Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Vedtakene i formannskapet 9.5.2017

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 10.05.2017 11:05:53
Golfvegen 17

​Trysil kommune overtar vann- og avløpsanlegget ved golfbanen slik vi plikter. Da betaler Staten tilbake moms. Den deler vi 50:50 med utbygger. Vår andel - som er på cirka 1,5 millioner kroner over ti år - settes på et fond som skal brukes på infrastruktur som ifølge politisk vedtatte rekkefølgebestemmelser er nødvendig for framtidig utbygging av senger i Trysilfjellet .

Foto: Trysilfjell Hytter AS

​Formannskapet var enstemmige i alle sakene de behandlet på sitt møte 9. mai.

I saken Høringsuttalelse om fremtidig sykehusstruktur i Innlandet vedtok de Aps forslag som lyder:

Formannskapet slutter seg til rådmannens forslag til høringsuttalelse og vil i tillegg presisere følgende:

 1. Trysil kommune mener en velutviklet førstelinjetjeneste er av aller største betydning.
 2. Trysil kommune vil særlig peke på viktigheten av de prehospitale tjenestene. Vi trenger å styrke den lokale beredskapen:
  • en utvidet ambulansekapasitet
  • en ny helikopterbase i Innlandet slik at Trysil kommer ut av «beredskapsskyggen».

Aktivitetstilbud

I saken Nye aktivitetstilbud til mennesker med utviklingshemming innstiller de slik til kommunestyret:

 1. Det etableres et nytt aktivitetstilbud ved enhet for psykisk helse i tråd med vedlagte utredning.
 2. Det tilføres 1,2 årsverk til enhet for psykisk helse og 0,4 årsverk til boligtjenesten med virkning fra 1.7.2017 med en rammeøkning på 446 000 kroner for budsjett 2017. Midlene tas fra disposisjonsfondet.
 3. Videre finansiering av tiltaket ses i sammenheng med budsjett 2018.
  Dette aktivitetstilbudet skal ikke spesifikt gå på bekostning av desentralisert dagsentertilbud for eldre. 

Ledningsnett

I saken Godkjenning av avtaler om overtakelse av ledningsnett og bruk av justeringsrett ved Trysil golfbane vedtok de:

 1. Trysil kommune godkjenner fremforhandlet avtale med Trysilfjellet Golf AS om overtakelse av VA-anlegget i hytteområdet ved Trysilfjellet golfbane.
 2. Trysil kommune godkjenner fremforhandlet avtale med Trysilfjellet Golf AS om overføring av rett til justering av merverdiavgift for VA-anlegg i hytteområdet ved Trysilfjellet golfbane.
 3. Trysil kommune godkjenner fremforhandlet avtale med Trysilfjell Utmarkslag AB om overtakelse av overføringsledning for vann til hyttefeltet ved Trysilfjellet golfbane.
 4. Trysil kommune godkjenner fremforhandlet avtale med Trysilfjell Utmarkslag AB om overføring av rett til justering av merverdiavgift for overføringsledning til hytteområdet ved Trysilfjellet golfbane.
 5. Midlene fra justeringen innbetales til et bundet infrastrukturfond, med det formål at de skal være med å bidra til å løse rekkefølgekravene i kommuneplanens arealdel.

Kulturminneplan

I saken Forslag til planprogram for kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2018-2033 vedtok de:

Planprogram for Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2018-2033 vedtas i samsvar med vedlegg nr. 3 samt plan- og bygningsloven § 11-13.

Regionrådet

I saken Endringer i vedtekter for Regionrådet i Sør-Østerdal innstiller de slik til kommunestyret:

Trysil kommune godkjenner endring i vedtekter for Regionrådet for Sør-Østerdal datert 23.2.2017.

Du finner alle vedtak og saksutredninger med vedlegg på lenken til høyre.

Sist oppdatert: 10.05.2017 14:12:45