Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møte i formannskapet 5.6.2018

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 04.06.2018 13:19:47
SÅTE-logoen

Flertallet i formannskapet går inn for at rådmennene skal gå videre med planene om at alle byggesaksbehandlere og arkivarer i Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal og Åmot skal være ansatt i Trysil. Til gjengjeld flyttes skatteoppkreveren, innkreving, lønn, regnskap og fakturering til de andre tre kommunene.

​Økt samarbeid og flytting av arbeidsplasser mellom Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal og Åmot skapte uenighet i formannskapet 5. juni.

Men rådmannens innstilling ble vedtatt med seks (H, Sp og SV) mot tre stemmer (Ap) - se lengre ned i artikkelen. Hva som ble sagt i debatten, ser du i dokument til høyre.

Fondsstyre

Først var formannskapet fondsstyre med to saker til behandling:

 • Oversikt over bruken av midler i årets fem første måneder. Det er igjen cirka 340 000 kroner i det ordinære kraftfondet og 3 425 000 kroner av ekstrabevilgningen på 5 millioner til satsing på tre, industri, bygg og anlegg. Fondsstyret tok oversikten til etterretning.
 • Finansiering av Interreg-prosjektet SITE III. Flertallet (H, Sp og SV) vedtok rådmannens innstilling der det står at Trysil kommune er negativ til søknaden og har tre vilkår som må på plass før Trysil kommune i det hele tatt skal vurdere å gå inn i SITE III. Aps tre stemte for sitt eget forslag som altså ble nedstemt:

Trysil kommune stiller seg positiv til den fremlagte søknaden.

Vår region og næringslivet dro god nytte av SITE II-prosjektet blant annet gjennom fjerning av enkelte grensehindre, remerking av Trysil som bærekraftig reiselivsdestinasjon og etablering av Guidenettverket.

Vi ser hvilke positive ringvirkninger en videre deltakelse i prosjektet kan føre med seg. Både fortsatt fokus på grensehinderproblematikken og konkret ved styrking av kompetanse innen reiselivet gjør at en deltakelse i prosjektet er verdt en begrenset finansiering over en treårsperiode.

Det er likevel Trysil kommunes syn at enkelte av fokusområdene/målene for prosjektperioden med fordel kunne vært gjennomgått slik at prosjektet i større grad bærer preg av å være et supplement til eksisterende aktører som allerede arbeider med løsninger innenfor fokusområder som blålys, kildesortering mv.

Dersom det arbeides med å få på plass en aktivitetsplan med tilhørende rapportering der målene følges opp, og fokuset rettes mot å arbeide grenseoverskridende på områder som det i dag ikke arbeides tilfredsstillende nok på - er dette et prosjekt Trysil kommune stiller seg positive til å være en aktiv bidragsyter til.

Mer Interreg

Første sak i formannskapet handlet også om Interreg; prosjekt Scandinavian Heartland. Formannskapet var enige med rådmannen og er positive til at Trysil skal delta da det vil gi input og ekstra ressurser til det pågående arbeidet med sentrumsplan og oppfølgingen av denne, i tillegg til å gi faglig støtte til det omorganiseringsarbeidet som pågår i Sentrumsforeningen og i Mosanden Næringsforening. Årlig kostnad i 2019, 2020 og 2020 er 117 000 kroner. Kommunestyret fatter endelig vedtak.

Delegering

Formannskapet vedtok enstemmig Aps forslag om at rådmannen selv kan opprette eller inndra faste stillinger innenfor vedtatt budsjett. I dag behandles slike saker politisk. Men politikerne vi informeres i referatsaker til aktuelle hovedutvalg eller formannskap. I tillegg gikk formannskapet inn for rådmannens innstilling om at eksisterende delegeringsreglement fra kommunestyre til utvalg og rådmann oppheves, og at man tar i bruk KF Delegering som Trysil kommunes samlede delegeringsreglement, både fra kommunestyre til andre folkevalgte organer og fra kommunestyre til rådmann. Kommunestyret fatter endelig vedtak i saken.

