Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møtet i formannskapet 11.9.2018

Yrkescollage - foto: Hedmark fylkeskommune

​Skal det fortsatt være krav om minst tre i karakter? Hva med elever som kommer inn på særskilt grunnlag? Det var noe av det formannskapet debatterte da de behandlet videreføring av læreplassgaranti.

Foto: Hedmark fylkeskommune

​Trysil formannskap vil fortsette å gi læreplassgaranti for yrkesfagselever fra Trysil, men de vil se nærmere på kriteriene.

​Derfor ba de om å få saken tilbake for ny behandling før den går til endelig vedtak i kommunestyret.

Rådmannens innstilling

I evalueringa av kommunens læreplassgarantien hadde rådmannen innstilt slik:

Trysil kommune viderefører ordningen med læreplassgaranti. Stillingen som lærlingekoordinator opprettholdes på samme nivå, dvs. 25 % stilling. Etablerte rutiner som er innarbeidet i årshjulet, videreføres. Det tilføres ikke ytterligere midler som tilskudd til nye lærebedrifter eller nye lærefag. Det settes i gang en diskusjon om hvordan Trysil kommune skal forholde seg til:

 • behovet for flere læreplasser innen elektro
 • behovet for flere lærlinger innen helse og omsorg
 • de som faller utenfor garantien i dag, og som er bosatt i Trysil

Vedtaket

Politikerne er enig i at Trysil kommune fortsatt skal ha læreplassgaranti, men de vil ha saken tilbake til ny vurdering etter at rådmannen har tatt deres innspill inn i et forslag til vedtak. Formannskapet vedtok enstemmig:

Trysil kommune viderefører ordningen med læreplassgaranti. Stillingen som lærlingkoordinator opprettholdes på samme nivå, dvs. 25 % stilling.
Basert på formannskapets innspill og drøftinger fremmes saken med forslag til ev. justeringer av ordningen til neste møte i formannskapet 23.10.2018. (Randi Sætre, Aps forslag)
Læreplassgarantien kan være et virkemiddel inn mot å ivareta og styrke mangfold og inkludering i yrkeslivet. Dette belyses i rådmannens forslag til læreplassgaranti i neste formannskapsmøte. (Anders Nyhuus, Hs forslag).

Boligfelt i Bygderberget

Formannskapet vedtok med 5 (Ap, Sp og SV) mot 4 (H) stemmer rådmannens innstilling:

 1. I 2019 utføres det grunnarbeid for å klargjøre 10 eneboligtomter i Bygderberget.
 2. Det avsettes kr 500 000 til å utføre forprosjekt på tre leilighetsbygg i Bygderberget.
 3. I 2019 legges det videre opp til å utføre grunnarbeid, samt ferdigstille 3 leilighetsbygg i Bygderberget.
 4. Bevilgningene til tiltakene i pkt. 1 og 3 vurderes i forbindelse med budsjettprosessen for 2019.

Høyre stemte for sitt eget forslag som lød:
Punkt 1 endres til: I 2019 utføres det grunnarbeid for å klargjøre ti eneboligtomter og tre leilighetsbyggtomter i Bygderberget for salg.
Punkt 2, 3 og 4 utgår.
Nytt punkt 2: I løpet av høsten 2018 skal Trysil kommune utrede ulike målrettede finansieringsløsninger for førstegangsetablerere fra Trysil kommune.

Kommunestyret har siste ord i saken.

Slambehandling

Formannskapet vedtok enstemmig hovedutvalg for forvaltning og teknisk drifts innstilling med Høyres endringsforslag i punkt 2:

 1. Administrasjonen jobber videre med prosjektet slam-gass-energi-jordforbedringsprodukt.
 2. Det benyttes inntil kr 400 000 til forprosjekt, utarbeidelse av anbudspapirer og anbud. Dersom prosjektet ikke ender opp med en investering, belastes beløpet driftsbudsjettet.
 3. Forprosjektets rapport presenteres utvalget og formannskapet senest mars 2019. Eventuell bygging av anlegget skal igangsettes senest 1. halvår 2020. Dispensasjon søkes forlenget.  

Kommunestyret har siste ord i saken.

Ny traktor

Formannskapet vedtok enstemmig rådmannens innstilling:

 1. Det bevilges kr 1 480 000 ekskl. mva. til innkjøp av traktor på veg-, vann-, og avløpsavdelingen.
 2. Investeringen finansieres ved låneopptak.

Kommunestyret har siste ord i saken.

AKAN

Formannskapet vedtok enstemmig rådmannens innstilling som lyder:

Interne AKAN-retningslinjer for behandling og rehabliteringsarbeid av arbeidstakere med alkohol- og/eller narkotikaproblemer av 1987 oppheves. (FS-sak 176/87) 

Administrativ struktur

Formannskapet vedtok enstemmig rådmannens innstilling som lyder:

Rådmannen får fullmakt til å iverksette organisasjonsmessige tilpasninger i tråd med oppsummeringen i saksframlegget.

Det innebærer:

De som har ansvaret for kommuneplanens arealdel og arealplaner og miljøforvaltning - totalt fire stillinger - legges i stab under kommunalsjefen. Eiendomsskatt flyttes til økonomiavdelingen.
Resterende del av plan-, bygg- og miljøavdelingen, dvs. byggesak samt kart og oppmåling, blir en egen avdeling direkte under kommunalsjefen.

Næringssjef, engasjementsstillingen på næringsavdelingen og den nye samfunnsplanleggeren plasseres i stab hos rådmannen.

Hvor næringskonsulenten og behandlingen av salgs-, skjenke- og serveringsbevillinger samt tobakkssaker skal plasseres, kommer rådmannen tilbake til.

Kommunestyret har siste ord i saken.

Saksutredningene og hva som ellers skjedde i møtet, kan du lese i dokumentet til høyre.

 Mer informasjon

Sist oppdatert: 24.09.2018 12:29:34