Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Vedtakene i formannskapet 23.10.2018

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 22.10.2018 13:12:34
Eiendommen Kvea

​I formannskapet stemte flertallet - Ap, SV og Sp - for å bygge ny, stor sentrumsbarnehage og kulturskole på Kvea. H ville stanse prosessen og starte på nytt. Kommunestyret avgjør saken.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Framtidige barnehager i Jordet og Trysil sentrum var to av sakene i formannskapsmøtet 23. oktober.

​Alle sakene unntatt en skal videre til endelig vedtak i kommunestyret.

Kunstgress i Sundet

Første sak var søknaden fra Nybergsund IL Trysil om 750 000 kroner i tilskudd til det nye kunstgresset på fotballbanen der. Marit Nyhuus, Ap og Randi Sætre, Ap ble kjent inhabile. Gry Vanja Eriksen, Ap og Frank W. Lie Bråten, Ap møtte i deres sted.

Etter forslag fra Sp innstiller formannskapet på å avslå søknaden og i stedet vurdere å øke idrettsfondet for å gi en forutsigbar og økt ressursbruk på idretts- og aktivitetsanlegg i vår kommune som det heter. Høyre støttet Sps forslag.

Aps forslag ble nedstemt. Det gikk ut på  å innvilge søknaden mot at kommunen fikk være deltaktige når treningstidene skulle deles ut for å sikre at flere lag fikk tilgang til anlegget til en rimelig pris.

Jordet barnehage

Et enstemmig formannskap innstiller slik etter at Ap foreslo å justere hovedutvalgets innstilling litt:

 • Det bygges ny barnehage på eksisterende tomt i Jordet. Barnehagen skal ha en kapasitet på inntil 30 unger.
 • Framdrifts- og investeringsplan legges fram i budsjett- og økonomiplansaken 2019.

I tillegg ba Høyre om å få med denne protokolltilførselen:

Punkt 2 i kommunestyrets vedtak er ikke oppfylt som bestilt fra kommunestyret. Trysil Høyre forutsetter at dette vedtaket oppfylles.

Kjøp av Kvea

Skal det bli barnehage på Kvea, må kommunen kjøpe eiendommen av Pål Akre. Formannskapet innstiller slik etter forslag fra Ap, et forslag SV og Sp støttet:

Rådmannen gis fullmakt til å forhandle om pris med sikte på kjøp av eiendommen Kvea.

Høyre stemte for sitt eget forslag som ble nedstemt:

Eiendommen Kvea kjøpes ikke. 

Sentrumsbarnehage

Flertallet i formannskapet (Ap, SV og Sp) ønsker ny barnehage på Kvea, men de vil ha utredet Høyres forslag fra hovedutvalget før saken kommer til kommunestyret. Og etter forslag fra Ap pålegger de rådmannen å holde en informasjons- og dialogmøte på Kvea. De innstiller slik:

 1. Trysil kommune bygger ny barnehage på eiendommen Kvea. I tillegg flyttes Trysil kulturskole til Kvea.
 2. Framdrifts- og investeringsplan legges fram i budsjett- og økonomiplansaken 2019.
 3. Høyres forslag i hovedutvalg for oppvekst og kultur utredes som et alternativ, inkl. økonomiske konsekvenser, til kommunestyremøtet i november:
  1. Nysted barnehage legges ned.
  2. Trysil kommune rehabiliterer og bygger ut Østmojordet barnehage til å inneholde plass til i alt 70 barn.
  3. Det innledes dialog med Læringsverkstedet barnehage for utvidelse med inntil 30 barn.
  4. Framtidig arealbehov for Trysil kulturskole løses gjennom fortsatt bruk av eksisterende bygg samt rehabilitering av kulturhuset Hagelund.
  5. Framdrifts- og investeringsplan inkl. ny innkjøring til Østmojordet barnehage fra sør legges frem i budsjett- og økonomiplansaken 2019.
 4. Formannskapet tar brevet/oppropet fra foresatte på alvor. Rådmannen bes derfor i forkant av kommunestyrets behandling av saken å invitere til et åpent informasjons- og dialogmøte på Kvea. Målgruppen er foresatte og andre interesserte der det redegjøres for hvilken betydning alternativ 1 vil få for det pedagogiske, trafikale og økonomiske sammenliknet med alternativ 2. Til dette møtet bør det også ses på muligheten for å invitere foreldrerepresentanter fra en sammenliknbar barnehage for å dele erfaringer.
  Votering:

Høyre fremmet et nytt forslag som bare fikk deres stemmer og dermed ble nedstemt:

Alle vedtak hittil om sentrumsbarnehage oppheves. Saken om sentrumsbarnehage utredes på nytt i full bredde, jf. punkt 2 i kommunestyrets vedtak i PS 18/23 om helhetlig barnehageplan. Utredningen skal belyse alle reelle alternativer, inkludert mulige endringer i fordeling av plasser mellom kommunale og private barnehager og innbyrdes mellom kommunale barnehager.