Anleggsbidragsavtaler

Flere anleggsbidragsavtaler er ferdig forhandlet. De er med og finansierer rekkefølgekravene i kommuneplanens arealdel og gjør at utbyggingsområdene som omfattes, kan bygges ut i tråd med reguleringsplanen uten byggestopp. Formannskapet gikk enstemmig inn for rådmannens innstilling om å godkjenne avtalene mellom kommunen og Trysilfjell Utmarkslag om Skansen og Mosetra 2 og mellom kommunen og Trysilfjellet Golf om HB 1519. Kommunestyret fatter endelig vedtak i saken.

Klima- og energiplan

Formannskapet vedtok tre tillegg til planprogrammet for klima- og energiplan 2019-2028 som blant annet informerer om formålet med planen, og hvordan planprosess med fremdriftsplan og opplegg for medvirkning tenkes gjennomført, og problemstillinger og temaer som skal utredes i det videre planarbeidet.

Høyre fikk alle med på at sentrale tema skal utvides med:

 • Skog og skogbruk som CO2-binder
 • Klimatilpasninger i skogbruket
 • Materialvalg i bygg (tre vs. stål/betong)
 • Klimatilpasning med hensyn til brannsikkerhet og -forebygging
 • Organiseringen internt i Trysil kommune utvides med skogfaglig kompetanse, f.eks. skogbrukssjef.

og at ansvaret for revideringen av eksisterende kommunedelplan for klima og energi beholdes i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift slik planstrategien i Trysil kommune sier. Endelig vedtak fattes av kommunestyret.

Sp fikk alle med på at vegtrafikk er den desidert største bidragsyter til klimagassutslipp og må være et prioritert tema i planprosessen.

Tertialrapport

Ordfører har som møteleder to stemmer, og det avgjorde avstemminga da formannskapet behandlet tertialrapporten. De var enige om å ta den til etterretning og Aps forslag om å innarbeide hovedutvalgenes tekstlige anbefalinger. I de tre andre punktene var stemmetallene 4-4 (Sp og H mot Ap og SV), og da var det Sp og Hs alternativer som ble innstillinga til kommunestyret. Den lyder slik:

 1. Tertialrapport 1 2018 tas til etterretning. 
 2. Rådmannen gis myndighet til å foreta budsjettendringer iht. tabeller på s. 13 og 14 i tertialrapporten (Sps forslag).
 3. Hovedutvalgenes tekstlige anbefalinger innarbeides i sin helhet (Aps forslag).

To forslag fra Ap ble da nedstemt:

 • De foreslåtte budsjettjusteringer knyttet til drifts- og investeringstiltak i forvaltning og teknisk drift innarbeides som budsjettendringer.
 • Tiltakene nr. 1, 2, 3 og 10 i forvaltningsplan for Grimsåsen innarbeides. Kostnaden 450 000 kroner tas av disposisjonsfondet.

Kommunestyret fatter endelig vedtak i saken.

Årsregnskap

Trysil kommune hadde et mindreforbruk i forhold til budsjett på nesten 7 millioner kroner i fjor. Mye av dette skyldes høy skatteinngang. Overforbruket i alle sektorene var på 4,5 millioner kroner, størst i helse og omsorg med 7 millioner kroner. Formannskapet sender saken videre til kommunestyret med følgende enstemmige innstilling:

 • Regnskap 2017 for Trysil kommune godkjennes.
 • Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet, kr 6 926 077 avsettes til disposisjonsfond.
 • Trysil kommune utgiftsfører/inntektsfører premieavvik 2017 over sju år.
 • Årsberetning og årsmelding 2017 godkjennes.

Handlingsdel

Ap ville utsette saken og vente på eventuelle høringsuttalelser siden handlingsdelen av kommuneplanen er førende for budsjett og økonomiplan. Frist for å sende inn slike er 15. juni. Men de seks andre stemte for å behandle saken. Og da sender de den videre til kommunestyret med følgende enstemmige innstilling:

Trysil kommunes handlingsdel av kommuneplan for 2019-2022 vedtas i samsvar med det fremlagte dokumentet inkludert hovedutvalgenes anbefalinger som innarbeides i sin helhet.

