Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Vedtak i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 19.4.2017

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 20.04.2017 13:15:00
Familie på skutertur

​Blir dette et vanlig syn i Ljøradalføret til vinteren?

Foto: Runa E. Skyrud

​Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift legger skuternettet i Ljørdalen ut på høring og vedtar løypenettet i junimøtet sitt.

​Her er vedtakene fra møtet 19. april: 

Skjenking

Hovedutvalget innstiller enstemmig til kommunestyret på at Kort & Godt skal få både salgsbevilling (kl 8-17) og skjenkebevilling (kl 10-17) på Trysil hotell, og at Flæsk & Humle skal få skjenkebevilling kl 10-2 for drikk gruppe 1 og 2 og kl 13-1 for gruppe 3).

Avløpsanlegg

Hovedutvalget tok til orientering at kommunen skal kartlegge alle private avløpsanlegg og tilstanden på disse og sette i verk tiltak for at alle skal tilfredsstille dagens krav. Saken heter Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak.

Snøskuter til Skagsvola

Hovedutvalget vedtok enstemmig å tillate skuterkjøring til Skagsvola slik:

Alvhild Åsheim Holmseth gis med hjemmel i § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.1988 tillatelse til bruk av snøskuter i forbindelse med utkjøring av materialer til klopplegging av DNT-sti i Skagsvola, på følgende vilkår:

  • Tillatelsen er begrenset til totalt 10 turer, og gjelder kun på trasé som omsøkt.
  • Tillatelsen gjelder til og med 30. april 2017.
  • Det skal føres kjørebok for alle turer i henhold til denne tillatelsen. Kjørebok skal medbringes og framvises ved eventuelt oppsyn eller kontroll.
  • Tiltakshaver må selv sørge for å innhente tillatelse fra alle berørte grunneiere.

Ved brudd på vilkårene kan tillatelsen trekkes tilbake.

Skuterløype på høring

Hovedutvalget vedtok å legge skuterløypenettet i Ljørdalen ut til offentlig ettersyn slik:

Forslag til snøskuterløyper for fornøyelseskjøring i Trysil kommune, herunder forskrift og kart, legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 med følgende endring:
Siste setning i § 13 skal lyde:
Trysil kommune kan stenge løypa dersom det avdekkes alvorlige brudd på bestemmelsene i denne forskrift.
Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift skal ha saken opp til endelig behandling i junimøtet.

Tilsynsstrategi

Hovedutvalget vedtok enstemmig å ta tilsynsstrategi etter plan- og bygningsloven for Trysil kommune 2017 til etterretning. Trysil har ikke hatt noen overordnet strategi for tilsyn på dette området før. Hensikten å bedre byggeprosessen og øke kvaliteten på ferdige bygg og anlegg. Byggeavdelingens mål for 2017 er minst 15 tilsyn. Ulovlighetsoppfølging kommer i tillegg.

Tok klage til følge

I strid med rådmannens innstilling vedtok utvalgets flertall (H, Sp og Frp) å ta klagen fra Arkitektbua til følge og fattet dette vedtaket:

Klagen tas til følge. Det er enighet om at overtredelsen er uaktsom og ikke forsettlig.

  1. Gebyr for merarbeid, 5 000 kroner, ilegges Arkitektbua i henhold til Trysil kommunes gebyrregulativ.
  2. Ved nye brudd på SAK 10 § 16-1 første ledd bokstav c) 1, 2 eller 3 må ansvarlig søker og prosjekterer (Arkitektbua) regne med å bli pålagt overtredelsesgebyr.

Erstatningsareal

Etter litt om og men vedtok utvalget til slutt: Trysil kommune søker Miljødirektoratet om å få sikret flomvollen gjennom Trysil sentrum med tilliggende grøntarealer som statlig sikret friluftsområde. Forutsetningen er at denne sikringen erstatter eiendommene Håvi og Kubekkteigen som statlig sikret friluftsområde, og at klausuleringen for disse eiendommene fjernes.
Arealet som søkes sikret er det areal som i Reguleringsplan Trysilsenteret/grøntområder/ flomvoll, vedtatt i kommunestyret 01.04.2008, er regulert til enten flomsikring, til friområde og arealet med Bjønnsstua, med tilhørende gangveger/turveger, og som er eid av Trysil kommune.

Alle vedtak og saksutredninger med vedlegg finner du til høyre.

Sist oppdatert: 10.05.2017 13:47:00