Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Vedtakene i formannskapet 4.4.2017

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 05.04.2017 15:05:00
Tømmerlager på Moelven Trysil

​I næringsplanen vår står det at det skal skapes 30 nye arbeidsplasser hvert år i Trysil. Ordfører og varaordfører ønsker at en del av dem skal komme som følge av trebasert virksomhet og ønsker seg et trefond for å øke investeringslysten.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

Skjebnen til trefondet som ordfører og varaordfører har tatt initiativet til, blir ikke avgjort før i kommunestyret 25. april.

​Det var en av sakene formannskapet tok stilling til på møtet 4. april 2017.

Toppinitiativ

Initiativet kommer fra ordfører og varaordfører som høsten 2016 foreslo å opprette et trefond i størrelsesorden 20-60 millioner kroner for å skape flere arbeidsplasser basert på lokalt råstoff
og innenfor trebasert virksomhet.

Utredning

I julemøtet ba kommunestyret administrasjonen utrede mulighetene for etablering av et trefond i Trysil. De ville ha svar på:

 • Hvilket formål og virkeområde kan fondet gjelde for?
 • Hvordan kan fondet forvaltes, herunder krav til søker og prosjekt?
 • Hvor kan kapitalen hentes fra?
 • Hva kreves av ressurser og kompetanse for å forvalte et slikt fond?
 • Finnes det aktuelle samarbeidspartnere; lokalt og regionalt?
 • Forholdet til internasjonale forpliktelser og regelverket for offentlig støtte.
 • Hvordan kan Trysil kommune bli mer synlig og proaktiv overfor aktuelle bransjer og
  aktører?

Innstilling

Nå foreligger utredningen, og formannskapet var ganske uenige i saken. Ingen stemte for rådmannens innstilling. Så falt Hs forslag med 6 mot 2 stemmer, før Aps ble vedtatt som formannskapets innstilling med 5 mot 3 stemmer som ble avgitt for Sps forslag. Innstillingen lyder da slik, men vil ventelig ikke bli vedtatt slik av kommunestyret:

 1. Trysil kommune etablerer ikke eget trefond, men vil heller styrke kraftfondets kapital.
 2. Rådmannen bes fremlegge fondsvedtektene for revidering med sikte på å styrke og spisse forvaltningsprinsippene i tråd med prioriteringene i næringsplanen deriblant å kunne prioritere trebaserte utviklingsprosjekter spesielt.

Fondsstyret

Trefondet er siste sak på formannskapets liste. Møtedagen begynte med to saker i fondsstyret. Den ene viser at det er igjen 123 750 kroner i fondet i år. 

Fløterfestivalen

Den andre saken var søknaden om tilskudd til Fløterfestivalen 2017. Hoveddelen av festivalen flyttes i sommer fra Osen i Åmot kommune til Trysil sentrum. Formannskapet avslo søknaden med dette vedtaket:

Trysil kommune avslår søknaden fra Østerdalen Festivalforening om 60 000 kroner til gjennomføring av Fløterfestivalen 2017. Det er ikke i tråd med vedtektene og forvaltningsprinsippene for næringsfondet å støtte festivalen med den innretningen den har i dag.

Orienteringer

Deretter åpnet formannskapsmøtet med tre orienteringer. Først to orienteringer til eier om Trysil kommuneskoger KF og Trysilfjell Utmarkslag SA, og deretter en om rekkefølgebestemmelsene i arealdelen av kommuneplanen.

Leilighetshotell

Den første politiske saken handlet om Trysilfjellet leilighetshotell. Formannskapet innstiller på at Trysil kommune ikke skal benytte forkjøpsretten vi har til gnr 58, bnr 280 med påstående bygninger og anlegg slik leiegårdsloven gir adgang til. 

Barnehage i Søre

Så var det formannskapets tur til å si noe om framtida til barnehagen i Søre. Deres enstemmig innstilling lyder:

 1. Søre Trysil barnehage legges ned med virkning fra 1.8.2017.
 2. Barna tilbys plass i Nybergsund barnehage, eventuell annen barnehage slik de har søkt om i hovedopptak 2017.
 3. Trysil kommune stiller seg positive til at det opprettes en privat familiebarnehage i samme lokaliteter som Søre Trysil barnehage befinner seg i dag.

Tilleggsinformasjon

Barnehagesjefen hadde da levert svar på protokolltilførslene fra Arbeiderpartiet i hovedutvalget:

 • Konsekvenser for barnehagegarantien ved en eventuell nedleggelse av Søre Trysil barnehage.
 • Muligheten for en kommunal eller privat familiebarnehage.

Du finner svaret til høyre.

Barnehagerenovering

Formannskapet innstiller enstemmig på at:

 1. Det bevilges inntil 150 000 kroner til vurdering av større renovering og utbedring av barnehagebygg. Tilbygg/nybygg kan vurderes.
 2. Ekstern bistand kan benyttes i arbeidet med utredning og vurdering.
 3. Midlene dekkes av reserve i budsjett 2017.

Eiendomsskatt

Ap foreslo å utsette saken, men da ingen støttet dem i det, lyder formannskapets enstemmige innstilling slik:

 1. Trysil kommune gjennomfører alminnelig taksering for eiendomsskatt i 2018.
 2. Anbudsinnbydelse sendes ut i 2017 med sikte på å kjøpe tjenestene fra privat takstfirma.
 3. Takseringen finansieres med fondsmidler. Det avsettes 3,5 millioner kroner av driftsfond 25699801 til formålet. Den endelige kostnaden blir justert etter at anbudsrunde er foretatt.
 4. Dersom den samlede verdien på takstgrunnlaget øker, skal satsen for eiendomsskatt reduseres tilsvarende slik at kommunens skatteinngang på eiendomsskatt er uendret etter taksering.

IKT-ansatte

Formannskapet innstiller slik:

Kommunestyret gir rådmannen myndighet til å tilpasse bemanningen i SÅTE IKT fortløpende og at reglement for budsjettmyndighet ikke gjelder for bemanningsendringer innen dette området.
Forutsetningen for dette er at økte utgifter må sikre økt kvalitet og/eller mer rasjonell drift som følge av mer (korrekt) bruk av fagsystemer, samt at det er budsjettdekning for endringene.

Meddommerfritak

Formannskapet innstiller slik:
Vera Woll Godals søknad om fritak fra vervet som meddommer ved Sør-Østerdal tingrett innvilges. Godal har vært meddommer ved Sør-Østerdal tingrett i to perioder tidligere; 2008-2012 og 2013-2016, dette gir grunnlag for fritak.

Åpent møte

De politiske møtene er åpne. Det vil si at alle kan være publikum og komme og gå når de vil. Politikerne vil gjerne ha tilhørere de, så hjertelig velkommen!

Sist oppdatert: 10.05.2017 14:03:39