Kommunale samarbeid

Rådmennene ønsker utvidet samarbeid mellom kommunene Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal og Åmot. De ber om klarsignal for å jobbe mot å legge skatteoppkreverrollen og innfordring for alle fire kommunene til Stor-Elvdal, regnskap og kommunal fakturering til Åmot, lønn til Engerdal og sak/post/arkiv samt byggesak til Trysil. Videre legges personvernombud til SÅTE IKT med base i Trysil.

Ap ser ingen hensikt med det og foreslo:

 1. Trysil kommune har velfungerende tjenester på alle de administrative områdene som foreslås endret.
 2. Samarbeidet/prosjektet som foreslås, anses som svært arbeidskrevende og med usikre prognoser for gevinst i form av bedre økonomi, bedre kvalitet og mindre sårbarhet.
 3. Trysil kommune ser det mer formålstjenlig å vurdere samarbeid fortløpende i forbindelse med nye oppgaver som blir lagt til kommunene.
 4. Trysil kommune avstår derfor fra deltakelse i det videre prosjektet.

De tre andre partiene (H, Sp og SV) var uenige i det og gikk inn for rådmannens innstilling. Følgelig sender formannskapet saken til kommunestyret med denne innstillingen:

 1. Trysil kommune slutter seg til prosjektet og prosjektplanen for interkommunalt samarbeid i SÅTE-kommunene slik det framgår av saksutredningen.
 2. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre videre utredning av prosjektet iht. prosjektplan.
 3. Rådmannen gis videre fullmakt til å iverksette det interkommunale samarbeidet under følgende
  forutsetninger:
  a) Prosjektutredningen viser at en vil kunne oppnå målsettingen om mindre sårbarhet, bedre
  kvalitet og effektivisering innen de enkelte fagområder.
  b) Prosjektutredningen viser at målsettingen kan oppnås på alle de aktuelle fagområdene, slik at
  fordeling/lokalisering kan gjennomføres som foreslått.
  c) Det kan ikke iverksettes samlokalisering på noen fagområder før prosjekteringen viser at det
  er grunnlag for at det kan gjøres på alle de aktuelle fagområdene. Iverksetting kan for øvrig
  skje på forskjellige tidspunkt.
  d) Dersom det i løpet av de første fem årene etter at de interkommunale samarbeidene er
  iverksatt viser seg at vesentlige forutsetninger for prosjektet er endret slik at noen av
  samarbeidskommunene mister vertskapsrollen for et fagområde, skal kommunene i
  fellesskap finne fram til andre fagområder som samlokaliseres til den/disse kommunene.
  Før en samlokalisering av nytt fagområde etter 3 d) iverksettes, skal det foreligge en
  tilsvarende utredning for det aktuelle fagområdet, som viser til måloppnåelse innen sårbarhet,
  kvalitet og effektivisering i tråd med kravene i denne innstillingens pkt. 3 og 4.
  e) Det sikres god involvering av fagorganisasjoner og ansatte under utredning og gjennomføring
  av prosjektet.
  f) Ansattes rettigheter i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk ivaretas ved gjennomføring av
  prosjektet.
 4. Dersom noen av forutsetningene nevnt under pkt. 3 ikke er oppfylt skal saken legges fram til ny
  politisk behandling før interkommunalt samarbeid kan iverksettes.

Eiendomsskatt

En søker har søkt om fritak for eiendomsskatt. Formannskapet sendte saken tilbake til administrasjonen da de mente den ikke trenger politisk behandling.

Tilskudd til friluftbarnehage

Formannskapet sender saken til kommunestyret med følgende enstemmige innstilling:

 1. Det gis kommunalt tilskudd til Trysil friluftbarnehage under forbehold om at virksomheten godkjennes som barnehage.
 2. Det gis kommunalt tilskudd etter lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Trysil.
 3. Tilskuddet gis med barnehageoppstart i løpet av høsten 2018.
 4. Med oppstart i august 2018 får ramme 240 Barnehagene behov for en tilleggsbevilgning på inntil kr 190 000. Dette meldes inn i 2. tertialrapport når endelig beløp er kjent.

