Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møtet i formannskapet 8.5.2018

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 07.05.2018 12:16:31
Strandvoldbrua våren 2018

​Strandvoldbruas Venner har søkt kommunen om økonomisk bistand så de slipper å ta opp lån mens de venter på millionen de har fått i spillemidler. Det bør de få, mener formannskapet.

Foto: Per Gunnar Stensvaag

Formannskapet synes at Strandvoldbruas Venner skal få betalingsutsettelse i to år slik at de slipper å ta opp lån mens de venter på spillemidler.

​Det var én av sakene formannskapet behandlet i sitt møte 8. mai. Møtet i kommunestyresalen er åpent for alle som vil.

Orienteringer

Møtet begynte med at IKT-leder Jan De Doncker orienterte om SÅTE IKT, IKT-samarbeidet mellom Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal som Trysil har vært vertskommune for i tre år.

Fageråsen Fritid

Formannskapet innstiller slik overfor kommunestyret:

Det gis tillatelse til inngåelse av vedlagte anleggsbidragsavtale mellom Trysil kommune og Fageråsen Fritid AS gjeldende området HB 1614.
Begrunnelse:
Inngåelse av anleggsbidragsavtaler er nødvendig for å finansiere rekkefølgekravene i kommuneplanens arealdel 2014-2025 punkt 2.2 m. Videre bidrar oppfyllelse av avtalen til at HB 1614 kan bygges ut i tråd med vedtatt reguleringsplan, og at man dermed unngår byggestopp i området.

Kommunen ønsker å inngå anleggsbidragsavtaler med alle aktuelle utbyggere med tanke på at utbyggerne betaler halvparten av trafikktiltakene, mens det offentlige betaler resten. Fageråsen Fritid er første utbygger ute.

Konsesjonskraft

Formannskapet innstiller slik overfor kommunestyret:

  1. Trysil kommune prolongerer ikke nåværende avtale med Ishavskraft. 
  2. Trysil kjøper 1 – en - aksje à kr 1 000 i Kommunekraft AS og vil på den måten bli aksjonær og kan da bruke Kommunekraft AS sin kompetanse i forvaltningsavtaler på konsesjonskraft. 
  3. Forvaltningsavtalen for konsesjonskraft blir videre håndtert av Kommunekraft AS med utlysning på Doffin, jf. regelverk for offentlige anskaffelser.

Tanken er å legge forvaltningen av kommunens konsesjonskraft ut på anbud. Nettoinntektene har gått stadig nedover de siste årene, fra 3,4 millioner i 2012 til 612 000 i 2017.

Åpningstider

Formannskapet sender denne høringsuttalelsen til NOU 2017:17 På en søndag:

Litt fakta om reiselivets betydning i Trysil og mulige positive og negative konsekvenser for Trysil som turiststed:

Trysil har 6 600 hytter, har 29 000 senger i og rundt Trysilfjellet og er på veg mot 1 million kommersielle gjestedøgn.

Trysil hadde 6 552 fastboende 25.4.2018. Fra uke 51 til uke 17 er vi hver helg Innlandets største by. I påsken for eksempel har Trysil omtrent 60 000 innbyggere. Vedtatte planer og igangsatte utbygginger vil føre til økninger i turisttilstrømmingen.

Trysil formannskap er positiv til ny arealgrense på 150 m2 og til endrede åpningstider for butikker som er 150 m2 eller mindre. Trysil formannskap er derimot svært kritisk til forslaget i punkt 19 om å innføre stengte butikker på typiske turiststeder på langfredag, 1. påskedag og 1. mai. Nåværende regler må videreføres på disse dagene. Vi begrunner dette med hensynet til tilstrømmende gjester, varehandel og gjestenes behov for åpningstider. 1. påskedag er for eksempel en stor byttedag i hytter og leiligheter, og de som kommer, må få anledning til å handle - ellers blir dette med innkjøp en stor logistikkmessig utfordring for våre gjester. Erfaringsmessig er det også stort behov for å handle langfredag og 1. mai for våre besøkende.

Reiseliv er en særdeles viktig næring i Trysil og endring av gjeldende åpningsvedtekter i forhold til langfredag, 1. påskedag og 1. mai vil ha en svært negativ effekt for oss.

Strandvoldbrua

Strandvoldbruas Venner ber kommunen hjelpe til med midler mens de venter på å få utbetalt 1 million kroner i spillemidler. Det kan ta et par år. Formannskapet innstiller enstemmig på at Strandvoldbruas Venner får betalingsutsettelse på det de skylder kommunen, 908 963 kroner, til 30.6.2020. Mot ordfører og varaordførers stemmer gikk de også inn for Aps forslag om at Strandvoldbruas Venner må betale renter på beløpet. Det endelige svaret får de av kommunestyret i juni.

Todagers valg

Formannskapet innstiller slik overfor kommunestyret:

I tillegg til fastsatt valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget mandag 9. september 2019 avholdes valg søndag 8. september 2019 i Innbygda krets.

Legatstyre

Formannskapet valgte enstemmig Kristin Opgård, påtroppende enhetsleder på sykehjemmet som nytt styremedlem i Andreas og Lisabeth Imerslunds med flere legat. Hun erstatter Jon Arne Bye har sluttet som helsesjef.

Meddommer

Formannskapet mener at kommunestyret skal innvilge Bente Langhols søknad om fritak fra vervet som meddommer ved Sør-Østerdal tingrett.

Orienteringer

Etter ønske fra Knut Løken orienterte rådmannen om status for sentrumsplanen, kommunens flomarbeid og flomsituasjonen samt prosessen rundt utvidet, administrativt samarbeid i SÅTE.
Til slutt i møtet gikk rådmannen gjennom Kommunebarometeret 2017 fra Kommunal Rapport før ordfører ønsket alle velkommen på kveldens markering av Frigjøringsdagen og Veterandagen i Kongeparken.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 09.05.2018 10:34:18