.
 • Motorferdsel i utmark - kjøring med gravemaskin: Utvalget vedtok enstemmig rådmannens innstilling om at Gunvor P. Høye Lans og Ivar Lans får kjøre én tur med beltegraver fra bilveg til hytte i Mjølbekkfallet i Bittermarka i forbindelse med planering og stubbefjerning.
 • Motorferdsel i utmark - kjøring med beltegående borevogn: Utvalget vedtok enstemmig rådmannens innstilling om at Jorun og Harald Strøm får kjøre én tur med beltegående borevogn fra Bittermarkvegen og fram til hytteeiendom i Fjellia i Bittermarka for å bore drikkevannsbrønn.
 • Motorferdsel i utmark - kjøring med beltegående gravemaskin: Utvalget vedtok enstemmig rådmannens innstilling om at Evie Kjellaas Bryn får kjøre to turer med beltegående gravemaskin og 20 turer med jernhest til hytte i Seterhammeren i Bittermarka i forbindelse med påbygging.
 • Søknad om konsesjon for erverv av gnr. 58 bnr. 9 og 10 Engerlien: Utvalget vedtok enstemmig rådmannens innstilling om at Jan Storsveen på Eidet Gård  skal få konsesjon mot at konsesjonseiendommen skal legges til søkers eiendom og at søker skal drive konsesjonseiendommen på en landbruksmessig forsvarlig måte. Det bemerkes spesielt at dette konsesjonsvedtaket gjelder de grensene som Hedemarken og Sør-Østerdal Jordskifterett fastsetter for gnr. 58 bnr. 9 og 10 Brunsdalsteigen. 
 • Utbyggingsavtale - Solberglia 3 - utbedring av Skjærhollavegen: Utvalget vedtok enstemmig rådmannens innstilling og godkjente avtalen mellom Østby utmarkslag og Trysil kommune. Gry Vanja Eriksen, Ap ble kjent inhabil og var ikke med og behandlet saken.
 • Forvaltning og teknisk drift - tertialrapport nr. 2/2017: Utvalget godkjente enstemmig rapporten.

Informasjon

Utvalget fikk dessuten informasjon om av kommunalsjef Bjørn Myhre og avdelingslederne om budsjett 2018. Kommunalsjefen og avdelingsleder Bjørn Tore Bækken ga en status for erstatningsområde for Kubekkteigen som statlig sikret område. Hovedutvalget vil ha saken opp i ekstraordinært møte før kommunestyremøtet i oktober. På neste møte vil utvalget befare skolebyggene i Innbygda. 

 Mer informasjon

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 12.09.2017 13:02:35