Brukerstyrt assistanse

Politikerne har bestilt en utredning om kjøp av personlig assistanse i hjemmetjenesten fra private leverandører, og om utvidet bruk av ordningen kan utsette behovet for plass i institusjon. Høyre var ikke fornøyde med utredningen og foreslo:

 1. I kommunestyret 14.12.2017 ble det vedtatt tre utredninger innen helse- og omsorgssektoren. Disse skulle omhandle konkurranseutsetting, fritt brukervalg og utvidelse av BPA-ordningen. Fremlagte sak samsvarer ikke med de aktuelle vedtakene. Administrasjonen bes derfor om å utrede dette på nytt som tre isolerte saker og særlig vise til hvilket økonomisk potensial som ligger i utredet alternativ. Utredningen skal foreligge til hovedutvalgsmøte 16.10.2018. 
 2. For å sikre en bred representasjon og forankring skal det også oppnevnes en politisk representant i arbeidsgruppen(e).

Forslaget fikk bare deres fire stemmer. Flertallet (Ap, Sp og SV) sender saken videre til kommunestyret med denne innstillingen:

 1. Med bakgrunn i timeprisberegninger er det ingen innsparingseffekt ved å kjøpe inn hele eller deler av kapasiteten til personlig assistanse fra aktuelle private leverandører.
 2. En utvidet BPA-ordning vil ikke være bidragsyter for utsetting av institusjonsopphold da det dreier seg om helsetjenester. Helsetjenester kan ikke organiseres som BPA, jf. Lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 3 – 8.
 3. Det innføres ikke fritt brukervalg i Trysil kommune.

Barnevernvakt

Formannskapet sender saken videre til kommunestyret med denne enstemmige innstillinga:

Trysil kommunestyre vedtar samarbeidsavtale om drift av interkommunal barnevernvakt med Ringsaker kommune, jf. vedlegg 1.
Samarbeidet etableres som et administrativt vertskommunesamarbeid i medhold av kommuneloven § 28.1b med Ringsaker kommune som vertskommune.
Rådmannen gis fullmakt til å underskrive samarbeidsavtalen.
Avtalens økonomiske forhold for 2018 dekkes i eksisterende ramme og grunnlagsendringen innarbeides i budsjett 2019.

Eidsiva-lån

Rådmannen innstilte på at Trysil kommune på visse vilkår gjør om hele sitt ansvarlige lån til Eidsiva Energi AS på drøyt 18  millioner kroner til aksjer i selskapet. Siden renten på lånet er høyere enn markedsrenta, er lånets verdi høyere enn hovedstolen. Denne overkursen anslås til 300 millioner kroner, et beløp Eidsiva vil betale ut til eierne dersom det ansvarlige lånet blir innfridd. Formannskapet hadde ingen innvendinger og sender den videre til kommunestyret med følgende innstilling:

 1. Trysil kommune slutter seg til den foreslåtte innfrielse av Eidsiva Energi AS’ ansvarlige lån, herunder tilknyttede endringer i Eidsiva Energi AS' vedtekter, når innfrielsen blir behandlet i generalforsamlingen til Eidsiva Energi AS. Innfrielsen planlegges gjennomført ved at det ansvarlige lånets hovedstol konverteres til egenkapital i Eidsiva Energi AS ved kapitalforhøyelse og at lånets verdi utover hovedstolen betales kontant til långiverne.
  Trysil kommune beslutter å tegne seg for sin andel av kapitalforhøyelsen nevnt i punkt 1 ved innfrielsen av hele Trysil kommunes ansvarlige lån til Eidsiva Energi AS med hovedstol på kr 18 023 109.
 2. Ordfører har fullmakt til å representere Trysil kommune i generalforsamlingen som skal behandle innfrielsen av det ansvarlige lånet, herunder til å tegne seg for kapitalforhøyelsen på vegne av Trysil kommune.
 3. Trysil kommune godkjenner og signerer ny aksjonæravtale for Eidsiva Energi AS som har virkning fra ikrafttredelsen av ovennevnte kapitalforhøyelse.
 4. Ovennevnte beslutninger er betinget av at den bindende forhåndsuttalelsen som skal innhentes fra skattemyndighetene ikke har vesentlige andre skattemessige konsekvenser for Trysil kommune enn det som er skissert i saksframlegget med vedlegg.
Sist oppdatert: 06.06.2018 13:43:17