Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møtet i formannskapet 27.11.2018

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 26.11.2018 08:39:13
Horisont - foto: Ola Matsson

​For første gang foreslår formannskapet å sette ned satsen for eiendomsskatt som har vært på sju promille av takstgrunnlaget siden 2014.

Foto: Ola Matsson

Formannskapet foreslår å sette ned promillesatsen for eiendomsskatt fra sju til fire.

​Formannskapet startet møtedagen som fondsstyre.

Kraftfondet

I første sak fikk de presentert en oversikt over tilgjengelige kraftfondsmidler. Den tok de til etterretning. Det er igjen 198 000 kroner på det ordinære kraftfondet og 3 425 000 av de fem millionene kommunestyret satte av ekstra til satsing på tre, industri, bygg og anlegg.

Glunot

Glunot AS søkte om 450 000 kroner i tilskudd til investeringer i utstyr og markedsaktiviteter.
Selskapets forretningsidé er å utnytte egen kompetanse og dets store internasjonale nettverk til
å produsere og levere et bredt tilbud av varierte bakervarer til mennesker med matintoleranse
og matallergi. Formannskapet vedtok enstemmig å gi et tilskudd på 250 000 kroner.

SITE

Formannskapet vedtok enstemmig å gi 672 000 kroner i tilskudd til prosjektet SITE – holdbar verdensdestinasjon; 112 000 kroner i 2019, 224 000 kroner i 2020 og 2021 og 112 000 kroner i 2022. SITE står for Sälen, Idre, Trysil og Engerdal. De vedtok også tilleggsforslaget fra Sp og H som lød:

Det er en forutsetning at prosjektet underlegges en styringsgruppe bestående av ordførerne i SITE-kommunene for å sikre tydelig og riktig fokus samt å engasjere de riktige prosjektlederne. Styringsgruppen styrer og evaluerer prosjektet fortløpende.

Orienteringer

Til slutt orienterte næringssjef Gro Svarstad orientere om arbeidet i næringsavdelingen i høst og utredningen Start i Trysil.  

Færre politikere

Alle sakene i formannskapet skal videre til kommunestyret. I den første om politisk organisering etter valget i 2019 endret formannskapet enstemmig rådmannens innstilling på ett punkt: Alle unntatt H støttet Aps forslag om å redusere antall kommunestyremedlemmer fra 25 til 23 i stedet for til 21. Et enstemmig formannskap innstiller på at formannskapet skal reduseres fra ni til sju medlemmer og hovedutvalgene fra sju til fem.

Møteplan

Formannskapet hadde også noen endringsønsker til møteplanen for hovedutvalg, formannskap og kommunestyre, men går inn for seks møter i hovedutvalg for oppvekst og kultur og hovedutvalg for helse og omsorg, ni i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift, sju i formannskap og åtte i kommunestyre.

Finansreglement

Politikerne ga sin tilslutning til et nytt finansreglement som blant annet innebærer at kommunens penger ikke kan plasseres i aksjer. De synes også at rådmannen skal få lov til å inngå kredittavtaler for fire kredittkort med en ramme på 50 000 kroner. Kortene skal disponeres av rådmannen, økonomisjefen, IKT-lederen og boligen for enslige mindreårige.

Eiendomsskatt

I formannskapsmøtet orienterte prosjektleder for omtakseringa Finn A. Amundsen om eiendomsskatten for 2019. Kommunestyret har tidligere uttalt at kommunen ikke skal ta inn mer eiendomsskatt som følge av omtakseringa - med unntak for merinntektene fra Raskiftet vindkraft og nye bygninger. Formannskapet foreslår derfor enstemmig å sette promillen ned fra sju til fire.

Budsjett og økonomiplan

Rådmannen mener at budsjett 2019 ikke inneholder noen dramatiske forslag. Politikerne hadde noen endringsforslag - se egen sak til høyre. Der ligger også budsjettdebatten.

- Vi har et godt tjenestetilbud i Trysil i dag, og rådmannen mener at budsjettet for 2019 fremdeles bidrar til at innbyggere, brukere og besøkende skal kunne føle at det er godt og trygt her, og at alle får ivaretatt sine behov på en kvalitativ god måte. Kommunen ivaretar de krav som øvrige myndigheter setter til vår tjenesteyting, skriver rådmannen i sitt budsjettforslag. Se egen sak til høyre.

Godtgjørelse til politikere

Formannskapet foreslår at regulativ for godtgjørelse til folkevalgte beholdes uendret ut valgperioden med ett unntak: Etter forslag fra Ap vedtok de enstemmig å presisere at det skal utbetales møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste når utvalgsmedlemmer deltar på andre møter/kurs/konferanser i regi av sitt verv. De vedtok enstemmig Per Hagebakken, Sps forslag om at utvalget som skal gå gjennom regulativet med tanke på endringer fra og med konstituerende kommunestyremøte 2019, skal bestå av Erik Sletten, Sp, Randi Sætre, Ap og Knut Løken, H.

Fritak fra retten

De tre siste sakene i formannskapet denne dagen var søknader om fritak fra verv hos domstolene. Formannskapet foreslår at alle innvilges. Aina Ingunn Tokerud og Berit Eggen Kjeverud søker om fritak som meddommere i Sør-Østerdal tingrett og Kirsten Winge som meddommer i Eidsivating lagmannsrett.

Sist oppdatert: 03.12.2018 11:51:00