Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møtet i formannskapet 12.2.2019

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 06.02.2019 10:42:16
Oppmåling av eiendom for taksering

​Alle eiendommer i Trysil ble i fjor målt opp og taksert med tanke på ny eiendomsskattetakst. Nå skal politikerne bestemme promille, reduksjonsfaktor og eventuelt bunnfradrag så hver av oss får vite hva vi skal betale i eiendomsskatt i 2019.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

Formannskapet går inn for å senke eiendomsskattesatsen på boliger, fritidsboliger og landbrukseiendommer til 2,5 promille i år.

​I tillegg foreslår de en reduksjonsfaktor på 65 prosent for disse - dvs. at de nye eiendomsskattetakstene reduseres med 65 prosent før skatten regnes ut. Det er i tråd med rådmannens forslag. Høyre stemte for en skattesats på 3,5 promille og en reduksjonsfaktor på 85 %.

Tomter og næring

Samme promille og reduksjonsfaktor foreslår formannskapet for ubebygde tomter. De har Trysil kommune ikke tidligere krevd eiendomsskatt for, men det er vi lovpålagt å gjøre. For næringseiendommer foreslår formannskapet å beholde en skattesats på 7 promille og sette reduksjonsfaktoren til 0. Det skrives ut skatt på et særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og -installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget når de tidligere verk og bruk skal takseres og regnes som næringseiendom fra 2019.

Om politikerne fatter vedtak i tråd med rådmannens anbefaling, vil Trysil kommune få inn cirka 42 millioner kroner i eiendomsskatt i 2019.

Formannskapet

Eiendomsskatten var en av fire saker som formannskapet hadde til behandling på årets første møte. Samtlige skal videre til kommunestyret for endelig vedtak. Slik innstiller formannskapet om eiendomsskatt:

 • I henhold til eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen for 2019.
 • Skattesats for bolig, fritidsbolig, landbruk med bolig, uthus og tomter settes til 2,5 promille.
 • Skattesats for næring settes til 7 promille.
 • Det skrives ut skatt på et særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og -installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget når de tidligere verk og bruk skal takseres og regnes som næringseiendom fra 2019. Det særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal i 2019 være redusert med én syvendedel (jf. overgangsregel i eigedomskattelova §§ 3 og 4 første punktum). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 promille.
 • Eiendomsskatten innkreves i 2 terminer, april og oktober 2019.
 • Eiendommer med fritak etter § 7 a og b godkjennes.
 • Reduksjonsfaktor for bolig, fritidsbolig, landbruk med bolig, uthus og tomter settes til 65 prosent.
 • Reduksjonsfaktor for næring settes til 0.

(Lista med eiendommer etter §§ 7 a og b finner du til høyre).

Flyktninger

Formannskapet innstiller på at Trysil kommune skal si ja til å bosette 10 ordinære flyktninger i 2019 og samtidig varsle Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om at vi kan ta imot 15 både i 2019 og 2020 dersom det skulle bli behov for det.

Høyre ville ha med et tilleggspunkt om integreringsplan, men det ville ikke Sp, Ap og SV som mener punktet vil bli dekket i oppfølginga av verdiplattformen for integrering som kommunestyret inviteres til å vedta 26. februar.

Høyres forslag lød:

En god integreringsplan er en klar forutsetning for å kunne imøtekomme eller endog overstige IMDis anmodninger om mottak av flyktninger og å kunne lykkes med integrering i Trysil. I løpet av 2019 skal det utarbeides en helhetlig integreringsplan for innvandrere og flyktninger i Trysil kommune. Integreringsplanen fastsetter antall som kan tas imot, målsettinger, strategier og tiltak for integrering. Integreringsplanen skal kartlegge kapasitet for integrering i samfunnet, konkrete mål og tiltak og ansvar for innbyggere, kommunen og innvandrerne selv.
Det overordnede formålet med planen er at størst mulig andel av de som kommer til Trysil som flyktning og innvandrer, kvalifiseres for arbeidsmarkedet og kommer i arbeid, trives og blir del av Trysilsamfunnet, blir boende i Trysil og bidrar som innbygger.

Storbarnehage

Formannskapet innstiller på å ta rådmannens vurdering av økonomiske konsekvenser ved å bygge en ny sentrumsbarnehage og eventuell konkurranseutsetting eller privatisering til etterretning.