Trysil Industrihus

Kommunestyret har bedt rådmannen vurdere selskapsformålet til Trysil Industrihus AS, som Trysil kommune eier helt og fullt. Formannskapet innstiller enstemmig slik etter forslag fra Høyre:

 1. Trysil Industrihus AS fortsetter inntil videre med de oppgavene som ligger til selskapets gjøremål i dag. 
 2. Trysil kommune overfører foreløpig ikke eller overtar oppgaver fra Trysil Industrihus AS. 
 3. Det startes en strategiprosess hos eier ved et ad hoc-utvalg utgått av formannskapet. Mandatet er å revidere eierskapsmeldingens kapittel om selskapet og styringssignalene som gis fra eier og til selskapet. Selskapets styre deltar i ad hoc-utvalgets arbeid i den utstrekning utvalget finner det nødvendig. Utvalget leverer sin innstilling til behandling i formannskap og kommunestyre før sommeren 2019. 

Raskiftet-fondet

Formannskapet innstiller slik:

Trysil kommune vedtar vedtekter for Raskiftet-fondet i henhold til vedlagte forslag med følgende endringer:

 • Tillegg til punkt 1 Hjemmel og avkastning: 2 millioner kroner i 2012-kroner (enstemmig etter Sps forslag)
 • Punkt 6 2. avsnitt endres til: Søre Osen Grendeutvalg innstiller for prosjekter innenfor en årlig ramme på 350 000 kroner. (mot Aps tre stemmer)

Ap foreslo å legge til en mulighet for å kunne bruke fondet til driftsoppgaver som løypekjøring. Det fikk bare deres tre stemmer.

Læreplassgarantien

Formannskapet innstiller slik:

 • Læreplassgarantien i Trysil skal gjelde for alle tryslinger som velger fagopplæring, både via det ordinære løpet og de som velger et grunnkompetanseopplæringsløp.
 • Læreplassgarantien begrenses til lærebedrifter og det utvalg av læresteder som finnes i Trysil kommune til enhver tid. Den utvides til å gjelde yrker hvor det finnes bedrifter med fagpersoner innenfor kommunen, men at det her gis åpning for midlertidige løsninger utenfor kommunen frem til det finnes en læreplass for det aktuelle lærefaget.
 • Det stilles følgende krav til eleven som følger det ordinære utdanningsløpet: 
  • Maksimalt 10 dagers fravær inklusivt timefravær for hvert skoleår (Vg1 og Vg2).
  • Alle fagene skal være bestått.
  • Gjennomført deler av Prosjekt til fordypning i godkjent lærebedrift (minimum 2 uker på Vg2).
  • Vise motivasjon og interesse for faget ved sjøl å søke stillingen, samt å stille til et intervju mot slutten av Vg2. 
 • Til elever som følger grunnkompetanseopplæringsløpet stilles det følgende krav:
  • Maksimalt 10 dagers fravær inklusivt timefravær for hvert skoleår (Vg1 og Vg2).
  • Alle fagene skal være bestått.
  • Vise motivasjon og interesse for faget ved sjøl å søke stillingen, samt å stille til et intervju mot slutten av Vg2. 
 • Ungdomsrett og voksenrett legges til grunn for hvor lenge garantien skal anses gyldig.
 • Det ytes et tilskudd på kr 30 000 til nye lærebedrifter og til nye lærefag i eksisterende lærebedrifter. Kravet for å kunne motta tilskudd er at bedriften er godkjent som lærebedrift, at lærefaget er godkjent, samt at det foreligger godkjent lærekontrakt og arbeidsavtale mellom bedriften og lærlingen.

Eneste endring fra rådmannens innstilling er at de fjerner kravet om karakter 3 eller bedre i programfag for elever som følger ordinært utdanningsløp. Innstillingen ble vedtatt med Ap, Sp og SVs fem stemmer mot Høyres fire. Høyre ville beholde karakterkravet.

Enslige mindreårige

Siden det er ledig kapasitet i enslige mindreårige-boligen i Lundevegen innstiller formannskapet enstemmig på at Trysil kommune øker antall plasser for enslige mindreårige flyktninger fra 10 til 12 i år.

Politisk organisering

Skal Trysil fortsatt ha 25 medlemmer i kommunestyret og 9 i formannskapet? Skal vi fortsatt ha hovedutvalg, eller skal formannskapet få flere saker og kanskje frikjøpes en dag i uka? Det er noe av det rådmannen vil ha signaler om før han legger fram en konkret sak om politiske organisering etter valget i 2019 til behandling. Formannskapet ga ham noen signaler som han skal ta med seg i den videre utredningen.

Tertialrapport

Formannskapet innstiller enstemmig til kommunestyret om å ta årets andre tertialrapport til etterretning og gi rådmannen myndighet til å justere budsjettet som foreslått (14 millioner på drift og 1 million på investeringer) samt justere alle sektorrammer ved årets slutt slik at fastlønn, ferievikarer og sosiale utgifter blir i samsvar med regnskapet.

Du finner alle saksutredningene til høyre.

Fondsstyret

Etter formannskapet var det fondsstyremøte med to saker; oversikt over bruk av midler så  langt i år og tilskudd til prosjektet Utvikle og posisjonere Trysil og Engerdal som internasjonale bærekraftige reisemål. Det er igjen 363 179 kroner på det ordinære kraftfondet og 3,425 millioner av potten på 5 millioner til satsing oppå tre, industri, bygg og anlegg. Fondsstyret vedtok enstemmig å bruke 150 000 kroner av det ordinære kraftfondet på utviklingsprosjektet.

Sist oppdatert: 24.10.2018 15:41:23