Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møte i formannskapet 6.3.2018

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 03.03.2018 11:54:41
Fotograf

​Takstmenn skal fotografere alle bygningene på faste eiendommer i Trysil i 2018; cirka 10 000 boliger, fritidsboliger og  næringseiendommer. Fra 2019 får alle nytt takstgrunnlag for eiendomsskatt. Omtakseringa vil koste 4,48 millioner kroner.

Mot Aps to stemmer vedtok formannskapet å bevilge ytterligere 980 000 kroner til omtaksering av alle eiendommer i Trysil i år.

Omtakseringa i forbindelse med eiendomsskatten har vært ute på anbud. Anbudene sprenger ikke summen kommunestyret bevilget før jul, 3,5 millioner kroner, men det påløper noen ekstra kostnader, så budsjettet er nå på 4,48 millioner kroner. 

For dyrt

Ap vil ikke ha noen omtaksering, for de synes det blir for dyrt.

- Politikk handler om å prioritere. Det kan være at takstgrunnlaget er gammelt og utdatert, men det avgjørende er om folk synes vi bruker pengene på en fornuftig måte. Det er ikke presserende å bruke 4,5 millioner kroner på omtaksering i år. Vi har mulighet for gi dispensasjon der skatten blir urettmessig høy, sa Even Eriksen. 

Ap foreslo å si nei til tilleggsbevilgninga og også trekke tilbake bevilgninga kommunestyret vedtok før jul. Forslaget fikk bare deres to stemmer og falt.

Rettferdighet

Anders Nyhuus, H var absolutt ikke enig.

- Det handler om rettferdighet. En kan mene hva en vil om eiendomsskatt, men den er der, og da må i alle fall skattegrunnlaget være riktigst mulig. På de snart 20 åra som har gått siden sist, har forskjellene blitt større mellom verdien på eiendommer i grisgrendte grender og sentrum. Feil og avvik blir bare større og større når vi kontortakserer (legger på 10 % på gammelt takstgrunnlag, red.anm.) år etter år. Kostnaden for omtaksering er høy, men vi tar inn 31 millioner kroner i eiendomsskatt hvert år. Høyre mener eiendomsskatt er uønsket og urettferdig, men vi må begynne i andre enden; kutte kostnader før inntekter ellers ikke driver vi ikke ansvarlig politikk, sa han.

Boligmarkedet

Marit Nyhuus, SV var også for omtaksering siden det er så lenge siden sist.

- Boligmarkedet har endret seg på alle disse årene. Det er behov for å ta en ordentlig omtaksering selv om prisen blir høy. Jeg synes ikke eiendomsskatten er verken usosial eller urettferdig. Det er den vi kan ta inn og bruke internt i kommunen. Folk er aldri glade for få en ekstra skatt, men så lenge den brukes lokalt, kan det forsvares at vi har den. Konsekvensene ved å kutte den ut, blir store, sa hun.  

Akseptert

Ordfører Erik Sletten, Sp var også for omtaksering selv om kostnadsøkningen på ingen måte var ønsket.

- Det er lite støy rundt eiendomsskatten i Trysil. I sum er skattenivået akseptert. Det vi ønsker å oppnå nå, er enda mer rettferdighet via riktig og reell verdifastsettelse. Så lenge kommuneøkonomien strammes med for eksempel varslet distriktsindeks, betyr eiendomsskatt dessverre enda mer for oss. Jeg ser ingen annen mulighet enn gå for tilleggsbevilgning, sa han.

Vedtaket

For å rekke svarfristen på innkomne anbud brukte formannskapet hasteparagrafen og fattet endelig vedtak i en sak som normalt ville kommet på kommunestyrets bord. Flertallet på seks (H, Sp og SV) vedtok:

Det bevilges kr 980 000 fra driftsfond i tillegg til tidligere avsetning for å finansiere kostnaden ved alminnelig omtaksering i 2018.  

Tilsynsavgift

Debatt ble det også om nivået på tilsynsavgiften tobakkutsalgene skal betale, særlig fordi den kan føles tyngende for små butikker med lav fortjeneste. Høyre ved Knut Løken foreslo 2 000 kroner for alle salgssteder og at ordningen evalueres etter 1 år. Forslaget fikk Hs fire stemmer. De andre fire stemte for rådmannens innstilling, og siden ordfører har dobbeltstemme - eller møteleders stemme i tillegg til sin egen som er formelt riktig formulert - blir dette innstillinga til kommunestyret:

Tilsynsavgiften fra salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater i Trysil kommune settes til:

  • Kr 3 200 for årlige salgssteder
  • Kr 1 600 for salgssteder med opptil sju måneders drift
  • Kr 1 200 for midlertidige salgssteder  

Protokolltilførsel

Ap fikk med en protokolltilførsel i saken:

Trysil Arbeiderparti mener ikke det er riktig at salgssteder i Trysil kommune betaler lik tilsynsavgift uavhengig av for eksempel omsetning etc. Til kommunestyrets møte bes administrasjonen undersøke muligheten for å differensiere tilsynsavgiften ytterligere slik at den ikke rammer enkelte salgssteder urimelig hardt. Dette må ses i lys av en effektiv håndheving av regelverket.  

Pasientsykkel

Formannskapet vedtok enstemmig og uten et ord å gi 40 000 kroner i tilskudd til Trysil demensforening til kjøp av pasientsykkel med motor til bofelleskapet og dagsenteret på Østhagen. Pengene tas fra den testamentariske gaven som hjemmetjenesten fikk av Thora og Eilert Gundersen i 2013.

Orienteringer

Avtroppende daglig leder Torbjørn Amdal og styreleder Pål Tajet var invitert til møtet for å informere om Trysilfjell Utmarkslag SA. Vi legger ut en egen sak om det.

Framtidig eierskap av vann og avløp rundt Trysilfjellet sto også på programmet. Rådmann Jan Sævig, kommunalsjef for forvaltning og teknisk drift Bjørn Myhre og Amdal orienterte om situasjonen i dag og mulige framtidige løsninger. Saken kommer til politisk behandling senere.

Sist oppdatert: 07.03.2018 13:18:34