Det skjedde etter at H foreslo å utsette saken og legge inn disse tilleggsbestillingene:

 • Det utredes hvorfor produktiviteten er lavere enn den normale standarden for sammenlignbare kommuner, det vil si hvorfor Trysil kommune opererer med en bemanningsfaktor på 5,1.
 • Det utredes hvordan kommunen skal nå en bemanningsfaktor med gjennomsnitt på 6 for hele barnehagesektoren, som er normen for bemanning.
 • Som alternativ til Kvea som ny, samlet, kommunal barnehage for Innbygda utredes en løsning med nedlegging av Nysted, rehabilitering og utbygging av Østmojordet til cirka 70 plasser og vurdering av økt kapasitet på 30 plasser i privat barnehage.

Utsettelsesforslaget falt med 6 (Ap, Sp og SV) mot 3 (H) stemmer.

Da foreslo H et tilleggsforslag som ble nedstemt med samme stemmetall som utsettelsesforslaget. Det lød: Som alternativ til Kvea som ny, samlet, kommunal barnehage for Innbygda utredes en løsning med nedlegging av Nysted, rehabilitering og utbygging av Østmojordet til cirka 70 plasser og vurdering av økt kapasitet på 30 plasser i privat barnehage.

Dette er konklusjonene i vurderingene som formannskapet enstemmig tok til etterretning:

Storbarnehage: De barnehagerelaterte utgiftene til bygging av en ny sentrumsbarnehage som erstatter Nysted, Østmojordet og Tingstua, vil kunne dekkes av en mer effektiv barnehagedrift. Innsparing på driftsutgiftene kan bli 3,75 millioner kroner. Dette tilsvarer grovt sett byggekostnadene for en sentrumsbarnehage. I løpet av en femtiårsperiode vil det bli en positiv differanse da vedlikeholdsutgiftene blir mindre på det nye bygget sammenlignet med å beholde eksisterende bygg.

Konkurranseutsetting og privatisering: Pedagogisk sett vil det blant annet bli et svakere fagmiljø enn i dag, og vi ser allerede i dag at flere ønsker å jobbe i barnehager med flere avdelinger enn i små barnehager. Konkurranseutsetting eller privatisering av kommunale barnehageplasser vil gi konsekvenser i forhold til ansattes rettigheter hjemlet i avtaleverkets bestemmelser - inkludert oppsigelser. Ved nedlegging av en eller flere avdelinger vil det medføre tidkrevende omorganiseringsprosesser og påvirkning av arbeidsmiljøet.

Kjøp av Kvea

Mot Høyres stemmer innstiller formannskapet på at Trysil kommune kjøper 8,1 dekar av eiendommen Kvea for 7 millioner kroner pluss kostnader forbundet med salget. Dette er ikke hele Kvea, bare den delen som ligger på vestsida av Korsbergsvegen. Selger er Pål Akre.

Mot Sps stemmer innstiller formannskapet slik i forhold til fullmakt: Rådmannen gis fullmakt til å inngå forpliktende avtale om kjøp av eiendommen Kvea når det kan anskueliggjøres at arealbruk og trafikkløsninger tilknyttet området, tilfredsstiller de trafikale behov som den planlagte sentrumsbarnehagen vil medføre. 

Sp stemte for å gi rådmannen fullmakt til å inngå kjøpsavtalen nå uavhengig av om den kan brukes som barnehage.

Informasjoner

To selskap var invitert for å gi informasjon til formannskapet som representant for eier Trysil kommune denne dagen: Trysil Industrihus AS og Eidsiva Energi AS.

Før de slapp til, nevnte ordføreren to gladsaker: Innbyggertallet i Trysil og kommunens plassering på Kommunetesten 2019.

Kommunalsjef for oppvekst og kultur Roar Vingelsgaard og koordinator for tidlig innsats teamet Beathe H. Sande informerte om jobben kommunen gjør for å bekjempe barnefattigdom.

På spørsmål fra Marit Nyhuus, SV om kommunens kunst som ingen har oversikt over, svarte Roar at den kartleggingsjobben går kulturavdelingen i gang med nå.

Rådmannen orienterte om salget av tidligere Øverbygda skole, kommunestyrets befaring til Scandinavian Mountains Airport 26. februar og formannskapets samling i Fageråsen 27. og 28. mars. Han svarte på Randi Sætres, Ap spørsmål om eventuelle leiligheter på Aker i Innbygda og Stein Bogsveens, Ap spørsmål om trafikken glir bedre med det ekstra kjørefeltet inn på Vestbyvegen fra fylkesveg 26.

Mer info i protokollen i møtedokumentene til høyre.

Sist oppdatert: 13.02.2019 13:14:13