Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møte i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 31.1.2018

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 25.01.2018 11:06:49
Bjørn Myhre

​Om politikerne gjør som rådmannen vil, får kommunalsjef for forvaltning og teknisk drift Bjørn Myhre 2,3 nye årsverk i sin sektor; en hel stilling som tilsynsfører på vann, avløp og byggesak, en hel stilling innen natur- og miljøforvaltning og en økning på 30 % til to hele stillinger på kart og oppmåling.

Foto: Ramona Nordnes, Trysil kommune

​Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift behandlet seks saker på sitt møte 31. januar.

Tre av dem gjaldt motorferdsel i utmark, én handlet om nye stillinger i sektoren, én om vakthold på bar og én om fradeling fra landbrukseiendom.

​Bar Trysil

Hovedorganisasjonen Virke har klaget på kommunens vedtak om at Bar Trysil må ha avtale med et godkjent vaktselskap og at det skal være vakter til stede på arrangementer og i helger. Rådmannen innstilte på å opprettholde vedtaket og avvise klagen. Sp ønsket en endring i ordlyden, og rådmannens innstilling med Sps endringsforslag ble enstemmig vedtatt slik:

Med hjemmel i alkohollovens §§ 4-7 og 4-3 opprettholder Trysil kommune sitt vedtak om at Bar Trysil inngår avtale med godkjent vaktselskap, og driver skjenking slik at kravet til forsvarlig drift ivaretas. Klagen tas ikke til følge. Vedtaket begrunnes med at det ikke har framkommet momenter i saken som skulle tilsi at vedtaket bør endres.

Bekkestuen søndre

Rådmannen innstilte på å avvise klagen fra Helene Borgelin og Per Ivar Larsen som fikk avslag på søknaden om å fradele ei boligtomt fra Bekkestuen søndre i Øverbygda. Avslaget begrunnes med at deling ikke tar nødvendige landbruksmessige hensyn i henhold til jordlovens delingsbestemmelser, siden fulldyrket mark i aktiv drift ville blitt bebygd. Flertallet vedtok dette. H og FrP stemte for Hs forslag om å ta klagen til følge og godkjenne fradeling.

Nye stillinger

På grunn av høyt arbeidspress og mange oppgaver mener rådmannen at forvaltning og teknisk drift må få flere stillinger; en hel stilling som tilsynsfører på vann, avløp og byggesak, en hel stilling innen natur- og miljøforvaltning og en økning på 30 % til to hele stillinger på kart og oppmåling. Det var hovedutvalget uten unntak enige i. Saken går videre til behandling i formannskap og kommunestyre.

ATV i Bittermarka

Hovedutvalget vedtok enstemmig å gi Knut Løvås tillatelse ut april til å bruke ATV for å frakte byggemateriale fra Bittermarkvegen til hytte på gnr. 36 bnr. 444 i Fjellia i Bittermarka.

Snøskuter i naturreservat

Hovedutvalget vedtok enstemmig at Forstkandidat Myrbakken AS v/Håkon Holmli skal få bruke snøskuter i forbindelse med befaring av skogarealer i Regnåsen og Hisåsen naturreservat. Tillatelsen gjelder for inntil to snøskuterekvipasjer i maksimalt tre dager i perioden 1. februar-15. april 2018. Aps presisering om at tillatelsen også gjelder fra nærliggende brøytet veg på Statskogs grunn og fram til reservatet, fikk bare Aps tre stemmer. 

Snøskuter til Skagsvola

Til slutt vedtok hovedutvalget enstemmig at DNT Engerdal og Trysil skal få bruke snøskuter for å kjøre materialer til klopplegging av tursti til Skagsvola. Tillatelsen er begrenset til 35 turer fra fylkesveg 581 (Sennsjøvegen) langs Brunnsdalsvegen til koiene ved Brunnsdalssetra og derfra langs tursti til Skagsvola. 

Sist oppdatert: 08.02.2018 09:51:13